#7207: Kosmorama

KOSMURAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

       

fr. o. m. Torsdagen den 20 t. o. m. Söndagen den 23 Okt.
m" Express i dag från Lissabon. .M

1. Reuolutionen-i Portugal.

Dessa bilder äro tagna under själfva revolutonsdagarna och gif-
va en utmärkt illustration till tidningarnas dagliga meddelande om stri-
derna i Lissabon. Sålunda ser men det genomskjutna Kungl. palatset
samt en del större hus, som blifvit totalt sönderskjutna under bom-
bardemanget.

M" Bilder för dagen. m W Ej att förvexla med föregående. .M

2. Vid Dianas altare.

Utmärkt Vacker mytologisk scen.

3. Kända toner eller
Home Sweet Home.

Amerikansk konsttilm utgången från Världsfirman The Vithagraf.

En familjehistoria af finaste slag, som med fina drag af älsklighet, fa-
dersömhet och barnakärlek bildar ett helt af den mest förtjusande art och som
i sitt rörande vemod måste mäktigt tilltala och röra hvarje känsligt sinne.

Bildens handlingar i korthet följande.-

Den framstående skådespelaren Simpson har en liten dotter, som han älskar myc-
ket högt. Hvarje kväll innan han går på teatern låter han henne gunga på sitt knä, medan
han sjunger sin favoritsång ((l-lome sweet homes. En afton, då fadern är på teatern, blir
den lilla flickan farligtmsjuk. Då fadern kommer hem, blir han förtviflad. Läkaren kan ej
med bestämdhet sågar något, och följande afton måste Simpson gå på teatern. Nu inträder
en kris i sjukdomen och då läkaren anser, att barnet icke kan lefva, underrättar han fadern
41 midt under föreställningen därom. Denne kan dock icke midt under föreställningen lämna
teatern, utan måste trots sin ångest spela sin roll till slut. Spänningen har dock varit för
våldsam, och. Simpson blir vansinnig. Han föres från teatern till ett hospital, men han synes
obotlig. Som ett sista försök för man till honom hans lilla dotter, som lyckligt nog genom-
gått sjukdomen. Hon sjunger den gamla sången ((l-lome sweet homes hvilken fadern förr
så. ofta sjungit för henne. Vid .de välkända tonerna väckes förståndet till lif och Simpson är
botad, hvarefter han djupt rörd omfamnar sin hustru och sin lilla dotter.

4. Vattenfallen. vid Krimm il Tyrolen.

Det österrikisk-ungerska kronlandet Tyrolen är världsbekant för sin vilda, härliga alp-
natur, sina bergstoppar, sina sköna dalar och sin egenartade växtlighet samt ej minst för sina
forsande vattendrag och mäktiga vattenfall, i hvilka kolossala krafter ligga förborgade.

De största och vackraste af dessa vattenfall torde vara de här visade, hvilka omfatta
ett helt system af fall och forsar.

Bilder för naturvännen!

 

 

5. Lehman som gendarm.

Kärlekens vedermödor.

Nu är Iden stackars Lehman illa ute igen. Orsaken är naturligtvis som vanligt en
kärlekshistoria. Ofverraskad vid en liten téte à téte med en gendarms vackra fru, kryper .han
i ett klädskåp, där han under väntetiden ikläder sig en gammal gendarmuniform. Tack vare
ett nyss förut lämnat brefX kan han vid upptäckten nöjaktigt redogöra för sin närvaro, men
råkar ur askan i elden, enär han måste medfölja på jakt efter dagdrifvare.

M" Lehman har det svårt. .M
å

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

Ä.-B. Bongs Fabriker,5l(ristianstad 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain