#7275: Eskilstunabiografen

Lokal: HANDL. F. il. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig. (snett emot Hidhuset).

(Telefon 716.) i -

Dagliga Föreställningar

Vardagar från kl. 6-lll e. m. Söndagar från 2-5, B-IU e. m. med början varje hel timme.
035.! Alltid först med de senaste nyheterna. OBSJ ä

 

 

 

 

Program fr. o. m. 4 t. o. m. 6 Januari 1910.

E d I b skjutas mot ett "iientligt" fartyg. Vi se huru den fruk-
tansvärda pjesen ilar ivafr genom vattnet på sin för-
1.  a   I darvbringande färd, drivetd av sin egen lilla propeller,

vi se när den lösa laddningen exploderar och slutligen

    
 

- I få vi vara med när den tun a torpeden ännu rykande
Storslagna schweltzlska vyer" ånyo tages ombord på fartygået. Till sist visas en lyc-
Engadine är en för sin storartade natur berömd dali kad iandstlgmng av Bomans Planskf-lpe däfvld Särö-6168
schweitziska kantonen Granbitnden, genomfluten av floden Praktlska landgångm komma nu anvandmng- I
Inn. Dalen är 95 km. lång och sträcker sig från Inns källor
till Finsternflng vid Tyrolens gräns. Övre Engadine har ett Bör Ses av alla.
mycket strängt klimat -- anio månader vinter och tre måna-
der kallt" "- men välmågan år allmän i den av imponerande

       

alper omgivna dalen.

Bilderna återgiva en del ståtliga vyerzr vackra forsar, flo-
den Inn på olika ställen o. s. v. samt slutligen alpbestigare
uppe bland

I II I II II II II I I II I
o o o o- o 0 o e o o o o o 0-0 o o o o o
OI.. .IIQ ...IQ .Ile OII4 ...9 i .IIQ OI.. OI.. à..

den eviga snön.

.. Kejsarens grenadiär.

En episod från Frankrike efter Napoleons tall.

Det när år 1830. En av Napoleons forna generaler har
råkat i fattigdom och kan ej betala sin hyra. Husvärden vill
ha hyran samt beger sig, när han icke får några pengar, till
en antikvitetsliandlare, vilken anmodas medfölja till gener-elen.
Handlanden finner emellertid hos denne ingenting som han
vill köpa; till slut får han syn på Hederslegionens kors, som
hänger inom glas och ram på. väggen. Detta vill han köpa
och bjuder en liten summa för detsamma, men ett ögonblick
därefter äro både värden och antikvitetshandlaren förpassade
utom dörren av den ursinnige krigaren. Hederstecknet, som
han erhållit på slagfåltet av Napoleon själv, var det käraste
han ägde.

Generalen sjunker ned i en stol och försjunker idröm-
men. Han tycker sig se, huru kejsarbysten i nischen får liv;
och den dyrkade kejsaren livs levande stå framför sig. Där-
efter återupplever han vissa minnesvärda. episoder i sitt liv:
det ögonblick, då han ställde sig under fanorna, generalsut-
nåmningen under kriget i Italien 1796, Austerlitzdagen, då han
fick Hederslegionens kors, avskedet från kejsaren i Fontain-
bleau 1815, -Kejsaren levelu o. s. v.

Intressant historiskt stycke!

.. När "rödskinnen" öerövats
sin jord.

Verkligt indiandrama.

En indianstam, som slagit si ned å en plats inom
det område, vilket indianerna se an urminnes tider be-
traktat som sitt, blir bortdriven härifrån av en beväp-
nad trupp vita äventyrar-e, vilka förklara att de skola
taga jorden i besittning. Indianerna foga sig i sitt öde
och begiva sig av, utom hövdingens vackra dotter, vil-
ken inkräktarna kvarhålla. Sor sna tåga "rödskinnen"
allt längre in i ödemarken. Un er vågen dör deras re-
dan förut sjuke hövding av grämelse och ansträngning,
och de överlevande företaga alla dessa egendomli a
ceremonier, vilka hos detta folk förekomma vid dö s-
fall, och om vilka väl alla läst. Så placeras den döde
i en märkvärdig grav ute i bergen, varefter färden går
vidare.

Den unga hövdingedottern har emellertid försökt
rymma från äventyrarlå ret, men fasttagits och åter-
förts dit. Hon älskas a den tappre indianen "Snabba
Hjortenu, och denne begiver sig till hennes plågare
samt söker förmå dem att lösgiva henne. lbörjan vägra
de, men slutligen segra deras mänskligare känslor och
de låta flickan åtfölja sin älskade. Det lyckliga paret
beger sig nu till hövdingens grav för att erhålla den dö-
des stadsfästelse på deras förbund.

OBSJ lndlanrollerna spelade av äkta rödsklnn.

olio Po olle Que 0"-0 0.5 Que olio o". 6-5
IO .I I, .I I9 .I I. .I I. .I Io .I Io .I Iq QI I. .I I. .I

3. Italiensk marin-
manöver l909.

Storslagna, intressanta krigsbilder.

l
Filmen återgiver på ett utomordentligt lyckligt sätt  H e r r T 0 p p  n s

den italienska Bettan under dess olika rörelser, när den

arrangerar "krig i fred". Vi se de stora, imponerande år i sitt äktenskap ej såll,
slagskeppen, de snabba torpedjagarna, de allestädes ty ifrån morgonstund till kväll
1framkilande torpedbåtarna. Vi åskåda exercisen och fri- han valsa får galopp

livet ombord, vi bevittna krigsskeppens säkra rörelser för sin kärleks ljuva hopp.
under den svåraste sjögång o. s. v. Det allra intressan- Dock, i den tysta natten

taste momentet torde emellertid vara när en torped av- han låter andra osa katten.

 

 

 

 

M- ELEKTRISlS VENTILATION. "N
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. ee ne ee se ae Berusade personer äga ej tillträde.

Färstklassljgr musik.
ENTRE: 1:sta plats 35 öre, thra plats 25 öre.l Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de
köpas. i

W Nytt program Fredagen den 7 Januari. 

" Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain