#7231: Tranåsbiografen

TRANÅS BIDGBA EN
I: Goodtemplarsalen. 2

förstklassiga iörevisrringar ai lleivarrrle bilder.
N Hvarje vecka nytt program. M

PROGRAM
åLördagen den 8 och Söndagen den 9 Oktober.

1- Zen ajqzklne JBjörnsrfjerne .331förnssons
sisfa fal fil! norska foléef.

2. Hr Harfot hos läkaren.

Hr Harfot är mycket pjåkig och alltjämt sitter han hos läkaren för att höra hvad
för en sjukdom han lider af. (Ack, herr doktor, jag är så dåliga Den skicklige läkaren
tänker för sig själff al dag skall jag kurer-a dig, min vän-1) i och då hr Harfot börjar frå-
ga svarar doktorn: ((Min herre, ni gömmer ju fullt af bacillerwl Harfot utropar: (Fullt af
bacillem ajax, "svarade läkaren. (Säg mig kan jag se dem?)) (jar-Å Och doktorn gör en
mikroskopisk bild och lägger under sitt mikroskop. Ser ni, hr Harfot. Ni har pestbaciller,
och andra baciller visar sig också) Men doktorn är en trollkarl, och bildar af bacillerna de
lustigaste karikatyrer, så att Harfot till slut kommer på den tanken att doktorn vill drifva ett
skämt med honom. Han tager därför ett bacillpreperat och vänder upp och ned i doktorns
hufvud och glädjande sig öfver att han icke har funnit hvad som fattas honom, lämnar han
rummet och går till en annan läkare.

3.  Efter en gammal legend.

En gudinna lämnar Neptuns rike emedan hon känner sig dragen till jordens skön-
het. Då hon går på hafsstranden drömmer hon om kärlek och jordisk lycka. Hon träffar
Cupidon, hvilken för henne till en getvaktare. Hon för herden in i sitt rika hus där hon
med all sin tjusning bedöfvar honom. Hans hänförelse stegras då han ser sig omgifven af
vackra nymfer hvilka utföra de mest förtjusande danser. Fastän hänryckt af all glansen kän-
ner herden likväl sorg uppstiga i sitt inre. Han föredrager den torftiga kojan framför gud-
innans dyrbarheter och flyr. För att undandraga sig den förföljande kastar han sig i hafvet,
hvilken slungar honom upp på stranden.

4- Kalkutta.

Kalkutta är det engelska Indiens mest betydande stad, och vi få här se hela den
europeiska stadens ståtligaste byggnader: guvernörens palats, rådhuset, hotellet, framför hvilket
Warren Hastings staty är upprest och de magnifika husen, omgifna af trädgårdar, som ägas
af de rikaste europeerna. Och i den indiska statsdelen lägga vi märke till bambuhyddorna,
betäckta med halm. De två statsdelarna skiljas åt af Ganges hvilken erbjuder en liflig anblick
med sin stora sjöfart.

 

 

5. Sommarnöje hemma. Komar..

" " Storslagen, dramatisk bild inom ramen af de härli-
6"   gaste rfaturscenerier.

i En turist gör en alpt-ur med sin unga maka. Han vill bestiga ett högt berg, fullt
af isjöklar, och vänder sig till en erfaren alplöpare, som skall följa med. Men gubben öf-
verantvarclar uppdraget åt sin son. Sällskapet bryter upp. Turistens fru hade gjort ett godt
intryck på den unge alpföraren. Han tyckte sig spåra i hennes beteende, att hon vore allt
annat än likgiltig för honom. Då han under vägen blir allt närgångnare, får han till -slut en
bastant örfil af frun. Utflykten börjar emellertid synas damen allt för ansträngande och hon
vänder om på halfva vägen, medan makan, som ej lagt märke till det tirnade, fortsätter uppstig-
ningen ensam. Alpföraren vill hämnas liden smälek, och då turisten är i tagen med att fo-
tografera af en isjökel begagnar sig ynglingen af tillfälllet för att afdunsta, lämnande turisten
allena bland snö och is. Då denne ej känner till vägarna, vågar han sig hvarken framåt el-
ler bakåt och ger ifrån sig förtviflans nödrop. Förgäfves! Då det lider mot aftonen, återstår
intet annat än att försöka sig på återt-åget själf. Han går miste om vägen och störtar-ner i
en klyfta. Hemma väntar honom hans fru förgäfvesl Alpföraren har emellertid återvändt
och söker ånyo närma turistens maka. Frun inser, att alpföraren är ansvarig för mannens
uteblifvande. Hon förebrår denne hans ogärning, hvarpå hon vänder sig till den gamle fa-
dern. Denne tager sonen i förhör, och han kan ej heller neka. Den gamle fadern, en he-
dersman till hela sin varelse, ger sig själf ut att uppsöka den vilsegångne. Under tiden gri-
pes sonen af ånger. Han vill försöka godtgöra brottet och ger sig ut att bistå den förolyc-
kade. Han uppnår olycksstället före fadern och frun. Fadern öfverskådar nu situationen, och
då sonen ber dem samtliga om förlåtelse, låter hans fader beveka sig och urskuldar honom.

7. Gletschersjö i Mont-Blanc.

Stor-artade scener-ier från Europas högsta berg.

Vi se här de högsta topparna. såsom Mont-Blanc, Charmez och Mönch. Vägen för oss
med den nya bergbanan fran Chamoix till Montenvers. Det sista ligger på en höjd af 3,775 meter.

Ända uppn i denna höjd går banan genom snö och is. Längre ned ligger Mont-Blancs väldiga ishaf.
Hojden pa de tre v1kt1gaste bergen, som omrama gletschern, är: Mönch 3,413, Charmoz 3,442 och
Mont-Blanc 4,810 meter. Man funderar nu pa att bygga en järnväg mycket högre upp.

Imponerande fjällbilder.

I 4 0 0 0 Utomordentligt vack-
.8- De hrstonske borgarna urcl Loire. .a 
Vår bild för oss till de idylliska borgarna vid Loire (Frankrike) och vi färdas förbi män-
ga historiskt bekanta platser.

9. En jungfru för herrn, en belfiänt
för frun. Komedi arrvrAx LINDER.

Skådespelare:
Betjänten . . . I.  . 1. . Herr Max Linder.
Herrn . .i . i. i. i. . . .thefrVandenne
jungfrun . . . . . . . . . Fröken Villars.
Frun . . . . Fröken Bloment.

Herrn är svag för jungfrun och frun för. betjänten. Och de två draga fördelaf situationen
för att låta sitt herrskap utföra sitt arbete, under det de själfva lefva rullan. De drifva sin djärfhet än-
da dithän att de presentera sig hos några af sin herrskaps vänner, hos hvilka de ställa till en våldsam
skandal, under det tagna namnet baron och baronessan Copurshick, härstammande från Montmartre,
den uråldriga familjen. Herrn och frun få till slut sina ögon öppnade för missförhållandena och jaga
bort de två bedragna samt försona sig med hvarandra. "

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre. -
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Tranåsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Tranås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain