#7206: Åmåls Biografteater

ÄMÄLs BIOGRAFTEATER.

Förstklassiga förevisningar af lefvande bilder
Hvarje vecka nytt program.

 

 

PROGRAM

Lördagen den 22 och Söndagen den 23 Oktober.

1. Den stora Hudson-Fulton-festen i Dewyork.
100 år sedan världens första ångbåt visade sig på Hudson-floden.

Amerikanarne hafva låtit bygga en kopia af den-första ångbåten och sjösätta denna
på minnesdagen. Storartade festligheter. Milliontals människor i rörelse.

1. Militärisk skeppsparad. 2. Återgifvande af den första ångbåten, byggd af Fulton
1809. 3. Framförande af wHalfmoonk, byggd af Henry Hudson, den första passagerarebåt
som kom till Newyork 1609.

2. sznnosaésldrarznnan. Kama..
Konstnärlig Kinematografbild.

3. Wellan Öjärta 066 plzlél.

Ytterst spännande politiskt drama från det nutida Ryssland. Härliga natarscenerier.
- Enastående sevärdhet.

Ivana (ung flicka) och Loris (officer). De sammansvurna träffas. Underrättelsen om
att guvernören skall färdas förbi. Lotten faller på lvana att utföra attentatet mot guvernören.
Guvernören får kännedom om komplotten. Loris får i uppdrag att häkta sin älskade. Mellan
kärlek och plikt. Skilda i lifvet, förenade i döden.

4. l Fernpass (Tyrolen).

Vår bild visar Fernpass, vildromantiska trakt. Sönderklufna berg från hvilka vatten-
fall utgjuta sig i de fruktbara dalarna draga förbi oss. Vattenmassorna samla sig i de af
djupa skogar omgifna vaita sjönk och wBlindsjöne. Genom en förträffligt lyckad toning
blir bilden i sina enskilda scener verksamt analyserad och bjuder åskådaren en förträfflig ut-
sikt öfver dessa naturens härliga trakter. f

5. Teateråesöl? för ålllzyl pris. Dapiig samtala.
Ö. CZj-zafäétnlngy z. 51172 (Sf-t Warzes. Mycket ...gl-...11.

Framdrifna af unga män till häst simma tjurarna öfver Rhone. Då de uppnått
byn försöka invånarna att enligt gammal sedvänja hindra dem att komma in.

Sedan vaqueros på Cumarques slätter valt ut en 6 à 8 tjurar, dritva de ned
dem mot Rhones stränder och tvinga dem med tillhjälp af sina vassa pikar öfver ett
af flodens vad och föra dem sålunda fram till bestämmelseorten St. Maries.

Där i den gamla staden är det sedvänja att ungdomen så länge som möjligt
söker hindra boskapen komma in, under det herdarna obarmhertigt drifva på de
stackars djuren.

Till slut lyckas skaran nå fram till hjärtat af staden, den med långa barriärer
inhägnade platsen, där den egentliga täflingen skall gå af stapeln. Tjurarna föras in
på arenan, där de unga männen redan äro samlade och nu gäller det, hvem af dem
som skall bli årets champion och kunna rycka till sig den bandros, som är fästad vid
tjurens hals, och som är kampens mål.

7. Zumme yeler pd dal.

Vår vän hr Peter med det ingalunda obekanta tillnamnet Dumme Peter har vid ett
sällsynt tillfälle fått inbjudan till en af ortens finaste baler.- Peter anstränger sig in i det
yttersta för att ta sig-så bedårande ut, som gärna var möjligt, och sedan han under vägen
kämpat igenom åtskilliga äfventyr, når han ändtligen fram till balen. Vid inträdet slår han
sönder en dyrbar marmor-figur. Så snor han omkring för att sällskapa lite här och lite där,
allt under det ena missödet aflöser det andra. Champagneflaskor vältas omkull här och hvar.I
Röker gör Peter på sitt eget sätt. Till slut mister sällskapet tålamodet. Han kastas ut rätt
och slätt, och därvidlag anstränger han sig just inte att visa några höflighetsformer.

8. JULiUs cresAR.

Storslaget, historiskt drama från Romarväldets glansdagar.
Briljant iscensdttning. [nspeladt aj framstående italienska skådespelare.

Gallien är underkufvadt och Rom väntar Caesar, segraren. Hos de stora folkmassor,
som draga genom gatorna, är hänförelsen och jublen obeskrifliga.

Caesar håller sitt intåg i staden och blir i sitt hus mottagen af sin trogna gemål,
Calpurnia Men de sammansvurna äro beredda till sitt verk och i spetsen för dem är Brutus.
Casars gemål har en förskräcklig dröm. Hon ser i andanom huru Caesar i senaten blir
lönnmö,rdarnes offer. Då Caesar vill begifva. sig tiil senaten, försöker Calpurnia därför hindra
honom emedan hon anar, att något ondt skall hända, så mycket mer som hon blifvit varnad
af en ung romare, hvilken hade hört ett yttrande af de sammansvurna. Caesar bryr sig emel-
lertid icke om detta, han känner ingen fruktan och låter sig icke förskräckas. Modig går han
mot sitt öde för att aldrig mera återvända. Vid ett sammanträdei senaten finner han sitt Å
slut. De sammansvurna öfverfalla honom här och i spetsen för dem Brutus. Endast Markus
Antonius begråterden fallne fältherren. I

Uppeggade af Markus Antonius förjagar folket Brutus och hans anhängare från Rom.

Den sista delen af bilden är utspelad i Macedonien. Brutus och hans legoknektar
hafva slagit läger vid Filippi, hvilket blir angripet af Markus Antonius och romarna. Brutus
utdelar sina befallningar och lägger sig sedan ned för att hvila sig. De anstormande romar-
nas skrik väcka honom från hans sömn. Han vill ställa sig i spetsen för sina trupper men
blir tillbakahållen. Cmsars skugga visar sig för honom och förutsäger hans snara undergång.
l det ögonblick som Markus Antonius synes i spetsen för de segerrika romarna och för att
utkräfva hämnd på Caesars död, lägger Brutus hand på sig själf för att slippa falla för fien-
dens svärd. i

 ggra  n. Kinematografi i färger af Pathé Freres.

De pittoreska gatorna, genom hvilka ett tåg af apor, getter och björnar föres, visas
här omväxlande med andra bilder, hvaraf några med roande innehåll, såsom t. ex. vatten- i
handlarens. För öfrigt få vi se följande tablåer: Rajans graf, Perlés moské, hvars rika ut-
smyckning för tanken på rikedomarna i Alhambra i Granada. Det hela erbjuder ett skådespel
rikt på färger och orientaliska ljuseffekter.

110. gran som svärmade för romantté.

Rolig skämtbild.

 

- - - I Läktaren: 50 öre. Barn 35 öre.
Bliliettprlser- Salen: 35 öre. Barn 25 öre, under 12 år 15 öre.

Xf-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain