#7190: Kosmorama

KosMoRAMA

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

 

 

rszi Den stora internationella m rzi

vi. Broliningskampen i Köpenhamn.

Uärlöens förnämsta brottare i täflan om världsmästerskapet,
som eröfrades af 6. Lurirh. -
Följande Champions deltogo:

Paul Mertens, Franz Cyklop, F. Dettloff,
Berlin. " Englands starkaste man. Tysk-Ryss.
A. Krook, . P. Raddatz, Ap. le Colosse,
Sveriges mästerskapsbrottare. Pomm. Herkules. Frankrikes champion.

M. Pugatschoff, j Macdonald,

Kosack-Champ. Skottlands champion.

   

  

H. Mitterger,

Steierm. champion.

G. Lurich,

Världsmästare.

      
 

Said Kahouta, j Chs. Herold,

Indiens champion. Luxemb. champion.

Den mest fängslande och spännande brottningskamp som någonsin ägt rum mellan
berömda champions.

mycket intressanta brottarebilder.

2. Hans moders sång...

Episod från revolutionen i Italien år 1843.
Gripande drama.

Grefve Zanetti i Bologna och hans dotter Marghareta, ha hängifvit sig åt frihets-
rörelsen, men räddas genom en officer, som fattat kärlek till dottern. Barrikaderna stormas.
Sårad släpar sig officeren till sin älskades hem. Och medan stormklockan går och skotten
dåna, spelar hon för den sårade den sång hans moder sjöng i forna dar... hans dödssång...

n l. De revolutionäras möte. 2. Guvernörens proklamation. 3. På väg till mässan.
4. Ogonens språk. 5. I grefvens slott. 6. Patrullen kommer. 7. Flygelns hemlighet.
8. eEn hvar skall arkebuseras, hos hvilken man finner vapen! Militärguvemörenm 9.
((Sjung min moders sånge. 10. Officerens upptäckt. 11. Kärlekens seger. 12. Barrika-
derna stormas. 13. Revolutionens offer. 14. En sista blick. 15. Hans moders sång,
hans dödssång. .

3. Minnets makt.

Qripande nutidsdrama af André Arnyvelde.
Ofverlägset spelaöt at artister från Paris främsta scener.

Målaren .......... .. André Hall.
Vännen .......... .. Tauffenberger.
Modellen ....... .. Madame Sandry.

Målaren Claude Maroil är ifrigt sysselsatt med att måla ett porträtt af sin älskade,
den fagra m:11e Frienz. Han drömmer om ryktbarhet och utmärkelser, och hans modell gläder
sig med honom. Allt ligger i ljus framför de båda unga.

Så kommer slaget. En dag när m:lle Frienz far hem från målarens atelier, råkar
hon ut för en automobilolycka. Hon räddas visserligen till lifvet, men blir så vanställd, att
hon icke ens vågar visa sitt ansikte för den älskade.

Målaren är -förtviflad Ej blott hans dröm om lycka är grusad, utan jämväl hans
hopp om ära och berömmelse. Taflan, som skulle skapa hans rykte, är ofullbordad. Han
fgrsöker måla ur minnet, men det vill ej gå. Då ser han plötsligt henne lifs lefvande fram-
för sig. Raskt framtrollar han de kära dragen och fullbordad utställes taflan på Salongen där
den belönas med stora medaljen. Själf blir målaren öfverhöljd med ära och blommor. -
Så ser Claude åter sin älskades bild framför sig. Han samlar den doftande blomsterskörden
och ilar till modellens hem, där han ägnar hyllningen åt henne, utan hvilken han fortfarande
varit den obekante unge målaren.

m förstklassig sevärdhet. m

 

Ny serie:

4.     Härliga natursrenerier.

5-    1Dräplig humoresk.

 

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain