#7224: Åmåls Biografteater

ÄMÄLs BloGRAFTEATER.

Förstklassiga iörevisningar ai lefvande bilder.
än Hvarje vecka nytt program. M

PROGRAM
förv Lördagen den l Oktober kl. 7 och half 9 e. m.
2 Svenska bilder. :z I
1. med ångfartyget" Hansa" genom Stock-
holms skärgård.

Denna bild erbjuder förtjusande vackra taflor från det så beprisade inloppet genom
skärgården till Stockholm.

2. Sammys spratt. Kama..

M Nyutkommen storslagen Konstfilm m

3. Kameliadamen

eller

M arguerite Gautier.
Zrama af åttexander Zumas d. y.

Speladt af Ramateaterns förnämsta teaterartister.

Marguerite. . . . . . Vittoria Lepanto.
Armand Duval . . . . Alberto Nipoti.
de Narville . . . . . Dante Capelli.

Samma artister som medverkade i Carmen, den film som för kort tid sedan väckte

 

en sä berättigad uppmärksamhet.

 

Marguerite Gautier eller (("Damen med kameliornae gör bekantskap med den unge
Armand Duval och gripes genast af djup kärlek till den ädle, Vståtlige unge mannen. Det
dröjer ej länge förr än hennes förut gynnade beundrare de Narville blir slagen ur brädet; på
en tillställning i Marguerites hem får man bevittna den definitiva brytningen. Vid samma
tillfälle känner hon första symptomen till den sjukdom, som sedan aldrig lämnar henne. Sedan
Marguerite åter hämtat sig, förklarar Armand henne sin kärlek, och en ny värld synes öppna
sig för ((Kameliadamene.

Så mötas de två älskande i Boulognerskogen, där de taga en åktur i Marguerites
eleganta ekipage. Sedan Armand tagit afsked af Marguerite vid hennes port och just skall
aflägsna sig, stannar ett ekipage framför porten och A. ser en distinguerad äldre herre stiga
ur och gå upp li huset. Det är en härtig, genom hvars frikostighet Marguerite har tillfälle
att föra ett så dyrbart lif, och han kommer nu för att invitera henne till middag. Hon står
färdig att följa härtigen, då en biljett från Armand i bitter;l ton underrättar att allt är slut
emellan dem. Härtigen fattar misstanke på grund af Marguerites sinnesrörelse; får läsa brefvet
- och aflägsnar sig i vredesmod.

Så blir det åter försoning, och de lbåda älskande flytta med hänsyn till Marguerites
hälsa ut till en idyllisk villa i en fager skogsbygd, där de framlefva en lycklig tid. Men så
slutar drömmen. De ha nyss afslutat en roddtur å den förtjusande, löfomkransade strömmen
och Armand har aflägsnat sig ett ögonblick, då gamle Duval infinner sig och lyckas förmå
henne att afstå från hans son. Med döden i hjärtat skrifver hon ett bref till den älskade, i
hvilket hon förklarar att hon återvändt till de Narville och uppmanar Armand att återvända1
till familjen samt glömma henne. Därpå lämnar hon villan.

Den olyckliga kvinnan återse vi sedan hos Olympe, en hennes förra väninna. Mar-
guerite har nu återgått till sitt förra lif för att söka döfva sin stora smärta. Bland dem som
besöka henne är äfven Armand. Sägande, att han, som haft så stor otur i kärlek, bör ha tur
i spel, börjar han spela med några i sällskapet. Snart har han vunnit en stor penningsumma.
Dessa penningar slungar han så efter en häftig scen i ansiktet på Marguerite, som tillintetgjord
sjunkit ned på en divan, och lämnar så sällskapet. I

Hennes sjukdom bryter nu ut på allvar och den forna fägringen försvinner mer och mer.

En dag när hon känner sig mer än vanligt orolig kommer Armand till henne. Sedan
han fått veta hennes uppoffring vill han bedja om förlåtelse och taga henne med sig. Det
är dock försent. Efter några minuters outsäglig lycka dör Marguerite i den älskades armar.

Ett Verkligt mästerskap af dramatisk framställningskonst!
M" Ej att förväxla med annan bild med samma namn. ml

4-     ko. En serie intressanta bilder.

5. En afbruten sömn. Skämt.

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, under 12 år 15 öre.

ml morgon sönoog nytt program. WW
Se onora siocm!

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain