#7294: Stora Biografen

STHM BIUGRÅFEN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.
TIDEBNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lödags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,

Sön- och helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

 

 

Program från den l9 t. o. m. den 22 Februari.

.. En resa iY Afrika.

Pittoreska intryck från en resa under sommaren 1909. Det ståtligaste av alla natur-skåde-
spel upprullas inför publikens förtjusta blickar. Från leende dalder, badande i solljus och uppför
branterna i den groteska vildnaturens sköte, förbi plantager, byar och städer.

g)...OOOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖ(å

2. Två tum från döden

eller r

En uppoffrande dotter.

Agathe, en ung flicka i staden Rom, säljer sitt vackra, kolsvarta hår för att kunna köpa
medicin åt sin sjuka mor. Det kommer i Markisinnan Eleonoras ago. Men Agathes uppoffring
misshagar fästmannen och han överger henne. l sin förtvivlan vill Agathe kasta sig i Tiberfioden,
men förhindras av fästmannen, som ångrat, att han varit såJ hårdhjärtad och som följt efter henne.
Eleonora, som i sitt eleganta ekipage åkte till en fest, får bevittna den förtvivlade handlingen.
Hon igenkänner flickan, vars hår hon bär på sitt eget huvud. Djupt rörd skänker hon flickan
ett dyr-bart smycke. Därmed återvinner denne också fästmannens ynnest. Modern tillfrisknar igen.
Deras lycka blandas ej längre av sorger.

10., En hårdhjärtad fastman.

1. Vid sjukbädden. Ä

2. Utan penningar.  11. Följden av Laul-as uppoffring blir förlusten
3. Fästmannens besök.  av fästmannen men moderns tillfrisk-
4. Tre fattiga. j nande.

5. Doktorn ordinerat". i 12. Ett stormigt uppträde.

6. En tung vandring. i 13. Laura på Tiberiiodens broräck.

7. Markisinnan Eleonora. i 14. Fästmannens ånger.

8. Ett svårt offer. j 15. Markisinnan Eleonoras belöning.

9. På. bättringsvägen. 16. Tre lyckliga.

...OOOOOOOOOOOOOOOQOO ...OOOOQOOOOOOOOOOOOO 00.00.0000..

SUCCESI SUCCESI

Gästuppträdande

-avu

Eandekvilibristerna

Eerb ert & Walter.

Dessa hava med stor framgång uppträtt å, Cirkus Orlando,
Kristallsalongen och Sveateatern i Stockholm.

Enastående akrobatik! Enastående akrobatik!

äOOOOOO0.000000QO..OQOOOO...OOO...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(g

i. En söndag i Dovorconnes.

Utomordentligt vacker och tilltalande bild.
0000000000000000.....OOOOOOOOOOOOOOO...OOOOOOOÖOOQOOOO

5. Dykarens hjalm..

Två. unga män se en dykare avdraga och tillsidolägga sin dräkt. En av dem pådrager sig
dykaredräkten för att skoja med ett par kamrater. Under tiden passar en skälm på att tillägna
sig amatördykarens dräkt. En vild jakt börjar efter denna, vari även vår nye vän deltager, över-
allt väckande det största uppseende. Tyvärr märker han snart att han kommit i en galen tunna,
i det där icke finnes någon som kan befria honom från hjälmen. En del lustiga scener följa nu,
tills slutligen en fiffikus befriar honom från den olycksaliga kostymen, men ur askan i elden kom-
mer vår van, i det att det bär rakt in i finkan med honom.

Amerikanskt skämt.

Förstklassig pianomusik.

å)

ENTRE: lista logeplats 50 öre; thra dIo 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;

Berusade personer äga ej tillträde.

Zidra plats 25 öre,-barn under 12 år 15 öre.
Rikstel. 150. I
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Onsdagen den 28 Februari.

Erfarna-i: 7154113141;ka milf.

Tobaksrökning i lokalen förbjuden.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain