#7237: Kosmorama

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan.

(Aktiebolaget Svenska " Biografteatern).

E

fr. o. m. Torsdagen

1"   De hundra moskeernas stad.

Brussa är hufvudstad i det turkiska vilajetet Khodavendikiar. Bland bildens präktiga
sevärdheter må nämnas den heliga vattenklyftan, en gammal romersk bro, en jättelik helig
platan, genom hvars stam man kör med stora vagnar, folknöjen m. m.

Från muselmännens land.

2. Cambodgiska danser.

Utförda af Kung SisoWatlzs danserskor.

l en ram, hämtad från det inre af ett asiatiskt palats, upprullar denna film sirliga,
under ormliknande rörelser utförda danser. Danserskornas fantastiska dräkter träda bjärt fram,
och den bullet-samma musik, som de flitiga musikanterna prestera, är lätt att tänka sig. Bland

danserna framhålles särskildt en solfjädersdans. Till slut defilerar en lång rad vördnadsvärda
elefanter förbi.

 

Intressanta och underbara naturbilder.

Storslagen nyhet från Thomas Edison:

3. Räddad genom trådlös telegrai.

En af de mest intressanta bilder som visats,.och som gifver god inblick
i den sinnrika trådlösa telegraferingen.

 

Fröken Warrent är i valet och kvalet vis à vis en efterhängsen friare, då en till synes
obetydlig händelse ger saken en oanad vändning. Hon stiftar helt hastigt bekantskap med
operatören för en trådlös telegrafstation.

Telegrafisten är öfverförtjust öfver bekantskapen och tar sig före att inviga fröken
Warrent, som är lifligt intresserad, i sitt hemlighetsfulla yrke. De komma väl öfverens, och
det vore lätt att räkna ut, hur det skulle ha gått, om ej fröken Warrent plötsligt fått syn på
en skandalös tidningsartikel, där hennes namn förekommer i samband med ett vad, som kort
förut hållits i ett offentligt kafé.

Hon sänder genast ett bref till herr Hartley, hennes förste tillbedjare, att hon antoge
hans frieri samt önskade möta honom på hans lustjakt, där de skulle trolofvas samma afton.

Snart finna vi herr Hartley och fröken Warrent ute till sjös. Men af ett telegram,
som han vill afsända för att meddela om att han vunnit vadet, finner hon, att en falsk person
anklagats af henne. Hon fordrar, att Hartley skall föra henne i land, men han vägrar.

l den lilla trådlösa telegrafstationen sitter operatören och drömmer om sin kärlek, då
apparaten plötsligt träder i funktion. Det är ett telegram, däri fröken Warrent anropar honom
om hjälp. Han är snart ute på jakt efter herr Hartley, och efter en spännande färd är denne
oskadliggjord och fröken Warrent befriad.

Operatören fårr en välförtjänt lön för sin -hjältebragd

.Öfverlägset spel. Briljant iscensättning.

fl en 500 fot lång bildserie visas expressnyheten för dagen:

fåftlftlitiitlftliilitli " i" " " "WW

SW! itlftlitffftlftl W

Flygueckan i Stockholm.

Tisdagens stora täflan Imellan (edetström o. Svendsen..

Allas intresse har de senaste dagarna varit riktadt på den första svenskt
((flygveckank, hvilken nu pågått i Stockholm. Dyrbara pris ha utfästs till
dessa flygningar, i hvilka flera anmält sig till deltagande.

Nervös ankomst. - Svendsen anländer. - På flygfältet. - Prins
Eugén och frih. Cederström. - Cederström startar med sin "Bleriot".
v- Svendsen startar med sin "Voisin". -- Svendsen landar.

En bild som alla böra se.

I;

    
 

    

 

  
   
  
   
 

(blivit-lt!(tällfltfltfllfltfllflhlh

0th

än
2
t?
z
z
z
få
z
z
z
z
Z
å
:2
z
z
z
7
7
3
:få
å

u
n

5. Jens ser lefvande bilder.

Oskyldigt medspelare i en biografkomedi.

Jens har innan han blel soldat lefvat sitt lif stilla och lugnt på landet och känner
föga eller intet om storstadens faror och frestelser samt nutidens stora uppfinningar. Han är
nöjd och glad, när han hos sin kära StinaY i köket blir rikligen förplägad och omhuldad på
bästa sätt. Men så skickas han af sin käresta ut i staden i ett ärende, och då kommer vår
Jens ut för förskräckliga äfventyr. En biografteater har anordnat ett litet gruff i ett hörn, och
Jens, som tror, att det är fråga om ett riktigt slagsmål, blandar sig oförskräckt i leken, får
stryk och blir bortkörd. En stund senare är han åter ute för biograffotografen och blir då
till sin förvåning kysst och omklappad af en vacker flicka. Jens begriper ingenting, men när
han senare kommer med sin käresta till biografteatern, då får han en het stund, och den
svartsjuka Stina sparar icke på slängarna.

En genomkomisk bild.

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad 19104

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain