#7288: Tip-Top

Evene

  

1. "

l

ll

2-FÄFneFoTocaRAF

3.

r

4.

5.

Gnlndtemplar

s al n ng e n.
Slam Populär föreställningar.-

Fredagen den 10 Januari kl. 18,30 e. m.

Söndagen den 12 Januari kl. 6,30 och 8,30 e. m.
Barnförentällnlng Söndag kl. 3 e. m.

Nedanstående stora

uppföres hvarje föreställning.

.Il Se Si!
än) (le 2112

Jättestort premiärprogram.

EcLAIa-JOURNALEN Na e.

Illustrerad tidning öfver allt som han der och sker på. jerdklotet.
Läs nyheterna i Eder tidning.

Se dem å "Tip- Top-Biografen.

..-AAA-...Å-

 

Siplontunneln
Storslagna seenelier från dena ingenierknnslens underverk.

---I---
Successfm Nordisk iilm. Wsncee

SPION EN S DÖD

ELLER

DÖDsRIDTEN.

til spiumie Drama i Z akter.

H UF VUDPERS OlVERNA .l

Jack Morton . . . . . . . . . . . Herr RICHARD JENSEN.
Kate Holborn, ung änka . . . Fröken GUDRUN HOULBERG.

Nu har det kommit det stora underverk inom biograiien, som skall slå alla rekord och komma
alla att häpna. vDen stumma teatern) har med denna bild nått en höjd, som den troligen
hvarken kan eller behöfver öfverstiga. " .

Målet är uppnådt. Biografien har segrat. Aldrig har i utlandet en bild väckt ett sådant uppseende.
Tidningarne skrefvo långa artiklar om bilden, som förebådar en revolution inom biograiien.

Afventyren växla i följd. Man ser, huru den djärfve ryttaren störtar sig l hafvet med sin häst.
Vidare får man upplefva, huru spionen vågar sitt lif för att nå andra sidan afgrunden. Detta ödesdigra
språng, som skall blifva hans sista. Spänningen når sin höjdpunkt, då. Kate iinner sin vän i den djupa
klyftan. Detta åry ett äfventyrsdrama af det slag, som högst sällan förekommer, därför att alla scener
äro så vågade, att man har svårt att finna de djårfva, dramatiska skådespelare, som vilja agera i ett
dylikt drama, där det i hvarje minut är fråga om lif eller död.

Nu är årets succés gifven!
---l---

MUSIKENS MAKT

eller

Herr Posentivlunds komiska äfventyr i staden.

Hejdlösa skrattsatvor i flera oktarer.

Lördagen den 11 och

mentsprogram

  

1

å!!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!m!!!!åä
1 .  -n f
.. n
Uppseenclevacken de nyhet. --.--- Konstilm af rang. g
!
F l. k E
Cowboys- lc an. ä
!
!
Stort, spännande amerikanskt skådespel skildrande det fasansfulla lifvet g
i Amerikas vildmarker bland fientliga indianstammar. II:
Aldrig har väl ett drama arrangerats i vackrare om gifningar än detta. Men det är också upptaget =
i YOSemltdalen och bättre bakgrundsmotiv kan man näppeligen finna för en skildring som denna. g
!
W Konstnlm "Hill g
= en:

echironkvist hyr ut rum. Skrattsnccés.

er.

ST! .ll
tex (AIX än)

038.! Fnrslklassig musik al den nnnulàre Steekhnlmsnianislen L. LUNDMARK.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.
Biljettpris: 1:a pl. 50 öre, 2:a pl. 35 öre, 3:e pl. 25 öre.
OBSJ Bain äga 0] tillträda OBSJ

 

Linstidningens tr., Nyköping 1913.

Information

Title:
Tip-Top
Printed year:
1913
Place:
Nyköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain