#7202: Stora Biografen

STORA BIOGRAFEN

Arbetareföreningens Salong

=WENEBSBORG=

I Förstklassiga iörevisningar ai leivande bilder i

v49- Hv-arje vecka nytt program. (za-Å

 

PROGRAM
fr. o. m. fredagen den 21 t. o. ln. söndagen den 25 okt.

l en 500 fot lång bildserie visas expressnyheten för dagen:

1. Flygveckan i Stockholm.

Tisdagens stora täflan mellan Cederström och Svendsen.

Allas intresse har de senaste dagarna varit riktadt på den första svenska ((flygvec-
kam, hvilken nu pågått i Stockholm. Dyrare pris ha utfästs till dessa flygningar, i hvilka
flera anmält sig till deltagande.

Nervös ankomst. - Svendsen anländer. -. På flygfältet. - Prins Eugéen och
frih. Cederström. - Cederström startar med sin. ((Bleriotr). - Svendsen startar med sin
((Voisim. - Svendsen landar.

En bild som alla bör se-

2.    Lustiga snapphosts ur djurens lif.
3. Jffra, Wumzidernas droffnzng.

Ett helt skådespel, prisbelönt på kinematografutställningen i Milano, såsom ett
kinematografiskt mästervärk.

I en serie vackra tablåer få vi se den stolta mörkhyade drottning fAfras försäljning
såsom slafinna åt den ståtliga Patricerskan Marcellus.

Lucina, Marcellus lilla dotter, anförtros åt den mörka drottningens vård. Under det att
drottningen promenerar utmed sjöstranden, bortröfvas barnet af en skara numider. Röfvarna
förföljas af beväpnade romare i ett galerskepp, men de drifvas tillbaka af storm. De omtala
sitt missöde för Marcellus, som är utom sig af smärta öfver förlusten af sitt barn. l sin för-
tviflan offrar hon till sjögudinnan och lilla Lucina visas i en uppenbarelse, gömd bland klip-
porna och grotterna i Numidien. Trotsande alla faror bestiger hon dessa klippor och får sin
belöning. Slutscenen visar Marcellus- återesa i triumfvagn till Rom. Det är en förtjusande
berättelse, förskönad genom hänförande naturscenerier. Alla kostymer äro fullständigt historiskt
trogna.

FÖRSTA AFDELNINGEN.

1. Patricerskans villa. 2. Marculles köper den från sitt land bortförda numidi-
ska drottningenl Afra och gör henne till sin slafinna. 3. Afra som slafinna. 4. Se där
kommer din härskarinna. Hälsa henne. 5. Den mörkhyade drottningen som slafinna. 6.
Afras undersåtar söka efter sin förlorade drottning. 7. En färd öfver hafvet. 8. Afras un-
dersåtar finna sin drottning. 9. Flykten öfver hafvet. 10. Såsom en hämnd medtages
Marcellus barn, Lucia.

ANDRA AFDtLNlNGEN.

l. Marcellus erhåller underrättelse om barnets bortförande. 2. Romare, förföljen
de fräcke röfvarnel om så vore till världtns ända. 3. En fruktansvärd storm, som sänker
numidernas fartyg till hafvets botten och tvingar romarna till återtåg. 4. Gudarna voro oss
icke bevågna; vi hafva icke funnit din dotter. 5 Hvarför, 0 Marcellus, bringar du icke haf-
vets gud ditt offer? 6. Oifret. 7. l en vision ser Marcellus sitt bortröfvande barn bland
klipporna i Numiden. 8. Trotsande alla farmor far Marcellus till Numiden. 9. Söker och
återfinner sitt barn bland dess klippor. 10. Atervändandet till Rom. 11. Marcellus hyllas.

4. Scener från Shanghai. I""eä:?."t.ntått;titräiätfn vid
5. StOPtVätt. stämman.

Ö. Zigenarfif. En nu in i lägret.

Det är af stort intresse att få en inblick i det vandrande zigenariolkets lif och lef-
verne. Vår bild sätter oss i tillfälle härtill. Vi se det dagliga lägerlifvet sådant det är, när
ett zigenarband slagit upp sina bopålar på en plats. Ungdommarne slåss, kittelbotarne laga
köksatteralj, flickorna spå o. s. v. Ett zigenarebröllop bjudas vi att närvara på och till sist
presenteras vi för stammens alla skönheter. i

Intressanta bekantskaper att göra.

7.   Verkningsfull, gripande bild.

Vid kanten af en flod sköter en ung färjkarl öfverfarten med färjan. Han har
härför sin ringa inkomst men är mycket lycklig emedan han tror sin kärlek vara besvarad
hos en rik bondedotter. En dag står hon på andra stranden och ropar på färjkarlen. Denne
sätter henne öfver floden och beslutar då att för henne tillstå sin kärlek. Då hon hör hans
kärleksfulla ord blir hon glad och de veta nu att de funnit hvarandra. Innan .de skiljas åt
säger han till henne att han nästa dag hos hennes fader skall anhålla om hennes hand.

Nästa morgon väntar hon längtande på sin älskade. Men hennes fader, en gam-
mal tvär bonde, är i dag vid dåligt lynne och hon känner sig därför mycket orolig. Slutli-
gen går dörren upp och in träder färjkarlen. Han framför sitt ärende men den stolte bon-
den springer vred upp och visar honom på dörren. Efter detta aftager dotterns hälsa och
hon blir allt eländigare. Detta ser fadern med förskräckelse och den stolte mannen beger sig -
därför åstad till färgkarlen för att hämta denne. När han hör underrättelsen skyndar han med
fadern till den sjuka. Då hon får se honom kommer ett leende öfver hennes läppar, men
då hon skall omfamna honom räcka hennes krafter ej till och hon faller ner död. - År haf-
va gått och färjkarlen har blifvit en gammal man. Men han har aldrig kunnat glömma sin
ungdoms älskade och nu börjar han längta att få lägga sig till ro så att han snart kan få
träffa henne i ett annat land. En dag då han sitter i sin båt far han plötsligt se sin älskade
sitta midt emot sig och han hör hur hon. ropar att han snart skall komma till henne. Han
reser sig upp och skyndar emot uppenbarelsen- men honär försvunnen. Den gamle mannen
faller ned död i båten. En ljuf död har förenat honom med hans älskade, som han aldrig
kunde glömma. I

8. En. resa i jordens inre.

Kinernatografi i färger af Pathé Fréres.

V Några djärfva upptäcktsresande göra på grundvalen af Camille Flamarions origi-

nella idé en vetenskaplig exkursion till jordens medelpunkt. En offantlig underjordisk gång
för dem genom ett fantatiskt landskap rakt ner till underjordens svalg där de befinna sig an-
sikte mot ansikte med hemligheten. Sällsamma växter och djur omgifva dem på deras färd.
Underjordiska klippväggar rämna, blixterna flamma, metallerna sjuda och vågorna koka af vul-
kanernas spruttande lava, som genom ett undervärk lyckas våra resande med lifvet komma
undan de hemska äfventyren och återvända till jordens yta och solens ljus.

9. när storkd fru Hnöersson kommerifurien.

Fru Andersson har anställts hos ett herrskap att gå husmodern tillhanda. Häri-
genom får hon tillfälle att omsätta sin respektingifvande styrka i verklighet.

Herrskapet är hemkommet från en resa, och det har kommit ett åkdon med res-
godset, diverse koffertar m. m. Fru Anndersson kommer ut och tar emot bagaget. I ett par
kast surrar hon alltsammans tvärs igenom väggen in i bostaden.

Då hon skall till att bonera rummet, få grannarna undertill besök af henne. Hon kommer
emellertid tvärs igenom taket åtföljd af en del möbler.

Hon är en äkta pärla, då det gäller att göra uppköp. Kolhufvuden hvina i luf-
ten, där man ej gör henne till lags. Åkdonen på gatan vräker-hon omkull. Till slut må-
ste folket skicka polisen på henne. Men en poliskonstapel är för lite, han far till väders. Ett
regemente poliser häkta fru Andersson. Men då hon tycker sig ha suttit inburad länge nog,
går hon löst på dörren, som naturligtvis brytes upp, och så lämnar fru Andersson fängelset
midt framför näsan på de vakthafvande.

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 

I Ai-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain