#7304: Svenska Biografteatern

Svenska linnllnlen

(Templarordens stora eleganta hörsel, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KIN EMATOGRAF-FÖREVISN I NGAR

efter utsökta och gedigna program.
OBSJ Alltid de senaste nyheterna å området. OBSJ
Program ir. o. m. Torsdagen den 27 t. o. m. Söndagen den 30 Januari.

Expressnylzet!

 

 

Den världsberömda mästersimmerskan

.. Miss Annette Kellermann.

1. Morgongymnastik. 3. Den simmande Venus med sitt hov.
2. Miss Kellermann spelar diabolo. 4. Uppvisning i simning och hopp.

Ny härlig bild, e] att förväxla med tidigare visade bilder med samma namn.

 

:1.52::::::::a:::::::::::::::::::::::::::::......:::::.......::....::::........:::::::à::::::::::::::::::::::::::::iQ)

On. .Que
I.

 2. De bada rivalerna.

ä Storslaget, gripande drama.

ä Emily Bracket är eftersträvad av två. öskare i byn. Da hon mottager Bills frieri blir den

i" andre nästan förkrossad men hycklar och önskar Emily mycket gott. Tiden närmar sig för

I

E:

:g

I.

:I

I:

:i

:E
Bill att gå ombord och skilsmässan från Emily är otvivelaktigt sann. Han lovar att vid sin 
återkomst göra henne till sin hustru, men Bill hör till dem som äro mottagliga för nya intryck :i
och när han kommer till en utländsk hamn möter han en vacker flicka, vilkens behag och :I
oskuld slå an på honom och härefter är Emily glömd. Bills anbud mottages av flickan och de :i
bliva gifta. Men Emily väntar alltjämt förhoppningsfullt. Hon avvaktar båtarnas återkomst :g
efter varje fiskartur men förgäves. Joe har många gånger varit frestad att återupprepa sitt ä
frieri till Emily, men han vet att hennes kärlek till Bill är orubblig. Hon har nu väntat för- ::
gäves i veckor, månader och år och dukar till slut under av ängslan. Efter sex år kommer 
Bill till byn, åtföljd av hustru och barn. När Joe träffar honom är han först benägen att slå "I
.I
:-
:E
:i
i:
:E

 

 

 

å ned honom, men han kommer då. att tänka på, att det finnes utsikt att göra Emilys sista stun-

g der lyckliga. Han tvingar därför Bill att gå. med till Emily och låtsa att han återkommit för

EE att fullborda sitt löfte. Detta gör han och då Emily får se honom blir hon glad, men när

i: hon försöker resa sig upp, faller hon ned död.
:NE-Ilm--mua i :: :: ...z-e: :: :::::::::Q)2
0....0 9....

 

 

14 L!
Svenska Biograiteaterns stora nyhet. Levande och siungande bild på svenska.

 Faderullan.

Kuplett ur revyn "Göteborgssystemet i Grönköping". - Bland uppträdande märkes hr Victor
Sonnande från Göteborg.

 

 

 

I.,

14

 

 

:ägg-...II.II-.IIIIII-I..-.III-lol...-III-IIII-IIIIII.....II-gå?
= Enastående varklighalsbildl =
: u 0 0 A oo o :
5 4. Ett besok r Aniwerpens zoologrska iradgard. 5
: Klnematografi i färger av Pathé Frérås. " :
= Ingen bör försumma se dessa utomordentligt intressanta djurstudier vartill motstycke :
I aldrig förut visats. I

. v:
.zh-:ie

:W -

.Qui-:IIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIQIII.IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIä

O
:-

5. Frun är svartsjuk

eller

Det misstänkta hårstràet.
Dräplig fara i flera akter från hemmets och kökets miljö.

 

 

Rätt till ändring av programme! förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 21dra plats 25 öre, bam resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

w Nytt program Måndagen den 31 Januari 1910. "n

mm., nam-n. man, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain