#7232: Åhus Nya Biografteater

todhus nya IBiografteater.

TVä föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.

 

i:

Program
Lördagen den 8 och Söndagen den 9 Oktober.

l. Zoologiska trädgården .i Frankfurt

am M al" . lEn synnerligen intressant bild.

2. Kärleken och de fem sinnena.

En Clown och hans älskling åskådliggöra på ett tilldragande sätt, i hvilket intimt samband
kärleken står med samtliga våra fem sinnen.V

Synorganen äro de, som först tjusas af åsynen af den sköna. Luktorganen åverkas ge-
nom doftande blommor, som hon bär i en korg. Hörseln genom clownens serenad, känslan genom
en uppvaknande kärlek och smaken genom brännande kyssar. i

Tre månader senare.

Ack! Huru ha icke sinnena förvandlats. Han läser sin tidning. Hon kommer tillstädes,
men han låter icke störa sig. Hon räcker fram sina blommor, men han stöter korgen ifrån sig, hon
vill sjunga för honom, men han håller för öronen. Hon börjar till slut förebrå honom och rycker sön-
der hans tidning. Han rusar upp, örfilar upp henne, under det hon klöser honom i ansiktet. Slut
på kärleksruset.

En förträfflig bild, rik på psykologiska moment.

3. Skepp som mötas i dimman

eller

Den trådlösa telegrafens triumf.

Kollisionen mellan "Florida" och "Republic".

Som bekant inträffade för en tid sedan en kollision mellan de båda oceanjättarna eFlori-
dax och (Republic). Tack vare den trådlösa telegrafen ombord å Republic, kunde hjälp påkallas från
andra fartyg, många mil borta, och dessa skyndade till hjälp så snabbt de förmådde, med påföljd, att
såväl passagerare som manskap räddades. i

Detta dramas detaljer har man nu lyckats fästa på filmen. Först visas den nu namnkun-
nige telegrafistens Jack Binns, sysselsatt med att sköta den trådlösa telegrafapparaten omord å Repu-
blic. Vidare när förste och andre officeren taga vakten å Florida, i dimma, ombord å Republic efter
sammanstötningen: rKvinnor och barn förstk, Florida med intryckt bog, Binns, telegraferande code-
orden ((C. Q. D. (Vi äro i nöd)((, dessa ords mottagande å Siasconsets station, samma singnals an-
komst till ångaren ((Balticx, hvars kapten, Ransom, omedelbart afgick till olycksplatsen, svarsignalens
från Baltic ankomst till Republic, Baltics ankomst till de nödställda fartygen, räddningen af passagera-
re och manskap, underrättelsen om räddningen når land, Republics undergang, Baltics ankomst till
Newvork och slutligen Binns, hvilken nu firas som en hjälte.

4. Nya bilder från Rom den eviga
staden.

Bilden visar panorama öfver janikulusbergen, Justizpalatset, den berömda Engelsborgen,
broarna öfver Tiber, den store folkplatsen och längre bort brunnarnelvid Banini. Vidare ser man den
idylliska sjön i parken vid Villa Borghese, Peterskyrkan, Vatikanen och det gamla Forum romanum.

5. Den elektriserade polisen. Genomfong.

 

 

 En resarl  Äfventyr i flera afdelningar. Färglagd.

 

7. Den förlorade.

Denna gripande bild, som är hämtad direkt ur lifvet, gör ett djupt intryck på
hvarje åskådare.

Hustrun till en mycket skötsam trädgårdsmästare blir af den rike godsägaren
bortjagad, emedan hon är hemfallen åt den afskyvärda dryckenskapslasten. För sin
lille sons skull måste äfven fadern skiljas från sin förlorade hustru.

För att förtjäna sitt uppehålle tager denna tjänst i ett värdshus vid landsvägen,
men blir äfven här bortjagad, emedan hon ånyo hemfaller åt den gamla, fruktansvär-
da lasten. Så sjunker hon så småningom allt mer och mer och måste slutligen tigga
sitt uppehålle.

Under denna tid, som nu förflyter, innan vi återse henne, bereder sig hennes
lille son, som är jämnårig med godsägarens dotter, för sin konfirmation. Konfirmations-
dagen nalkas med stora steg. Hvilken framtid skall väl öppna sig för sonen till en
förfallen "moderP Bibeln säger: aDu skall hedra din fader och moder).

Afven tiggerskan. som årervändt till byn, drages af sin moderskänsla till kyrkan.
Lyckliga och glada träda föräldrar och barn ut ur denna, och så står tiggerskan
plötsligt framför dem. Trädgårdsmästarens son vill gifva den fattiga stackaren en
slant och igenkänner plötsligt sin mor.- Två utrop af förvåning och mor och son
ligga i hvarandras armar.

Och så förlåta såväl trädgårdsmästaren som godsägaren den ångerköpta mo-
dern, som har fått lida så mycket.

 

Utan motstycke!

8. Jezdskolan z" leràs (åBelgzen). I

äfznematogmfz" z" färger från ccPatbé åréres.

Detta stycke, hvars uppvisningar i ridkonst stå på höjden af hvad som i våra
dagar kan uppnås på detta område, visar en mängd sensationella tablåer:

Ett farligt språng. Médor. [den högre skolan. Voltige. Hinderhopp. Rid
utför ravinen.

De djärfvaste ridprestationer som någonsin Visats.

9. Efter tapto, Militärburlesk i flera afdemingar.

Spelad af artister från Teater des Westens "i Berlin. Högst komisk.

A.-B. Boägs Fabriker, KristiansenTaTan

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain