#7214: Åmåls Biografteater

ÄMÅLs BIOGRÅFTEATER.

Förstklassigga iörevisningar ai leivande bilder.
än, Hvarje vecka nytt program. M I

i:

Program
Å Söndagen den 25 September

Mt- Aktuell nyhet.m I
Al. Senaste stora branden i Göteborg.

Bilder tagna Vid olyckstillfället.

2. En rullskriöskoförening i Hustrulien.

Rullskridskosporten håller på att göra sitt intåg i Europa, och det torde därför vara
af intresse att få betrakta världsmästarens pä rullskridskor verkligt halsbrytande konststycken.
De öfverdådiga nummer han utför väcker ängslan till och med hos de djärfvaste; honom
tyckes de förefalla som de mest alldagliga saker.

3. Brefvet till den himmelske.

Obestridligen en af de vackraste och mest tilltalande bilder som någonsin visats.

Den lille Fritz, moder, en fattig änka, har blifvit sjuklig och kan ej förtjäna
sitt bröd ät sig och sin raske gosse. En dag kommer denne glädjestrålande hem och
berättar för modern, att han i skolan erhållit en medalj i belöning för sin flit. Modern
gläder sig åt sonens jubel, men gripes af ångest, när han begär mat; hon har ingen
sådan att gifva honom. Den olyckliga kvinnan fattar nu beslutet att med barnet söka
döden, men under vägen erhåller hon en allmosa, som sätter dem i stånd att lefva
ännu några dagar.

Under vandringen har emellertid Fritz sett en gammal stadsskrifvare och hvad
i han har för sysselsättning. Dä modern blir allt sjukare och ingenting finnes att lefva
af, får gossen idén att skrifva till den käre Guden anhålla om- hjälp. Han försöker
att skrifva själf, men kunskaperna räcka ej till. Därför ilar han till den gamle stads-
skrifvaren, som låter förmå sig att skrifva följande bref.

))Käre Herre jesus! Jag är liten min moder är sjuk. Du kan allt, gif bröd
och hälsa åt min mamma! jag lofvar dig att alltid vara artig och flitig.

Lille Fritzw

Gossen omfamnar den gamle f. d. soldaten, ilar till kyrkan, lägger brefvet på
altaret och faller på knä och beder. En uppenbarelse styrker hans tro och han skyndar
med klappande hjärta hem.

Emellertid har den gamle skrifvaren, rörd af gossens trosförvissning, när gossen
är borta besökt det fattiga hemmet, kvarlämnat en penningpung samt skrifvit i Fritz,
skolbok en hälsning från jesus. När gossen kommer hem är det mörkt, modern sofver
och äfven han skall gå till ro. När han skall lägga ifrån sig sin medalj, finner han
penningarna, och i innerlig tacksamhet och glädje faller han på knä framför krusifxet.

titan motstycke! I
4, Ridskolan i Ypres. (Belgien).

Kinematografi i färger af Pathé Fréres.

Detta styck, hvars uppvisningar i ridkonst stå på höjden af hvad som i våra
dagar kan uppnås på detta område, visar en mängd sensationella tablåer:

Ett farligt språng. Médor. lden högre skolan. Voltige. Hinderhopp. Ridt
utför ravinen.

De diärfvaste ridprestationer som någonsin Visats.

5.      DråpligI skämtbild.

WWW-

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 

 

 

A-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910.

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain