#7192: Olofströmsbiografen

Olofströms-Biografen.

Förstklassiga förevisningar ai leivarrde bilder.
i Föreningslokalen.
V9- Hvarje vecka nytt program. -ä-Å
PROGRAM

för Söndagen den 11 September.

1. Bestigning af die jungfrau.
Ett kinematografiens underverk.

Nyligen omtalades i pressen att en svensk, red. Pallin från Stockholm, bestigit
die Jungfrau, en af glacierer omgifven och med bländande hvit firn betäckt bergkoloss
af 4,167 meters höjd i Berner Oberland Schweitz. Bergstoppen bestegs första gången
1811, men har sedan icke många gånger uppnåtts. Hvar och en som inser en alp-
bestignings faror, förstår huru svårt det är att med en kinematografisk upptagnings-
apparat på en sådan färd uppfånga så härliga naturbilder på filmen. Sedan förare enga-
gerats, färdas man med bantåg till Scheidegg: från banan ser man ett storslaget pa-
norama af jungfrau. Det besvärliga uppstigandet till Cucci-Hiitte belönas med en
praktfull solnedgång. Så fortsättes öfver Cuccigletchern, hvarefter tältläger slås för
natten. Dagen därpå öfverskrides gletcherns is- och snöfält, laviner och vattendrag
-en farlig vandring. Man når "Silfverväggeniz men nu återstår det svåraste. Upp-
för den nästan lodräta isväggen måste man taga sig genom att hugga in steg i isen,
och faran för ett fall till döds är öfverhängande. Slutligen stå de djärfva bergklätt-
rarna på jungfraus topp, hvarifrån utsikten är af öfver-väldigande skönhet.

2. På rullskor. Komar.

30  Storslagerz, gripande bild ur lijvet.

En förmögen änka, ännu ung och vacker, är omgifven af ett stort antal beundrare
och en af dem friar till henne.l Men hennes ende son gillar icke att modern skall
gifta om sig, ty han har en dunkel aning om, att det då skall komma tråkiga dagar
för honom. Friaren upprepar sitt frieri i barnets närvaro. men detta kastar sig om
moderns hals och gråter jämmerligt. Moder-shjärtat utkämpar nu en svår strid, men
kärleken till mannen och tanken på framtiden är större än kärleken till barnet. Friaren,
hvilken kände sig kränkt genom barnets afvärjande rörelse, har gått, men gossen skyn-
dar nu efter honom och för honom tillbaka till modern och lägger hans hand i hennes.
Hon är nu åter gift och barnet har fått en styffar, för hvilken den lille är i vägen.
Hans enda tanke är att skicka barnet i en pension. Slutligen gillar modern detta och
han blir sänd åstad. Det stackars barnet ligger i en säng och känner en gränslös hem-
längtan. Han lyssnar om alla sofva. Då han förvissat sig orn detta, kläder han på sig
och klättrar ut genom fönstret. Han skyndar sedan till föräldrahemmet, där han be-
gär att få komma in, men ingen vill öppna för honom. Slutligen faller han alldeles
uttröttad på gatan, där han blir liggande och ingen människa bekymrar sig om honom.
Då stannar en vagn utanför huset och ur densamma stiger fadern och modern, men
de gå in och stänga porten efter sig. En patrullerande polis finner barnet och under-
rättar genast föräldrarna, men då polisen visar fadern barnet, stöter han det utom dörren.
l samma Ögonblick kommer modern och ser huru hennes barn blir utkastadt på gatan.
Hon skriker till och rycker barnet till sig. Någon tid därefter säger mannen till henne
att hon får välja mellan honom och gossen. Men moderskärleken är större än för-
ståndet, och tryckande barnet intill sig svarar hon honom, att hon vill behålla detta.

Baronen som Cowboy o. lassokastare.

Originalbilder från lifvet på en farm i Vilda Västern.

5. Ett billigt bad. oerharr rolig.

4

6- En resa i p. Äfventyr i flera afdelningar.
Färglagd.

Italienska. vattenfall. -

Storslagna naturscenerier.

71

90

  -Militärburlesk i flera afdelningar.

Spelad af artister från Teater des Westens i Berlin. Högst komisk.

-----a=

" " " - 1:sta plats 35 öre i
B luettpnser" Barn: lzsta plats ,25 öre, 2:dra plats 15 öre.

Grammophonmusik.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain