#7213: Åmåls Biografteater

i ÅMÄLs BloGRAFrEArER.

Förstklassigga iörevisningar al letvande bilder.
Ne Hvarje vecka nytt program.. M

...n-...gg I

Program
Lördagen den 24 "September

X

l. Bilder från reuolutionsöogcrrne i Persien.

Panorama af Taaras.

Deltagarne begifva sig till mötesplatsen. - Frihetsfanan. - Sattar Khan, revolutionä-
rernas chef. -- Sattar Khans affärd. - Församlingen upplöses.

2-   Kollosalt rolig.

På kasärngården blåser brefbäraren på sitt horn: Larifla får till sin glädje ett
bref hemifrån med en lO-kr. i guld. Han tittar oroligt på myntet. Hvar skall han gömma
det? En idé. Han stoppar ned det i sin sabelbalja och sticker sedan dit sabeln och
går sin väg. Larifla sitter och njuter på terrassen af sitt kaffe. Men då han skall
betala drar han så våldsamt sin sabel att kyparen flyr sin väg. Han berättar sin bragd
för sin kamrat Lenglumé och båda bege sig uppspelta till en restaurant för att göra
om försöket. Efter att grundligt ha frukosterat, ropa våra två kamrater på kyparen
och Larifla gör sin manöfver. Men denna gång blir kyparen icke förskräckt. En of-
ficer blandar sig i leken och det slutar icke alltför roligt för den stackars Larifla.

 

 

Konstfilm! I Konstfilm!

3. Torquato Tasso. W

Efter skådespelet ofll). u. Bcethe.

Framstående sceniska artister medverka.

Torquato Tasso mottager af hertig Alfons en inbjudning till hans hof i Färara.
l Färara står han i hög gunst och vi se i titelbilden huru han uppläser det af honom
författade herdespelet wAmintaa för hertig Alfons ock dennes syster Leonore. Tasso
fattar snart kärlek för den vackra prinsessan Leonore. Två hofmän hvilka afundas
honom den gunst han åtnjuter hos hertigfamiljen lyssna till ett samtal och besluta att
uppväcka hertigens misstroende mot Tasso. De begifva sig in i hertigens rum, tala
om det skedda och lofva att lämna honom bevis härpå. Tassos båda afundsmän råd-
göra med hvarandra, huru de skulle kunna nå sitt mål. Den ene af dem tränger in
i Tassos arbetsrum, hvilken somnat in från arbetet. De taga från honom en nyss
författad dikt, i hvilken skalden förhärligar prinsessan Leonore. De stjäla en näsduk
från honom, hvilken han fått af prinsessan. Hofmannen märker dock icke att han af
misstag lämnat kvar sin handske i Tassos rum, och denne blifver nu hans anklagare.
Tasso kan icke tillbakahålla sin vrede och sitt förakt, han tränger in i hertigens palats
i samma ögonblick då hans båda afundsmän öfverlåmna till hertigen det lofvade be-
viseti Framför det församlade hofvet kastar Tasso handsken i ansiktet på hofmännen
och drager sitt svärd utmanande dem till duell. Men hertigen låter taga Tasso till-
fånga och kastar honom ifängelse. Men länge varar icke hans fångenskap, ty Leo-

 

 

nore är djupt upprörd öfver hans olycka och låter öppna fängelseporten för honom.b

Omedelbart begifver han sig till prinsessan, kastar sig till hennes fötter och förklarar
åter för henne sin kärlek. l detta ögonblick kommer hertigen in i rummet och är
mycket förtörnad öfver Tassos beteende, så att han befaller sitt folk att åter fängsla
honom. Men Tasso som redan af naturen är mycket melankolisk, tror sig vara öfver-
fallen af fiender och blir vansinnig. Med möda lyckas det en gammal vän till herti-
gen hvilken tillika är Tassos gynnare att föra ut honom. På hertigens befallning blir
han intagen i klostret aSant Onofiow, och dör där efter kort tid.

 

 

 

4. (i W A L l O R, stad rfErrgeiska indian.

Kinematografi i färger af Pathé Fre-res.
Det är en serie tablåer, snm utmärka sig genom sina pittoreska scener.

45. jakten efter apan. act-hörde mage.
WWW e "

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain