#7217: Kosmorama

KosMoRAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

förstklassiga förevisrringar af Ietvarrde bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

    

"ä

m. Ons:dagen den 28 Sept.

1. Bilder från franska Ostafrika.
Seder och bruk i SakaIaVas. v

Det är intressanta naturbilder från en af jordens största öar som vår film visar. Fångandet
af vilda oxar är intet lätt göra, men infödingarna H malagasserna - äro uppgiften vuxna. Det är en
tafla full af lif och spänning och ger en god föreställning om det färgade öfolkets obundna friluftslif.
Så göra också striderna och boxningskampen. De inföddes underliga hårklädsel få vi lära oss, men
torde den näppeligen locka till efterapning. Filmen slutar med återgifvandet af en festdag på ön, hvar-
vid infödingarna komma med gåfvor till sina hvita inkräktare. Dessa i sin tur utdela till de svarta
filtar, tobak och pängar. Det sistnämnda ger anledning till mantra scener, enär pängarna utkastas på
marken och upplockas af de svarta under ett vildt tumult.

intressanta naturstenerier från de svartas världsdel.

"2. Senaste Öagshänöelser. I.

Under denna rubrik kommer Kosmorama att i olika serier visa en del
sensationella nyheter uppsnappade .af de hundratals fotografer som
för den stora världsfirman Pathé Freres äro ute i hela världen.

  
 

Början göres i dag med:

Baden-Baden. - Zeppelin. - En tur i Frankrike. e ((Orione, världens mäst fruktansvärda
krigsfartyg, går af stapeln. s Fest till ryska väldets skapare, den helige Wladimirs ära. - Från Rich-
mond till Blackfriars. w Parisermodet. - Rainham och Moisant sväfva öfver la Manshe. - Revy för
kejsar Wilhelm å ((Hohenzollerne. - Sedanmonumentet. Hjältarna hedras. w Stora människornassor
på Liverpools kajer. - D:r Crippen och miss Neve ombord på Megantic. - Monoplanet återvänder.
-- Simmare och simmerskor i London. - En flygmaskin öfver hafvet utanför Havre m. m.

3. Ett barn från Ghetto.

Ett förstadsbarns öde.

Den välgörande handen är alltid färdig att bistå den hjälplöse, att stäfja orättvisans framfart.

Efter dödsängelns besök i det lilla hemmet, då han tog lilla Ruths mor, måste den stackars
föräldralösa ensam kämpa sin strid i lifvet. Från det trefliga rummet i Rivington Street, Newyork,
gick hon till Ghetto för att söka arbete. Efter någon tid fick hon en del-hemarbete vid en kjolfabrik.
Då hon återvänder till fabrikeu för att få sin lön, blir hon vittne till att fabriksägarens vilsekomne son
begär pängar af sin far, hvilken dock bestämdt vägrar att lämna några. Ynglingen är uppretad, och
medan fadern skärskådar Ruths arbete, tillgriper han några sedlar ur faderns plånbok, som ligger på
pulpeten. Fadern märker strax stölden och sonen, som fruktar upptäckt, söker då göra Ruth misstänkt
och stoppar sedlarna i hennes arbetspaket, där de också anträffas. Kommissarien Qvinn hämtas, men
innan han kommer griper Ruth, inseende oförmågan-att bevisa sin oskuld, i så ogynnsam dager, ett
tillfälle att undkomma och beger sig först till sitt hem och flyr sedan ut till landet. Alla spår af henne
äro förlorade och hon är snart i säkerhet för sina förföljare. Så ströfvar hon omkring tills hon dignar
af utmattning och anträffas af en ung landtbrukare, som för henne till sitt hem och lämnar henne i
sm mors armar.

Här blir hon hållen som en af familjen, och hennes tillvaros förut så- skyhöljda himmel strå-
lar nu af idel solsken. Här lär hon sig att skratta. Tiden går och mellan henne och landtbrukaren
uppväxer en stark sympati och till slut är förlofning förestående. Vid denna tid använder kommissa-
rien Qvinn sin ledighet för att tillsamman med en vän idka fiske i en bäck som gränsade intill landt-
gården. Han går till gården för att få mjölk. Då står Ruth och den unge landtbrukaren vid henne
och älskaren begär jawordet af henne. Landtbrukaren erbjuder sig att gå efter mjölk och då han är
borta står Qvinn stramt betraktande Ruths vackra ansikte. Det blir till sist klart för honom hvem hon
är. Glansen i hennes ögon säger honom dock att hon är oskyldig.

4- Björnfån  .ovanlig sevärdhet.

Kinematografi i färger.

Man har fått veta att en björnfamilj håller till i en grotta i närheten, och man begifver sig,
försedd med nödiga redskap, till platsen för att söka infänga en unge, hvilket också efter stora svårig-
heter och ej utan lifsfara lyckas.

Man följer med stor spänning det djärfva företaget, från det fångstmännen begifva sig på
väg upp genom de vilda bergstrakterna tills den lille björnen är försedd med nosring och har gifvit
upp allt motstånd.

Egenartad, intressant bild.

5.:Undk0111 med blotta törskräckelsen.

Stackars svårmödrar.

Det är som bekant icke roligt att vara kär. Arthur är riktigt illa däran, och som giftermål är
det enda botemedlet i svårare fall, beslutar sig vår man att fria. Uppsträckt och elegant låter han an-
mäla sig, och vi se honom snart erhålla den begärda välsignelsen och allt är fröjd och trefnad. Efter
bröllopet skåda vi familjelyckan i de ungas hem. Dess värre är förhållandet mellan svärson och svär-
mor något spändt och förvärras ytterligare, hvarför det slutar med att den manhaftiga svärmodern jämte
sin beskedlige gubbe visas på dörren af sin plågade måg. Tiden går. På en hel månad har modern
icke sett sin dotter och skrifver därför till henne med begäran, att få besöka henne. Så sker, men
under besöket ljuder ropet: ((Herrn kommertk Rädda sig, den som kan, tänka svärföräldrarna och
skynda att gömma sig i närliggande rum. Svärfadern glömmer i förskräckelsen hatt och käpp, hvilka
saker naturligtvis den nygifte mannen genast finner och - de svartaste misstankar vakna. Svartsjuka,
raseri, gråt och tandagnisslan. Det hela reder dock upp sig, då svärfadern uppträder på scenen och
förklarar sammanhanget. Stor försoning. -

M Ett roligt nummer. fm

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain