#7270: Eskilstunabiografen

Lokal: HANDL. F. li. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig.

(Telefon 716.)

Förestälningar Torsdag, Fredag, Lördag och Söndag.

Vardagar från kl. B-lll a. m. Slin- och Helgdagar från 2-5. B-lll e.1m. med början varje hel limme.

(snaii amul Ridhusei).

035.! Alltid först med de senaste nyheterna. OBS!

Program från och med den 7 Maj 1910.

 

 

 

 

Telegram. Bild för dagen.
l n

. B rnsiierna Bl rnnnns Iiklärii

genom Köpenhamn.
N Tydlig och skarpt tagen Elm! W

   

 

 

.. En liten hjälte.

Spännande drama ur en iiskares strävsamma tillvaro.

Scenfördelning.
1. Fiskar-ens avfärd. 9. Den skcppsbrutne.
2. Lyckligt hemliv. 10. Till havs.
8. Återkomsten. 11. Upptäckten. I
fl. Far är ej med. 12. Ett lyckligt återseende i sista minuten.
 Förtvivlan. 13. Hemkomsten.
6.- Aftonbönen. 14- Allmän glädje. I
7. En msk pojke, I 10. Slutet gott, allting gott.
8. På spaning efter far.

Vi införas i ett fiskar-hem, där tvenne förhoppningsfulla telningar, som bäst äro sysselsatta med utkämprur-
det av en tvist om vems barkskepp som är kraftigast. Modern avstyr bråket, då far står i begrepp att företaga
en längre fisketur och skall nu ha sin avskedshälsning.

 

 

 Ett besök hos Hagenbeok.

1 Intressanta bilder från Hagenbecks zoologiska trädgård.

 

 

.. Flickan och domaren.

Sensalionell amerikansk livsbild.

Domaren VVilston och doktor Clifford älska båda den gamle överste Harrisons fagra dotter, och hon känner
sympati för båda, men vet ej, vem hon ställer främst. De båda rivaler-na, sinsemellan vänner, äro på besök i
Vöverstens hus. VVilston är inbegrian i samtal med fröken Virginia, medan Clifford looser den gamle krigar-ens
vapensamling. C. har just lämnat Harrison ensam i hans rum, då ett skott smäller. Doktorn rusar ånyo in i
rummet, där han finner översth skjuten till döds i sin länsstol. Skottet har tydligen kommit från en på bordet
lig-gande pistol, vilken Clifford hastigt griper. Då de -övriga hinna in i rummet, står doktorn med det ännu ry-
kande Vapnet i handen. Trots sitt nekande blir han ansedd som mördare, polis tillkallns ochhan för-es till fängelset.

Wilston har emellertid stannat kvar i rummet, sittande vid det bord, å vilken pistolen legat. Av en hän-
delse upptäcker han nu, att ett å bordet stående solglas har förmåga att tända vad som ligger inom dess bränn-
punkt. Sedan han verkställt ett experiment, kommer han underfund med, huru det dödande skottet lossats: sol-
glaset har tänt krutet i fängpannan.

I för-stone vill han skynda och meddela sitt rön, men  kommer han att tänka på, att, om Clifford blevo
dömd, ingen kunde tävla med honom om Virginia, och han under-låter därför att yppa sin upptäckt.

Senare se vi honom som domare under rannsnkningen med Clifford. Juryn uttalar sitt skyldig, ooh han
dömer den anklagade till döden. Senare visar Virginia honom ett brev från don dödsdömdes moder, vari denna
meddelar, att hon förgäves hos guvernör-en sökt nåd för sonen. Domaren gripes nu av ånger, erkänner vad han
gjort för den älskade och skyndar att utverka Cliffords befrielse. I

I sista akten .finna vi de båda rivaler-na väntande på sin dom H från Virginias rum.
faller till förmån för domaren, som slutligen gjort sig till herre över den ohyggliga frestelsen.

Och hennes utslag

Spännande .I Gripande l

 

 

i 5. Ändock var han

eller

Heller om buller.

En dråplig historia med rnmlande hus och överkörda månglerskor och fallna konstaplar och dansande möb-
ler och ursinniga fruntimmer och andra rolighetcr.

poet

För skratta-ts vänner.

 

 

 

 

 

 

W ELEKTRlSK VENTILATlON. "u

iiiarlrvck av programmet uian särskilt medgivande förbjuden. aa aa aa aa aa Bernsade personer äga ei iilliräiie.

Förstklasslggr musik.

ENIRE: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15

öre.

lltiittV till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

Jnga föreställningar under JWåndag, fredag och Öna-dag. W

 

 

Eskilstuna, Trvckeri -A.-ld. Folket, 1310.

  Fredaen den 1:3   W

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain