#7215: Åhus Nya Biografteater

tåhus nya Biografteater.

Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.
tft-...-

Program
Lördagen den 24 och Söndagen den 25 September.

1l. Den stora Huoson-Fulton-festen i newyork.

100 cir sedan världens första ångbåt visade sig på Hudson-floden.l

Amerikanarne hafva låtit bygga en kopia af den första ångbåten och sjösätta denna
på minnesdagen. Storartade festligheter. Milliontals människor i rörelse.

1. Militärisk skeppsparad. 2. Ätergifvande af den första ångbåten, byggd af Fulton
1809. 3. Framförande af frHalfmoonr, byggd af Henry Hudson, den första passagerarebåt V
som kom till Newyork 1609. .

2. Putte som sportsman. Komar.
3.  kallar. En-storslagen bild.

Barnet till en polis ligger i svår feber och den ombesörjande modern vet intet råd.
Fadern måste till sin tjänst. En vänlig grannkvinna talar uppmuntrande till den olyckliga
modern och säger till henne att taga den unge doktorns hjälp i anspråk, hvilken bor en
våning högre upp. Hon skyndar till densamme. Tillsammans med henne inträder en god
vän till doktorn, som lämnar honom en tidning i hvilken han finner en notis om att ett stort
protestsammanträde skall äga rum vid universitetet, i hvilket samtliga studenter uppmanas att
deltaga. Modern framför sitt ärende. Vännen yrkar på att han skall komma med honom,
men den unge läkaren låter sitt hjärta afgöra saken och besöker först det sjuka barnet, hvilket
han gifver ett lindrande medel. Nu först går han ned till sammanträdet. Demonstrationen
blir af poliskåren blodigt tillbakaslagen och det händer sig att det sjuka barnets fader svårt
sårar dess räddare. Äfven polisen blir icke utan svåra sår. Båda blifva transporterade hem.
Den förfärade modern, som numera har en sårad man och det svårt sjuka barnet är nära att
förtvifla och störtar ännu en gång upp till den unge studenten, som just blef förbunden af
sin vän. Vacklande går han ned till den olyckliga familjen, där vännen och den särade stu-
denten undersöka barnet.

vid. västkustens badorten

4. vvLYSEKIL. =

Man blir pigg bara man kommer till Lysekil!

Och det är inte att undra på, ty redan vid ankomsten till den lilla stadens hamn får
.man den föreställningen att man här icke allenast har framför sig en af vårt lands förnämsta
och mäst omtyckta badorter, utan äfven ett af vårt lands mäst framåtsträfvande småsamhällen.

De många motorkuttrarne. tala om en af centralpunkterna för det bohusländska fisket,
lastångarne om den betydliga stenindustri som här bedrifves, och de eleganta hvita passagerare-4
ångarne, hvilka representeras åtskilliga gånger om dagen, berätta om en liflig persontrafik och
det är kanske det senare som måst intresserar ty om sommaren är Lysekil först och främst
den härliga och omtyckta badorten dit tusentals människor begifva sig för att söka hälsa och
vederkvickelse.

5.  Mycket rolig.
6. Amor och Psyke.

Storartad, praktfnllt kolorerad framställning nr den Grekisk-Romerska gudasagan.

Det rikhaltiga innehållet i denna grekiska legend är tillräckligt bekant. Det ena här-
liga landskapet efter det andra upprullas för åskådarne och mätta deras ögon med skönhet.
Amors lika så väl som Psykes och de tre gracernas gestalter kunna verkligen kallas klassiska.

1. Psyke iVenustämplet. 2. Gudinnans svartsjuka. 3. Venus uppväcker gudarnes
vrede mot Psyke. 4. Amor får order att bortföra Psyke. 5. Venus ger sin förlåtelse. 6.
Oh, KONUNG! Din dotters skönhet oroar Venus. Gudarne fordra att du utlämnar Psyke
och ditt folks olyckor skola upphöra. 71 l Venus tämpel. 8. Konungadottern, den för sin
strålande skönhet bekanta Psyke. 9. Folket tror Psyke vara en gudinna. 10. Amor för-
älskar signi Psyke. ll. Uppdraget blir ej utfördt. 12. Psyke i palatsets trädgård. 13.
Insomnad vid källan. 14. I olympen. 15. Venus söker uppväcka gudarnes vrede mot
Psyke. 16. Amor försvarare. 17. Gudarne rådpläga. 18. En stormflod öfver landet;
marken darrar och åskan ljungar i bländande blixtrar bland molnen. 19. Konungen i sitt
palats. 20. Folket förfäras och anropar sin konung. 21. Monarken låter tillkalla spåmän-
nen. 22. Spåmännen rådfråga himlen. 23. Merkurius bud från Apollo. 24. Psyke skall
offras. 25. Den stolte konungen tillbakavisar gudabudet. 26. Folket knorrar. 27. Den
ädla Psyke erbjuder sig att gå i döden för sitt land. 28. Psyke, klädd i guld och purpur,
åtföljd af sina tjänarinnor. 29. Vid facklornas fladdrande sken mot hafvet. 30. Vid den
ensliga klippan, somnunder årtusenden rest sin hårda barm mot de skummande vågorna. 31.
Ensam i sin förtviflan. 32. Hafvets vilda furier anstorma. 33. Räddad af vindarne. 34.
Uppe bland molnen. 35. Psyke ankommer till Amors boningar. 36. l gudarnes palats.
37. Bortjagad från gudaboningarna. 38. Ensam och öfvergifven åter i förtviflan. 39.
Venus ånger. 40. Amor finner sin älskade Psyke. 41. APOTHEOS, framställd efter den
berömda banovagruppen i Zonvern.

7. (nägra i Z.  Kinematografi i färger af Pathé Fréres.

De pittoreska gatorna, genom hvilka ett tåg af apor, getter och björnar föres, visas
här omväxlande med andra bilder, hvaraf några med Iroande innehåll, såsom t. ex. vatten-
handlarens. För öfrigt få vi se följande tablåer: Rajans graf, Perlés moské, hvars rika ut-
smyckning för tanken på rikedomarna i Alhambra i Granada. Det hela erbjuder ett skådespel
rikt på färger och orientaliska ljuseffekter.

8. Japplöpnzng med skafféärroz: Gamma.

 

 

 

Biljettpflsef:  gåtäråf) Öfe, 2:dra 35 öre,

A-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910.

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain