#7219: Stora Biografen

STORA BIOGRAFEN

Arbetareföreningens Salong

=WENEBSBORG=

Förstklassiga iörevisningar at Ieivande bilder
Hvarje vecka nytt program.

 

 

 

PROGRAM

fr. 0. m. fredagen den 30 sept. i. 0. m. söndagen den 2 oki.
MT" Bild för dagen! "TM i

.1. lgtkbranöen i Brössel.

En af världens största eldsvådor.

Vi äro genom våra enastående förbindelser i tillfälle att redan i dag meddela omfattande
bilder från den enorma brand, som för några dagar sedan ödelade större delen af världsutställningen
i Brtissel och som af dagspressen betecknats som enästan enastående i världens annalere. Utförliga
skildringar af den kolossala olyckan har redan stått att läsa i alla tidningar, hvadan det här torde vara
nog att erinra, att den materiella skada elden vid detta tillfälle orsakade, uppskattas till omkring tusen
millioner francs eller öfver 700 mill. kronor. I, 

I öfrigt tala bilderna för sig själfva. Ofverallt resa sig väldiga järnskelett ur förödelsen. Of-
verallt ser man brandsoldater i kamp med det härjande elementet. Expositionspaviljonger och nöjes-
etablissement, torn och portaler, broar och promenader, intet har motstätt elden, utom här och där sig
resande byggnadsdelar af sten samt de grötre järnkonstruktionerna, hvilka dock buktat sig och antagit
allehanda besynnerliga former.

lngen bör försumma att se denna i all sin sorglighet storslagna bild at förööelsen.

2- ån våldsam arresierzng. Kama.

3-W oFragaella-domaindrinnan fröéen årranscoys.

Den graciösa gymnasten utför i trapetsen ett flertal konststycken af sådan djärfhet och vighet
Och med sådan skicklighet och säkerhet, att det hela ter sig nästan underbart.

4. p  O N o M yiologisk konstfilm i färger.

Pygmalion, den ryktbare bildhuggaren från Cypern, har afsvurit sig alla lifvets fröjder för att
helt ägna sig ät sin konst. Venus, kärlekens gudinna, låter honom då för-älska sig i en af honom
skapad, härlig staty, Galathea. Bevekt af hans sorg skänker gudinnan dock till slut statyn lifvets gnista
och återger därmed Pygmalion åt hans konst.

Pygmalions roll utföres af den berömde skådespelaren Albert Lambert vid Comedie Frangaise.

1. I förgården till Venustämplet. 2. IPygmalions atelier. 3. Pygmalion afvisar Antheas
kärlek. 4. Venus straffar. 5. l kärlek till Galathea. 6. Offret till Venus. 7. Gudinnans uppen-
barelse. 8. Lifvets gnista.

5- 2872 - Slmmande CUEIZZIS. 07)?sz ånneiie Wellerman.

1. Morgongymnastik. 2. Miss Kellerman spelar diabolo. 3. Den simmande Venus med
sitt hof. 4. Uppvisning i simning och hopp.

Ny, härlig bild, ej att förväxla med tidigare visade bilder med samma namn,

6-  Z"  Oenomroligt skämtnammer.
Express. Express.

1. Flykten öfver Atlanten.

Dzr Crippens och hans älskarinnas, miss Ethel Deue, äfuentyrliga resa.

Med lifligaste uppmärksamhet har hela den civiliserade världen följt Dzr Crippens och Miss
Neves flykt för, - ja, hvad veta vi - rättvisan kanske. Med andlös spänning ha vi dag för dag läst
tidningsartiklarne om kampen mellan Crippen och hans förföljare.

Den tiden är emellertid förbi, då en förbrytare var i säkerhet, så snart han satt sin fot på
utvandrarefartygets däck. Den trådlösa telegrafen, vår tids stora, kanske största uppfinning, ställer sig
hindrande i" vägen.

((Ar Dzr Crippen ombord här? Igenkänningstecken det och deta, telegraferas det till fartygen
på Atlanten. Osynligt och obemärkt slå dessa telegram ner öfverallt, och. lika hemligt besvaras de.

Med nutidsmänniskans skarpsinthet märker den förföljde sina fiender i själfva den luft, han
inandas - bokstafligt taladt. Nu vidtar en täflan så spännande, att ingen kapplöpningsbana i världen
kan uppvisa något mera sensationellt.

Hela världen, som med spänd uppmärksamhet följt detta drama ur verkliga lifvct, väntar nu
på sista akten.

8- ån resa i ålforge.

Bergen. - Järnvägsfärd genom tunnlar. - Hallingdalen. - Hardangerfjordl - Lotefors. -
jakt på renar m. m. -

9- ålfàiza vännen åjeiier ölef öoéådllare.

Storartad lzamoresla.

Petter är i farten igen. Blir antagen som kontorlst. Får tillsägelse att noga passa tiden.
Vaknar naturligtvis för sent. Snor i väg under en massa galna missöden. Kommer fram ett par tim-
mar efter tiden. Hvasa - stängdt? Kors, det är ju söndagl (Hvad säger nu Mark Twain ?)

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 

A.-B. Bongs iFabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain