#7191: Göta

Biografen iGÖTA,

z Förevisningar af lefvande bilder 3

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämvälkl. 4,10 och 6,10, e. m.

   
 

i

fr. o. m. Torsdagen den 8 t. o. m. Söndagen den ll Sept.

Nytt! Bilden för dagen.. Nytt!

1.- Flvkten öfver Öresund.-

Friherre (edet-ström på väg öfver Sundet;

Svendsen fullbordar flygningen.

Alla tala ju om de på olika håll i dessa dagar anställda flygtäflingarna och flygför-
söken. Länge höll frågan, hvem som först skulle flyga öfver Oresund, hela Norden i spän-
ning. Så lyckades dansken Svendsen bli den lycklige, och nu har svensken frih. Cederström
utfört samma bragd.

Filmen återgifver defbåda aviatikernas start å den danska banan, deras flykt rundt
banan och deras färd högt öfver Sundets vågor. .

Ingen försumme detta enastående, blott några dagar förekom-
mande tillfälle, att här få se dessa flygningar, på hvilka
hel-a världens blickar, figurligt taladt, voro riktade.

EY-ftl Bilden för dagen.. Ey-tt-l
2. Dresserooe björnar.

M- Enastående konstfilm. 

s. Genom lifvets brönningor.

Sällskapslifvets slafvar. -4 Barnets öde.
Oerhördt gripande bild ur societétslifvet.

 

Största felet hos dem som tillhöra det högre sällskapslifvet är onekligen, att de för-
summa hem och familj. Ingen har varit lyckligare än mr och mrs Nostrand, då deras först-
födda flicka kommit till. De målade hennes framtid ljus och hade ej öga för något annat
än den lilla älsklingen. - Men tiden gick och sällskapslifvets kraf gjorde sig allt starkare
gällande.

l början sökte de motstå denna dragningskraft, men gåfvo så efter. Åtta år senare
finna vi den lilla flickan fager och älsklig, men försummad af föräldrarna, hvilka voro upp-
tagna hvar på sitt håll, och helt öfverlämnad i en sköterskas vård. Detlstackars barnets otill-
fredsställda längtan efter föräldrarnas kärlek och omsorg bryter småningom hennes hälsa, och
en dag, då föräldrarna som vanligt äro borta, insjuknar flickan. Mannen kommer hem och
bringar barnet i säng. Senare kommer äfven modern, men endast motvilligt ägnar hon sig
åt sitt barn, och efter en scen med mannen, som förebrår henne hennes känslolöshet, skyndar
hon ånyo bort - på kostymbal. I

Flickans sjukdom tilltager, och mr Nostrand tillkallar en läkare. Denne förklarar att
döden är nära, och bud sändes efter modern. Läkaren gör sitt bästa för att uppehålla flickans
lif, men när modern kommer är det för sent. Barnets rena själ har redan gått till ett kärleks-
fullare hem. - Den förkrossade mannen lämnar nu hustrun, som är halft vansinnig af sorg
och ånger. H Så finna vi den beklagansvärda kvinnan knäböjande vid hennes barns nyss
bäddade graf. Afven han kommer till den förlorade älsklingens sista hvilorum, och här räcka
de båda sörjande hvarandra händerna till frid och försoning.

Det vackraste och mest tankeväckande dromo som spelats ä någon biograf!

4. Genom Audes floddal.

Hänförande scenerier från en järnvägsresa längs den af floden Aude genomflutna
vildromantiska dalen i departementet Lanuedoc i franska Pyreneerna.

 

5-  muntcotionsnummer of törsth rang.

 

 

Entré: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
.Barra 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910 4

Information

Title:
Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain