#7241: Åhus Nya Biografteater

ähus nya Kiografteater.

Två föreställningar hVarje Söndag kl. Ö och kl. 8 e. m.
I a
Program
Lördagen den 15 och Söndagen den 16 Oktober.

l. Från Grekland.

Intressanta bilder från Athens hamn (bland annat ett präktigt återgifvande af en
fårtransport), staden Athén, den bekanta ruinen af Acropulis, en grekisk kyrkogård o. s. v.
Militärexersis.

 

 

l2. Putte som sotare. Komisk. b
3. Grefven af Monte Christo.

Efter Alexander Dumas. Storsleget skådespel i 4 akter och 13 scener.

1. Mercedes tillbakavisar Fernands kärleksbetygelser och sammanträffar med sin äl-
skade Edmund Dantes.

2. Fernand och den afundsjuke Danglars planlägga hämnd.

3. Det anonyma brefvet. ((Borgmästarn underrättas härmed att Edmund Dantes, löjt-
nant på skeppet Pharao, beröfvat -Murat ett bref till bonarpartistiska komitén. Skuldbeviset
skall man vid hans häktande finna hos honom.)

4. Edmund Dantes häktande.

5. Edmund Dantes föres till fästningen lf.

6. Sju år senare. Abbén Faria sammanträffar med Edmund Dantes.

7. Den döende abbén uppenbarar stället på ön Monte Christo, där den förborgade
skatten finnes.

8. Dantes lägger sig i stället för Farias lik i säcken.

9. Dantes räddar sig genom simning.

1lO. Skatten.

ll. Under namn af ((Grefven af Monte Christoa uppenbarar sig Dantes för sin
Mercedes och sina förrädare.

.12. Dante gifver sig tillkänna. .

13. Kärleken till Haydée förmår Dantes att glömma det förgångna.

4. På konungens befallning. k

Historisk anekdot af Michel Carré, medlem i kinemalografiskn föreningen af för-
fattare oclz skribenter i Paris. h
Skådespelare: Fru Mathilde Caumont vid Varieté-teatern.
Fröken Andrée Marly vid Beuffes Parises-teater.
Herr Dupont Mai-ond vid Odéon-teatern.
Herr Angelo Sarah vid Bernhardt-teatern.

Henrik IV är ute på jakt och tar sig en stunds hvila vid Mereloups kvarn. Konun-
gen får snart syn på mjölnarens vackra dotter. Fadern har föresatt sig att hon skall blifva
gift med en fin herre och icke med någon af alla de bondpojkar som svärma kring henne.

Den gode kungen besluter sig för att uppfylla mjölnarens önskan och skickar den
unga flickan, som icke anar hvad det är fråga om med ett bud till sin gardesöfverste, åt
hvilken han ger i uppdrag att bortgifta budbärerskan med den vackraste af hela regementets
underofficerare.

Men den unga flickan, som icke är af samma åsikt som sin fader, träffar på en af
sina beundrare och stannar med honom i det hon ber en gammal gumma att frarnlämna
brefvet. Då denna anländt till lägret och öfversten kungjordt brefvets innehåll blir det stor
uppståndelse bland underofficerarne hvilka alla-frukta att deras fysiska företräden skola tvinga
dem in i ett så föga angenämt äktenskap. Då Henrik lV får reda på det underliga sätt som
hans vilja blifvit satt i verket påskyndar han för att undvika att någon af hans tappra gossar
skola bli offer för en så sorglig förbindelse, men kommer för sent i det att kyrkan redan
välsignat bandet mellan den vackraste underofficeren och gumman. Henrik vill åtminstone
lindra det sår som han ofrivilligt tillfogat sin olyckliga tjänare och hänger sitt eget tapperhets-
kors kring hans hals.

, Michel Carré har kanske aldrig varit så lycklig i något af sina verk som justi detta,
där han nedlagt hela sin rika fantasi och stora talang. Skådespelarne hafva äfven å sin-sida
på ett synnerligen berömvärdt sätt gått i land med sina uppgifter.

5. Blnnö Sydamerikas indianer. Intressant.
6. Barnsköterskornas kapplöpning. Genomfong.
7.,  Stort spännande drama.

1. Cirkustältet. Föreställningens början. Första numret. josues, den lille
trapezkonstnären. Olyckshändelsen. josues moder störtar fram och bär sin svårt
skadade son in i en närbelägen loge. En omänsklig cirkusdirektör. Bortvisade.

2. På vägen. Två olyckliga. En bön vid korsets fot. Barmhårtighet. josues
tillfrisknande.

3. Efter 10 år. josues hemkomst. På väg till cirkus. Elden är lös. Rädd-
ningen. lgenkänd. Försoning. "

O
8. l  Generalguvernören Colombiakin på inspektionsresa.

På väg på inspektionsresa med sin svit. En böneskrift. Guvernören hedras. Gläd-
jeyttringar vid guvernörens besök.

tföljd af sin stab är guvernören, general Colombiakin på inspektionsresa. Folket
tränger sig omkring honom och några framräcka böneskrifter, hvilka han med intresse tar
del af. Derefter fatta kvinorna honom i armar och ben och lyfta honom högt upp i luften.
Det är deras sätt att hedra sin styresman. Man ägnar sig därefter åt de publika nöjena.

9.   5. Mycket komisk och skrattretande.

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad 1910!

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain