#7201: Kosmorama

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

w Förevisningar af lefvande bilder

Ialla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m.- Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

I Hktuell nyhet:

1.l Käjsar Franz Josephs födelsedag.

Storslagna festbilder.

Det är som bekant ej länge sedan dagspressen världen rundt meddelade om de hyll-
ningar, för hvilka Osterrike-Ungerns populäre käjsare och konung var föremål, när han fyllde
80 år. Den gamle härskaren-veteranen, ännu spänstig och vid ungdomlig vigör, mottog med
en faders glädje folkets hyllning, hvilken tog sig skiftande, storartade uttryck.

Vi äro nu i tillfälle att framställa åtskilliga af dessa festligheter. Bilderna äro tagna
1 i omedelbar närhet af festföremålet, efter af honom erhållet särskildt tillstånd.

Särskildt anslående är den kvinnliga ungdomens i dansens tecken arrangerade äre-
betygelse för den gamle monarken. 1

2. Aflösning af vakten på fyrtarnet. V

Fyrtornet Wolf vid Englands kust.

Räddningsskeppets ankomst med proviant och aflösningsmanskap.

Båtens afsegling.

Omkring bojen.

Lossning af proviant och aflösning af manskap med tillhjälp af fyrskeppets kran,
ett mycket farligt arbete, då de i kranen befintliga människorna ofta öfversköljas af väldiga böljor.

Förbi-05)!-d

Express från Paris! Säsongens finaste nyhet!
Konstfilm! Kolorerad!

a. E MESSALINA. --

Historiskt drama från det gamla Rom

efter Plinius d. ä., iscensatt af Hrr Zecce och Andréani.
Öfverlägset speladt af artister från Comedie Frangaise.

 

 

Hr Ravet . . . . . . Ä . . MANUS.
.Fru Madereine noen. . . . . MESsALrNA.
K, Celiaf . . . . . . . . THYSLÅ.

Messalina, romersk käjsarinna, en skön och förförisk kvinna, blef vid 15 års ålder
förmäld med Ciaudius, som två år senare, år 41, blef käjsare. Hon behärskade sin svage
man och styrde i förening med sina älskare staten.

Hon var af en Iidelsefull natur med en omättlig njutningslystnad. Mannen tjusade
hon och han hade ingen aning om hennes utsväfningar. i, I i

Dramat inledes med att käjsarinnan efter återkomsten från cirkus på aftonen beger
sig ut i staden för att deltaga i folkets nöjen. Hon blir därvid å en gata utsatt för hopens
glåpord och hån, men räddas af den unge filosofen Manus, Thyslas trolofvade. Messalina
fattar kärlek till den ståtlige romaren och vill förmå honom att följa henne, men han vägrar.
Förbittrad låter hon kasta den motspänstige i fängelse, men ett nytt senare försök att vinna
honom utfaller lika resultatlöst. I

Emellertid ha tribunerna tröttnat på Messalinas tyranni och sedeslöshet, och två af
hennes forne älskare, Vibellius och Narcissus, den sistnämnde en frigifven slaf, underrättar
Claudius om det lif hon för. Thysla uppsöker likaledes kåjsaren för att återfordra Manus.
Man beger sig till Manus cell, och här öfverraskar man Messalina, som ånyo söker öfvervinna
filosofens motstånd. - Nu är måttet rågadt. Den pliktförgätna käjsarinnan måste med sitt lif
plikta för sina missgärningar. Hennes död hälsas som en befrielse af det romerska folket.

Spännande handling. i Storurtaö, tiöstrogen iscensöttning.

Färglagd! Konstfllm!

4. Besök i Anckoras ruiner.

Intressanta bilder från östern.

Till ära för konung Sisowatts af Cambodja anordnar gener-alguvernören öfver indow
Kina storartade festligheter vid Anckors gamla ruiner. Han mottages med pomp och ståt
och ledsagas af ett lysande följe. Vandringen genom den ståtliga ruinen bör intressera litet hvar.

5. lntelligensens triumf.

Dråplig humoresk.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain