#7234: Åmåls Biografteater

ÄMÄLS BlioGRAFTEATER.

Förstklassiga iiirevisningar ai leivande bilder

v49- Hvarje vecka nytt program. -Gve
PROGRAM
för Lördagen den 8 Oktober kl. 7 och half 9 e. m.

 

I

é

WAN..

1. ranske kryssaren Voltaire går a s apeln

Storslagen bild.

Detta pansarfartyg är 154 meter långt och har ett deplacement af 18,350 ton.
Med sin 25,500 hästkrafters maskin uppnår den en hastighet af 37 kilometer. Armeringen
utgöres af 52 kanoner. 1

.xä.x,.,.l.,h,.,l.,=lllal-I,.l,.,.,.I,.,,l.,.,-I.l.l- .1.
aaazzzeeazzzz:eegwaeezweewsawåe

å

X

 

 

.x3gv l.,- .l-l-I.,.Iq,.l- 1.1.1.,.,.,.I.,-I,.,.l.,.ll.,.,zå54
eevåQQå-wzzzeztzztz:zwwzzwtzeezwzeww

 

2. Hvem vinnermitt hjärta?

Miss Helyett är en amerikansk milliadörsdotter7 hvars hemgift är omsvärmad af en
massa friare, mer eller mindre bedagade. Max håller sig på grund af sin blyghet mera i
bakgrunden. Då hennes beundrare förklara sig villiga attwöfvervinna hvarje svårighet för att
eröfra hennes hand, anordnar Miss Helyett en täflan, ur hvilken hon hoppas att Max, skall
gå. som segrare. ajag gifver mitt hjärta åt dena, förklarar hon, asom är den förste på ber-
gets toppa. Men Max, som hindras af sina konkurrenter, .hvilka äro afundsjuka på honom,
lyckas icke segra. Lyckligtvis låtericke den lilla amerikanskan sig nedslåsaf så litet. Hon
vänder 1 sig till segraren och säger till honom: aErt är mitt hjärtalw Därefter sträcker hon
sin hand till den nedslagne Max och säger: ((Och hans är min handb)

 

 

3. Kampen omen kvinna.

Storslaget drama. Ytterst spännande.

En ung ämbetsman och en officer äro båda förälskade i en engelsk öfverstes
vackra dotter. Officeren erhåller företräde ochy den andre blir afvisad. I y

Knappt ärf bröllopet öfver, förrän krig utbryter i Indien och såväl öfversten som
svärsonen måste begifva sig Itill krigsskådeplatsen. Den senare tager sin unga fru med sig.

DenY unge officeren erhåller i uppdrag att utspionera det fientliga lägref, hans fru
vill icke lämna honom honom ensam utan är honom Aföljaktig på den farliga färden.

Den andre, förut afvisade friaren, hade1 äfven infunnit sig på krigskådeplatsen, men
trätt in i fiendernas led. , l i 1

l Vid sitt försök att utforska fiendens ställning, blifver den unge officeren med sin

fru omringad af dessa och tagna till fånga. Slumpen fogar det så, att han faller i händerna
på sin förre medtäflare. I I v

De infödda ställa honom inför krigsrätt, och efter landets sed dömes han att som
förrädare blifva bländad och utställes därefter i skogen.

Trefvande sig fram så godt han kan söker han öppnå närmaste människoboning.
Under vägen påträffas han af sin fru, som tager hand om honom till engelsmännens läger.
Under det han där väntar på den vakthafvande officeren, uppenbarar sig hans förre rival för
att spionera i det engelska lägret. Af den unge officerens fru blir han afslöjad och häktad,
under det officeren för sin tapperhet erhåller en hög utmärkelse. I

 

 

 

 

 

 

 

4. Fåglarna i nuturlifuet. I

gänemafogmfi ifärger från åjafié åzréres.
Här få vi en liten inblick i fåglarnas värld, ankungar i vassen, taltrastarna, hämp-
lingarna, blåmessarna och stararna, alla dessa luftens bevingade invånare äro här framställda

så att säga ((hemma hos sig) i förtjusande små idyller, som osökt komma oss att minnas vår
store mästare. Giacommellis taflor från naturens värld.

Genomrolig.

5. Hugustvöröo bin bott.

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain