#7277: Stora Biografen

4 CARELIIGAT AN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.
TIDEBNA: Vardagar kl. 6-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,

Sön- och helgdagar kl. 2--5 och 6-10 e. m.

 

 

I

Program från den-5 t. 0. m. den 7 januari.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000.:

1. RÖ 5

Verkligt vackra bilder från ruinernas och de IQ Uppseendevackande kmematograflsk nyhet!

 

09

gamla minnenas stad. 2 u I .
Ro gSpannandelaklscener
2. Endast 911 knappnal- å url. d. Pesident Roosevelis jakiäventyr
En      

. frainvisa en bild7 vars make förut aldrig lini- varit visad.

 l. Om någonsin besannas ordspråket: "Verkligheten

z O 2 överträffar fantasien".

 

 

Ö Det skulle vara orätt av oss att beskriva bilden
i Ö J u I U N D  I Ö Ö och på så. vis hindra den ärade åskådaren, så. att säga,
0  l Q själv uppleva och deltava idessa spännandejaktäventvr,
O .1
z D t. k l d z varför vi endast omnämna bildernas ordningsföljd:
rama IS egen .
z Begagnande sig av faderns frånvaro --- denna har z :ler  Moånlåfasa hoten i Afflka-
i" lI b " "t i tfll "d tts " . H lot " n auf a u..-
. nun Igen eglv! Slg 1 m! na massan I I mvh O Avskedot med den gemytlige värden på. Hotell Mom-

några stråtrövare en liten flicka. Fadern återkommer
och uppdagar sitt barns försvinnande. Han kallar in O
0 sina.. tjänare och beger sig själv ut att söka sitt barn.
Alla ansträngningar för att finna henne äro och för-
bliva förgäves.

Femton år för-flyta.. Rörd återkallar han iminnet
bilden av sitt barn. I drömmen ser han den ödesdigra
natten; han tycker sig se huru. banditerna fora bort hans I

brasa. På väg mot Rauchon.

Hästarna sändas åter till Mombrasa. Man ski-idelI
föisiktigt framåt.

En farlig färd genom djungeln.

Jaktelefanterna bestigas.

Vad Roosovelt såg från elelantens rygg. - Leopar-
der på fågeljakt. - Den av Hoosevelt från korgen
pä elefantryggen skjutna tigern gör fruktlösa för-
sök att anfalla vår modige fotograf.

Vid lejongropen..

En kraftig lejonhane.

Lookbetet. - I fällan.

Allmän glädje.

Ett farligt företag. Å Lejonots raseri över sitt ne-

tår-.Uska

00009
OQOOOOOOOOOOOOOOOQOOO
-4 o oi

i-H-Ll-A

666000

stackars flicka. Det tyckes honom som skulle hon åter-
komma, som vore hon nära honom, redan pulsande där-
ute i parkens snö; änglarna beskydda henne. Utom sig
av glädje vaknar han upp och driven aven oemotstånd-
lig] aning, styr han sina steg till den plats, varest äng-
Q larna tycktes honom beskydda hans barn.

Han finner henne verkligen. medvetslös utsträkt I

0000000.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
Q
O
O
O
Q
0
O
O
O
O
O
O
O
O
1. F. d. President Roosevelt med jaktsällskap anlän- z
O
O
O
O
0
0
O
O
O
O
O
O
O
O
0
O
0
Q
O
O
O
O
O

i snön, och sedan man liyckats väclfza henne till liv1 samlas O 0 16; åelflaå- M , d. le
familjen och firar i glä je julens est. I i- .ellonla- 1 Jung Ina-4 u u
o Denna billdväriehn av de allra yppersta., som kine- 2 z 14- gillgells kOIllmg år låmhg Om: kan-leranälknappan"
matograffilmen Lclair frambragt. Den rekommenderar O lr Et. andanar en en-e, igen 5111 eJ S? Ulf
sig själv 1 synnerhet genom den skicklighet med vilken . 0- n 010.18 neger Vlsaf Ooseve t SPMGH e ter ett
flickans irrfärd är utförd, ävensom genom de pittorseka. Q O sto-rt 193011-
naturdekorationerna. Q H O  IOHGJOUGtthfU-ner- Bé d 0
. ga mo oga. - segra .
..o...OOOQOQOOOOOQQ..Q.O.O.... z 18. Roosevelts segerstart: Mitt första lejon. z
I O 19. Vid lägerelden. OBSJ Negrernas komiska fruktan 0
Q för fotograiikameran. Segerfesten. o
...OOOOOQOOOOOOOOOOOQ00.0.0000

4. Expressnyh et.

Den döende norske skalden

BJURNSUERNE BJURNSENS  Diskussion nä liv och död.

sista tal till norska folket. I  Dråplig hllumoresk.

 

 

w Förstklassig pianomusik.
ENTRE: lista logeplats 50 öre; 22dra dio 40 öre; 1:sta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;

2:dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre. I
Berusade personer äga ej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
v Rätt till ändring av programmet förbehålles. "

Nytt program Lördagen den 8 Januari.

im "MQMEImT-m" "fiir-à;

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain