#7274: Eskilstunabiografen

nllll I

Lokal: HANDL. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från Gamlilg. (snett emot Hldhusel).,

(Telefon 716.)
Föreställningar Torsdag, Fredag, Lördag och Söndag.

Vardagar från kl. B-IO e. m. Sön- och Helgdagar från 2-5, B-lll e. m. med början varje hel timme.

 OBS. ! Alltid först med de senaste nyheterna. i OBS. !

 

 

 

Program från och med denö Maj 1910. 
l - l
1. Indiska elefanter i arbete.

l det följande lå vi se en interiör från Indiens skogar, som visar oss, hur de gigantiska tjoekhudingarna med
all den intelligens de verkligen äro mäktiga, hjälpa sina herrar, människorna, i deras skogsarbete, i det de utan
ansträngning iörrätta de tyngsta och grövsta arbeten.

I . 1

. En liten hjälte. i

Spännande drama ur en iiskares strävsamma tillvaro.

 

 

 

 

 Scenfördelning.
1. Fiskarens avfärd. 9. Den skeppsbrutne.
2. Lyckligt hemliv. l 10. Till havs.
35. Äterkomsten. 11- Upptäckten. u ,
4. Far "ar ej med. 12. Ett lyckligt återseende i sista minuten.
5. Förtvivlan. 13. Hemkomsten.
ll. Aitonbönen. 14. Allmän glädje.
7. En rask pojke. . I lf). Slutet gott, allting gott.
8. På spaning efter far.

v Vi införas i ett tiskarhem, där tvenne lörhoppningsfulla telningar, som bast äro sysselsatta med utkltinpan-
det av en tvist om vems barkskepp som "ar kraftigast. Modern avstyr bråket, då far står i begrepp att företaga
en längre vEsketur och skall nu ha sin avskedshälsning.

i n
 Ett besök hos Hagenbeok.

l i l I I I
.. Flickan och domaren.

Sensalionell amerikansk livsbild.

 

 

 

 

Domaren VVilston och doktor Clifford älska båda den gamle överste Harrisons fagra dotter, och hon känner
sympati för båda, men vet ej, vem hon ställer främst. De båda rivaler-na, sinsemellan Vänner, äro på besök i
över-stans hus. VVilston är inbegripen i samtal med fröken Virginia, medan Clifford bescr den gamle krigar-ens
vapensamling. O. har just lämnat Harrison ensam i hans rum, då ett skott smäller. Doktorn rusar ånyo in i
rummet, där han finner över-sten skjuten till döds i sin läns-stol. Skottet har tydligen kommit från en på. bordet
liggande pistol, vilken Clifford hastigt griper. Då de övriga hinna in i rummet, står doktorn med det ännu ry-
kande vapnet i handen. Trots sitt nekande blir han ansedd som mördare, polis tillkallas och han föres till fängelset.

VVilston har emellertid stannat kvar i rummet, sittande vid det bord, å vilken pistolen legat. Av en hän-
delse upptåoker han nu, att ett å bordet stående solglas har förmåga att tande vad som ligger inom dess brann-
punkt. Sedan han verkställt ett experiment, kommer han underfund med, huru det dödande skottet lossats; sol-
glaset har tänt krutet i fängpannan. I

I föl-stone vill. han skynda och meddela. sitt rön, men så. kommer han att tänka på, att, om Clifford bleve
dömd, ingen kunde tävla med honom om Virginia, och han underlåter därför att yppa sin upptäckt.

Senare se vi honom som domare under rannsakningen med Clifford. Juryn uttalar sitt skyldig, och han
dömer den anklagade till döden. Senare visar Virginia honom ett brev från den dödsdömdes moder, vari denna
meddelar, att hon förgäves hos guvernör-en sökt nåd för sonen. Domaren gripes nu av ånger, erkänner vad han
gjort för den ltlskade och skyndar att utverka Clilfords befrielse.

l sista akten :finna vi de båda rivaler-na väntande på sin dom - från Virginias rum. Och hennes utslag
ialler till förmån för domaren, som slutligen gjort sig till herre över den ohyggliga frestelsen.

Spännande .V Gripande .f

 

 

5. Ändook var han poet.

eller

Huller om buller.

lin dråplig historia med ramlande hus och överkörda månglerskor och fallna. konstaplm: ovh dansande möb-
ler och ursinniga lruntimmer och andra roligheter.

 

 

 

 

För skrattets vänner. I
II- ELEKTRISK VENTILATION. "I
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudet. se se är är är Berusade personer äga ej tillträde.

Förstklassllg musik.

ENTRE: 1:sta plats 35 öre, 22clra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25ioch 15 öre.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast tillden föreställning de köpas.

 

 

Jnga föreställningar under JWåndag, Ösdag och Onsdag. 
W Nytt: program Fredagen den l3   W

 

Eskilstuna, Trvckori-A..-l3. Folket, 15110.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain