#7269: Svenska Biografteatern

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

KlNEMATOGRÅF-låÖREVlSNlNGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.! ,Allticl de senaste nyheterna à området. 088.!
Program ir. o. m. Söndagen den ö t. to. m. Onsdagen den 11 Maj 1910.

I f I

 Skid ävlingar i Hernsanil. i

vari Sveriges förnämsta skidlöpare deltogo. Från egen atelier.

 

 

 

 

 

.. Vedergällningen.

är Gripande drama. .w

En bankir avskedar en hos honom anställd person, vilken tillfölid av sjukdom måste hcdja om permission
utan att taga hänsyn till, att denne och hans familj råkar-i den största nöd. Några dagar därefter måste den iLån-dhjär-7
tade chefen resa bort till följd av angelägna affärer. Före sin .resa lägger hen sina. värdesaker i en hemlig källare
vars föreiinnande han hemlighållit för sin personal, och i vilken men endast kunde komma. in imedelst en särskild
säkerhetsapparat. Försiktigt gömmer han sina skatter och skall åter lämna källaren, men förväves söker han
öppna. dörren, låsen ha. gått igen och han är innestängd. b

I Oron lämnar honom ingen klar tanke, och nästan vansinnig av ångest river han rikedornnrna från sina för-
varlngsställen, strör nt guldet på golvet och river sönder papper-on. Framför hnns ögon visar sig skepnaden ev
den man, vilk-cn han genom sin hårdhet fört till tiggerstaven och vilken nu tycks give sin for-ng chef hans för-
kastelsedom. Annn en gång försöker han öppna dörren, men den för-bliver stängd. Han faller till marken- ån
gestcn och oron have dödat honom. i. 7 -

s. Nytt för Eskilstuna! OBSJ Helt n y repertoar.

liäs uppträdande av ZWICKER ö liliN .

Ett par av kontinentens allra främsta artister.

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

.h
f-b-
p..-

i S uccés I S uccés l Succés!

 

 

 

 

 

 

if Hela Eskilstuna kommer att tala om detta enastående
storslagna artistprogram. Ett mera oskyldigt och gediget
i :tt nöje kan icke prester-as. 

JWusikalisk variafionsakf. I.Wildrig- förr visafs 4i Eskilstuna.

 Ett bröllop i Algier.

i Synnerligen intressant I verklighetsskildring.

 

 

 

i 1. En bedninstnd i södra Algier. - 2. Två älskande. k 2-3. Frieriet. - 4. YFadern antagcr en rik medtävlarc. -
i 5. Brnden smyckes. -- G. Giitermålskontrol-:tet under-skrives. - 7. Bröllopct lir-as. m S. Svår-(isdans och bruddan-
Sen. - 9. Den stora festdnnsen. w 10. Brndon flyr med sin älskade. -- 11. .Förfölqida och upptäckta. -w 12. Be-

duinorna straffa. .

l CHANTECLER.

Den lille Chanteeler å Marionett-Teater.

 

 

1

Äntligen få vi se (lliantecler å biografen, visserligen icke den äkta. Chantecler, men den visor oss handlin-
gar-nn alldeles såsom den "äktnih Innehållet är i korthet följnnde:

I en liten nätt hönsgård spstserar en vacker tupp alla hönor-na se benndrandc upp till honom. Han som
med sin sång vin-je morgon frammaner solen, känner sig (lock icke lycklig, trots att hönor-no. giver honom all sin
här-lek. En dag då han  mer än vanligt missinodig, faller hans blickar på en ståtlig,l fnsnnhönn, som med maje-
stätiska steg går in på hönsgården. Charitecler iiaxar med vingar-noJ och närmar sig den "huldn skönaii, som be-
undrande betraktar honom. Allt detta äse de andra med vredgade blickar, under det att Ohentecler lör sin nya
väninna omtaler sin makt. "Om jag icke gol om morgonen, så skulle solen icke gå nppif, säger han stolt till
henne. En sådan Ohantecler. kan icke fasanhönan motstå, och det dröjer icke länge förrän de iiro förälskade i
Var-andra. Emellertid kommer hele hönsgården i uppror, och en ung tupp, som vill utmärker sig, utmanar Chan-
tecler, en strid uppstår, ur vilken Chantecler utgår såsom segrare. Därefter går Chentecler med sin lasanhöna in
i skogen. En dag dårChan-tccler icke har galit, är till hans förskräokelse ändå solen högt uppe på. himlen. Fn-
Sanhönen tvivlar nu på sin väns makt, och denne blir  olycklig att han går och dränkcr sig.

I i I

Rätt fill ändring av programme! förbehålles.

 

 

 

 

 

 

AYIIDEIRNA: Vardagar kl. 7-10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. (Sf-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25ioch 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställ-ningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 12 Ma j 1910. W

Eskilstuna, Tr.-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain