#7209: Mönsteråsbiografen

mönsterös-Biogrofen.

Lokal: Idrottslokalen.

Förstklassiga iörevisningar ai leivaiide bilder
än; Hvarje vecka nytt program. M

 

 

Program
för Lördagen den 29 och Söndagen den 30 Okt.

..- Extranummei. .-
-= Flykten öfver Oresund. .-

Frih. Cederström på Väg öfver-Sundet,- Svendsen fullbordar flygningen.

Alla tala ju om de på olika håll i dessa dagar anställda flygtäflingarna och flyg.-
försöken. Länge höll frågan, hvem som först skulle flyga öfver Oresund, hela Norden i
spänning. Så lyckades dansken Svendsen bli den lycklige, och nu har svensken frih. Ceder-
ström utfört samma. bragd. "

Filmen återgifver de båda aviatikernas start å den danska banan, deras flykt rundt
banan och deras färd högt öfver sundets vågor.

Ingen försumme detta enastående, blott några dagar förekommande
tillfälle, att här få se dessa flygningar, på hvilka hela världens
blickar, figurligt taladt, voro riktade. i

 

 

l. Täflan mellan 90 balonger i Berlin.

Synnerligen intressant bild.

2. Hr Harfot hos läkaren.

Hr Harfot är mycket pjåkig och alltjämt sitter han hos läkaren för att höra hvad
för en sjukdom han lider af. (Ack, herr doktor, jag är så dålig.) Den skicklige läkaren
tänker för sig själf: al dag skall jag kurera dig, min väns w och då hr Harfot börjar frå-
ga svarar doktorn: ((Min herre, ni gömmer ju fullt af bacillera! Harfot utropar: rfFullt af
bacillerv) aja-f), svarade läkaren. ((Säg mig kan jag se demb ajax! Och doktorn gör en
mikroskopisk bild och lägger under sitt mikroskop. Ser ni, hr Harfot. Ni har pestbaciller,
och andra baciller visar sig ocksåa Men doktorn är en trollkarl, och bildar af bacillema de
lustigaste karikatyrer, så att Harfot till slut kommer på den tanken att doktorn vill drifva ett
skämt med honom. Han tager därför ett bacillpreperat och vänder upp och ned i doktorns
hufvud och glädjande sig öfver att han icke har funnit hvad som fattas honom, lämnar han
rummet och går till en annan läkare.

3.  Efter en gammal legend.

En gudinna lämnar Neptuns rike emedan hon känner sig dragen till jordens skön-
het. Då hon går på hafsstranden drömmer hon om kärlek och jordisk lycka. Hon träffar
Cupidon, hvilken för henne till en getvaktare. Hon för herden in i sitt rika hus där hon
med all sin tjusning bedöfvar honom. Hans hänförelse stegras då han ser sig omgifven af
vackra nymfer hvilka utföra de mest förtjusande danser. Fastän hänryckt af all glansen kän-
ner herden likväl sorg uppstiga i sitt inre. Han foredrager den torftiga kojan framför gud-
innans dyrbarheter och flyr. För att undandraga sig den förföljande kastar han sig i hafvet,
hvilken slungar honom upp på stranden.

4. Kalkutta. ..-

Kalkutta är det engelska Indiens mest betydande stad, och vi få här se hela den
europeiska stadens ståtligaste byggnader: guvernörens palats, rådhuset, hotellet, framför hvilket
Warren Hastings staty är upprest och de magnifika husen, omgifna af trädgårdar, som ägas
af de rikaste europeerna. Och i den indiska statsdelen lägga vi märke till bambuhyddorna,
betäckta med halm.. De två statsdelarna skiljas åt af Ganges hvilken erbjuder en liflig anblick
med sin stora sjöfart. I

 

5. åmazoner under oliéa. fzkleåvazf var... rama.

Från den förhistoriska amazonen, beväpnad med en lans och klädd i en djurfåll,
till våra tiders graciösa uppenbarelse, från medeltiden till Ludvig XVI. Gripande äro tablåer-
na från franska revolutionens dagar. I i .

6. Ans ära. Storslagen, dramatisk bild inom ramen

af de härligaste naturscenerier.

En turist gör en alptur med sin unga maka. Han vill bestiga ett högt berg, fullt
af isjöklar, och vänder sig till en erfaren alplöpare, som skall följa med. Men gubben öf-
verantvardar uppdraget åt sin son. Sällskapet bryter upp. Turistens fru hade gjort ett godt
intryck på den unge alpföraren. Han tyckte sig spåra i hennes beteende, att hon vore allt
annat än likgiltig för honom. Då han under vägen blir allt närgångnare, får han till slut en
bastant örfil af frun. Utflykten börjar emellertid synas damen allt för ansträngande och hon
vänder om på halfva vägen, medan makan, som ej lagt märke till det timade, fortsätter uppstig-
ningen ensam. Alpföraren vill hämnas liden smälek, och då turisten är i tagen med att fo-
tografera af en isjökel begagnar sig ynglingen af tillfälllet för att afdunsta, lämnande turisten
allena bland snö och is. Dåldenne ej känner till vägarna, vågar han sig hvarken framåt el-
ler bakåt och ger ifrån sig förtviflans nödrop. Förgäfves! Då det lider mot aftonen, återstår
intet annat än att försöka sig på återtåget själf. Han går miste om vägen och störtar ner i
en klyfta. Hemma väntar honom hans fru förgäfves! Alpföraren har emellertid återvändt
och söker ånyo närma turistens maka. Frun inser, att alpföraren är ansvarig för mannens
uteblifvande. Hon förebrår denne hans ogärning, hvarpå hon vänder sig till den gamle fa-
dern. Denne tager sonen i förhör, och han kan ej heller neka. Den gamle fadern, en he-
dersman till hela sin varelse, ger sig själf ut att uppsöka den vilsegångne. Under tiden gri-
pes sonen af ånger. Han vill försöka godtgöra brottet och ger sig ut att bistårdenförolyc-
kade. Han uppnår olycksstället före fadern och frun. Fadern öfverskådar nu situationen, och
då sonen ber dem "samtliga om förlåtelse, låter hans fader beveka sig och urskuldar honom.

7. Gletschersjö i Mont-Blanc.

, Storartade scenerier från Europas Åhögsta berg.

Vi seghärwde högsta-topparna såsomrrMont-fBl-anc, Charme: och Mönch. Vägen för oss
med den nya bérgbanan från Chamoix till Montenvers. Det sista lligger  en höjd-.af 3,775. meter. 
Ända upp i denna höjd går banan genom snö och is. Längre ned ligger Mont-Blanca .väldiga ishaf.
Höjden på de tre viktigaste. bergen, somvomrama gletschern, är: Mönch 3,413, Charmoz 3,442 och ,
Mont-Blanc 4,810 meter. I Main funderar nu på att bygga en järnväg mycket högre upp.

Imponerande fjällbilder.

 

 

8. fbe åzlsforisée öorgama vid .Gozra

Utomordentligt vackra naturscenerier. , I
Vår bild för oss till de idylliska borgarna vid Loire (Frankrike) och 4vi. färdas för-
bi många historiskt bekanta platser. I

9. En jungfru föri herrn, en beljänt
f frun. Komedi af Max Linder.

Skådespelare.-
Betjänten . . . . . . . . . Herr Max ILinder.
Herrn . . . . . . . . . . Herr Vandenne.
Jungfrun . f . . . . . . . Fröken Villars.
Frun . Fröken Bloment.

Herrn är svag för jungfrun och frun för betjänten. Och de två draga fördel-af situationen
för att låta sitt herrskap utföra sitt arbete, under det de själfva lefva rullan. De drrfva sin djarfhet an-
da dithän att de presentera sig hos några af sin herrskaps vänner,- hos hvilka de stallaotill en våldsam
skandal, under det tagna namnetbaron och baronessan Copurshick, hzilii-.stamimandeo fran Montmartre,
den uråldriga familjen. Herm och frun få till slut sina ögon öppnade for missforhallandena och jaga
bort de två bedragna samt försona sig med hvarandra.

" " I . Reserverad plats 50 öre 1:a plats 35 öre 2:a plats 25 öre
BllJettpriser. Ba... å a... pia... 35: 25 ...h .5 

 

A.-B. Bong: Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Mönsteråsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Mönsterås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain