#7302: Svenska Biografteatern

Svenska lienralleelern

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

.KlNElVlATOCiRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

OBSJ Alltid de senaste nyheterna å området. OBS.l
Program tr. o. m. Måndagen den 24 t. o. m. Onsdagen den 26 Januari.

14 i!

1.Tranelskensln"arinnen fröken Franseeys.

Den graciösa gymnasten utför i trapetsen ett flertal konstst cken av sådan d"" "
I u . arvhet och h t
och med sadan skicklighet och säkerhet, att det hela ter sig nässtian underbart. J vlg e

in . 

 

 

 

 

 

i!

 

KoNsTFrLrvn KoNsTFrLMr

2. De föräldralösa.

Skådespelare: fröknarna J. Rosny, Lucy Fleusy, fru Delphine Renot och herr Ducuesne,
herr Dorivel & Villa.

Tvingad av sin fader övergiver en ung flicka vid namn Diane de Vaudrey sin lilla blinda dot-
ter för att gifta-sig med polislöjtnanten greve Lniéere. Det stackars barnet upptages av ett prak-
tigt folk som eget och uppfostras tillsammans med parets egen dotter Henriette. Snart nog dö
emellertid fosterföräldrarna och de unga flickorna stå vid sexton års ålder ensamma i världen. De
begiva sig då till Paris, men hålla där på att gå alldeles förlorade. Henriette blir bortrövad och
förd till ett av den stora stadens många hemska nattliga nästen och den stackars blinda Louise
råkar i klorna på en gammal elak gumma vid namn Frochard, som tänker draga nytta av den olyck-
liga varelsens värnlöshet. Men slumpen kommer de stackars flickorna till hjälp. Henriette undgår
skammen och vanäran tack vare en ung ädling Roger de Vandrey, nevö till greve de Linéere, som
fattar kärlek till den föräldralösa och tänker Vgifta sig med henne. Hon lyckas så med sin älskades
tillhjälp finna spåren av sin förlorade halvsyster och söker upp henne i det usla kyffe, där hon hål-
les inspärrad och de båda systrarna kasta sig i varandras armar. Den elaka gumman inser att detta
möte kan bli hennes undergång och hennes äldre son, en sannskyldig bovtyp, delar hennes åsikter
och ämnar genom ett dubbelt brott röja dessa besvärliga vittnen mot hans mor ur vägen, då i det
samma den yngre sonen, en skygg ofärdig varelse, som dittills hållit sig undan sina ruskiga släk-
tingar så mycket som möjligt, men som nu vid åsynen av den fara som hotar hans älskade, fåri
övermänskliga krafter, rusar på brodern och efter en häftig tvekamp lyckas slå honom till marken.
Emellertid har grevinnan de Lineere anförtrott sin gamla läkare sitt föregående felsteg och förklarat
att hon aldrig kunde trösta sig över förlusten av den dotter, hon varit tvuugen att övergiva Dok-
torn lyckas med tillhjälp av Roger do Vandrey återfinna grevinnans blinda dotter och greven ger
sin maka sin förlåtelse och upptager Louise som sitt eget barn, varpå de Vandrey gifter sig med

 

 

 

 

 

Henriette.
Denna dramatiserade roman är ett verkligt måsterstycke i sin genre och det är säkerligen in-
tet öga torrt bland publiken då ridån - om uttrycket kan användas - går ned för sista gången.

 

 

"(1 77

 

 

14 I l!
Svenska Biogratteaterns stora nyhet. Levien-de och sjungande bild på svenska.

.. Faderullan.

Kuplett ur revyn "Göteborgssystemet i Grönköpingf. - Bland uppträdande märkes hr Victor
Sonnande från Göteborg.

r
ir r?

.. Passagerare na i Iarnl ulamer Tunis.

Som bekant .har staden Tunis i Algeriet ingen hamnanläggning, varför passagerarna dit måste iland-
sättas i pråmar från fartygen. Vår bild är just tagen vid ett sådant tillfälle och visa-r, att det ingalunda
är ett nöje att landa här.

 

 

 Den .djärve cyklisten.

Mycket komisk.

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och hclgdagsaftnar kl. 6-10 e. rn., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. rn.

PRISERNA: lzsta plats 35 öre, 22drarplats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 27 Januari 1910. W

f-a
Eskilstuna, Trä-AVR. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain