#7314: Eskilstunabiografen

" lll.

 

 

 

Lokal: HlllllL. F. ll. lllLSSllNS HUS, ingång från Gareliig. (snett emot Bidlruset).

(Telefon 716.)

DagligaI Föreställningar

Vardagar från ltl. 6-10 e. rn. Söndagar från 2-5. 6-10 . rn. med börian varle hel timme.
OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. .I

 

 

Program fr. o. m. 28 t. o. m. 31 Januari 1910.

hmmm
1. Uppvisning av teherkessiska
knsaeker

lntör Vorantzevr llaeltltoll. VKaulrasiens guvernör.

Steppens söner, kosackerna, äro ju kända som
världens oförvägnaste ryttare, och man väntar sig
därför åtskilligt av en uppvisning som denna. Men
vad som här presteras överträffar allt vad man före-
ställt sig. Att skildra de olika, mer eller mindre
halsbrytande konststycken som utföras är ej möjligt
- de böra ses. -- Vare det nog sagt, att cirkus Or-
landos tcherkess här skulle bli långt efter i tävlingen.

Intressanta ryttarbilder!

2. llen spökrädde herrn.

Mycke! skraffrefande.
.. Pagnder r Rangnnn.

Jnfressania vyer från Ostindien. - Kine-
mafografi i färger.

Pagoder (gudstempel) finns det gott om i Indien.
Här visas de bpuddhaistiska pagoderna iRangoon,
den förnämsta handelsstaden i brittiska Birma. Bland
stadens "hundra pagoder" märkes den stora Shoe-
Dagong med ett hundra meter högt torn, vars krona
är rikt förgylld. -- Man ser här "Vägen till himlen"
ingången till en pagod, "De troende kallas", ung
birman köper blommor, "bönen", buddhaistisk präst
med lärjunge, prästernas måltid, tiggare vid templet

0. S. v.
Hindnernas religiösa liv.

WWW

:000.0...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
z TEATERFILM!

.. Hertiginnan Anna av
Masenien.

Drama från 1400-talet.

Masonien var hertigdöme ända till 1526, då
landet lades direkt under polska kronan. Tiden
för detta drama är slutet av 1400-talet, då her-
tig Stanislav styrde landet.

Markisen av Adria har kommit på besök vid O
Stanislavs hov. Snart utvecklar sig en ömsesi- Q
dig böjelse mellan markisen och Stanislavs ge-
mål, hertiginnan Anna. De älskande mötas dels
ute i parken, dels i hertiginnans våning, och
deras hemliga lycka synes ogrumlad.

Emellertid är en av .riddarna vid hovet,
greve Semovitsky, även förälskad i den sköna
Q fur-stinnan. Han gör henne sin kur men blir
O avvisad, och för att hämnas spionerar han på:
Q allt X1vad honaföretager sig. Han upptäcker snart Ö

förhållandet mellan ähertiginnan och markisen,
Q och en gång, när den sistnämndefåefter enzsere-
O nad blir inkallad i hertiginnans rum, underrättar

greven hertigen, som överraskar de älskande.
z Markisen utvisas efter en häftig scen.
Skymfen kräver upprättelse, och snart finna Q
O vi de båda rivalerna nere vid en romantisk O
O strand, beredda att med vapen i hand avgöra
tvisten. Duellen börjar, och snart faller mar-
. kisen dödligt sårad till marken. Nu kommer
O hertiginnan framrusande; hon kastar sig över

den älskade, men, när hon finner, att hans liv
:flyta ilar hon vidare bortåt stranden för att
Q från en klippa kasta sig i vågorna. Så bli
båda, som icke fingo äga varandra i livet, för- O
enade i döden. z

O Det gripande dramatfutspelas i en naturskön, på O
storslagna gamla byggnadsverk rik trakt.

OO00000.....OOOOOOOOOOOOOOOOOO

e. Tartarin Juniors hedritier.

En kosflig jägarhisforia. -- JVrranger-ad
av humorisfen Max .Cinden

OQOMMOOONOOOO"

MOOOOOOOOOOOOOMOOOONOOO

ÖÖM"

N00".

ON...

Q;
O
OQO

Herr Tartarin junior kommer hem till sina för-
äldrar efter att ha gjort en jaktresa i Afrika, där
han enligt egen utsago dödat lejon, elefanter och
pantrar i mängd. Hela familjen jämte vänner och
bekanta häpna över berättelserna om hans bedrifter
och den väldige "Nimrod" mäste även här ut för att
pröva sin jaktlycka. Det visar sig emellertid, att
modet, om han haft något, stannati Afrika, ty nu

fanns ingenting därav kvar - såsom den fyndigt
arrangerade, lustiga filmen närmare påvisar.
Humoreskl

 

II- ELEKTRISK VENTILATION. "I
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande iörhludes. se ae se se se Berusade personer äga ei tillträde.

Förstklassig musik.

ENTRE: lzsta plats 35 öre, thra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Bllletter gälla endast tlll den föreställning de köpas.

W Nytt prcgram Tisdagen den i Februari. W

Eskilstuna, Trvekeri-A.-B. Folket, 1909.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain