#7271: Svenska Biografteatern

vnsln linnllnlnn

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

Km EMATOoRÅF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta1 och gedigna program.
OBS.l Alltid de senaste nyheterna å området. OBS.l
Program lr. o. m. Torsdagen den 5 t. o. rn. Lördagen den 7 Maj 1910.

I I

Svenska bilder.

.. f Genom Kinda.

Charmanta vyer irån Östergötland genom den beryktade turistleden Kinda kanal.

Nytil Dansk konstiilnr. Dagens samtalsämme i Köpenhamn. Nytt!

 TJUVEN. W

Kinematograliskl drama eller Henri Bernsteins berömda skådespel. --- Huvudrollen utlöres av
.Köpenhamnarnes gungstling fru Oda Nielsen.

 

 

 

 

 

Följande bemärkta danska skådespelare medverka:

Herr de Bretard, rik godsägare ............. -. Herr Blom.

Marianne, hans hustru ............. .. Fru Zangenberg.
Richard, hans son ........ -. Herr Einar Zangenberg.
Herr Legrand, ministeriell Herr Otto Jacobsen.
Fanny, hans hustru ............................... -- Fru Oda Nielsen.

   
  

 

iNNEHÅLL:

l Fru Fanny Legrand är några år äldre än sin man, i vilken hon är vansinnigt kär. Legrand är ininisterial-
ämbetsman och hans inkomster stå icke i det rätta förhållandet till det liv de föra och det umgänge de söka.
i Detta pinar rFanny mer än hon vågar visa, ty hon är fast övertygad om, att hon utan hjälp av vackra toiletter
icke förmår kvarhålla sin mans kärlek.

De äro nu på besök hos några vänner, godsägaren dc Bretard, som nyligen gift sig; för andra gången med
en jämnårig väninna till fru Fanny. Den unge Richard de Bretard, sonen i första äktenskapet, är hetagen i fru
Fanny, som villigt mottager hans kur i hopp om att därvid väcka sin mans svartsjuka. Fanny är med förundran
vittne till det slöseri som utvecklas i detta hus och en dag då hennes man i tanklöshet visar sitt misshag över
hennes icke helt nya toilett för-sjunker hon i ångest över att mannens kärlek har svalnatoch faller härför i en
frestelse att tillägna sig innehållet i en på bordet lättsinnigt kastad plånbok. Fru de Bretard upptäcker den
tömda plånboken och får genast det intrycket att styfsoncn är den skyldige. För-färad talar hon med mannen,
som, utom sig av sorg, tillkallar vännerna Legrands för att rådslå, med dem. Då fru Fanny märker att misstan-
ken vilar på unge de Bretard är hon den ivrigaste till att trösta och råder enträget att låta den unge mannen
resa och påtager sig herodvilligt att tala med honom därom. För honom ointalar hon öppenhjärtligt alltsammans
och han lovar ädelniodigt, att taga på sig skulden och går också in på. att resa. Logi-and finner emellertid pen-
ningarna på deras rum och då Fanny förklarar för honom att endast hennes stora kärlek till honom och ängslan
för att mista honom drivit henne till denna förtvivlade gärning, tiger han först, men säger sedan att de Bretards
måste strax upplysas om sanningen. Då dessa nu erfara sonens oskuld, över-strålar lyckan fullständigt allt annat,
vad betyda penningar för dem? Do övertala nu Legrands att företaga den resa som var tilltänkt för sonen och
när dc komma hem igen är allt glömt, ty den stora sanna kärleken tåler allt, över-vinner allt och förlåter allt.

3. Nytt för Eskilstuna! OBS..I Helt ny . repertoar.

Gästupn rådande av ZWICKER li REN .

l Ett par av kontinentens allra främsta artister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S uccés I 1 Succés! I Succés!

 

 

 

 

 

 

Hela Eskilstuna kommer att tala om detta enastående
storslagna artistprogram. Ett mera oskyldigt och gediget
l I; nöje kan icke presteras. :nu

JWusikalisk varialionsakf. jfldrig förr visafs i Eskilsluna.
I P I
 En- vàrnrnmenad i Bms de Bnulnune.

I I Fängslan e scenarier ran en ry a a I A - I
 5. Starka fruar äro farliga.

. M" Kemisk. "än ,
i , I I

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15- öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Söndagen den 8 Maj 1910. W

Eskilstuna, Tr.-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain