#7189: Kosmorama

KosMoRAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

 

Nytt! Bilden för ölagtelnaI t Nytt!

1.- Flykten öfver Öresund.-

Friherre (eöerström på uäg öfver Sundet;

Svendsen fullbordar flygningen.

Alla tala ju om de på olika håll i dessa dagar anställda flygtäflingarna och flygför-
söken. Länge höll frågan, hvem som först skulle flyga öfver Oresund, hela Norden i spän-
ning. Så lyckades dansken Svendsen bli den lycklige, och nu har svensken frih. Cederström
utfört samma bragd. q

Filmen återgifver de båda aviatikernas start å den danska banan, deras flykt rundt
banan och deras färd högt öfver Sundets vågor.

Ingen försumme detta enastående, blott några dagar förekom-
mande tillfälle, att här få se dessa flygningar, på hvilka
hela världens blickar, figurligt tal-adt, voro riktade.

.NLU i Bilden för dagen. Nytt!

Konstfilm. Konstfilm.

2. Fnöerns uppoffring. 

Undersökningsdomaren Herden, som var särdeles skicklig i sitt yrke, kände sig sedan
några dagar något opassande. Han plågades dag efter dag af hufvudvärk. En jätteprocess,
hvari han var den ledande, tog hela hans 1tid i anspråk och uppjagadehans redan förut hårdt
ansträngda nerver ännu mer. HanV arbetade oförtröttadt, ty han ville ha processen klar före
en förestående förlofning mellan hans dotter och en ung officer af förnäm familj, för att då
ostörd glädja sig åt sina barns lycka. Förlofningsdagen närmar sig mer och mer, men Herden
faller allt som oftast i yrsel på grund af det ansträngande tankearbetet. Hans kolleger för-
mana honom att ej öfveranstränga sig. Förlofningsdagen är inne. Efter högtidligheten drar
sig Herden tillbaka till sitt rum, där vansinnet bryter ut. l-lan vänder upp och ner på allt
som finns inne i rummet och sjunker därefter uppskakad tillsammans. Hans moder och
maka komma tillstädes. De gripas af förskräckelse inför den syn, som möter dem. En läkare
tillkallas, som ger den sjuke ett lugnande medel, hvarpå han insomnar. Morgonen därpå är
han återställd. Men då han inträder i sitt rum och får se, hur han härjat dagen förut blir
han eftertänksam. ((Får hans blifvande svärson vetae, funderar han, (tatt hans fästmö här-
stammar från en vansinnig far, slår han upp förlofningen. Alltså uppoffra dig, du olycklige
fadere. Han skrifver ett bref: ((Jag är ohjälpligt hemfallen åt vansinne. Hellre dör jag än
att föranleda, att min dotters förlofning brytes. lnbilla folk, att det skett af hjärtslag. Farväl
för alltid. Eder faderle Läkaren och makan kommo i samma ögonblick och vilja in. De
höra Herden falla omkull. Han har tagit in gift. Dörren brytes-upp. Den dödes maka
uppger höga jåmmerrop. Men läkaren, som fått syn på brefvet, förstår hela sammanhanget.
Han utskrifver en dödsattest... (shjärtslage. Familjehemligheten får ingen veta om. Dottern
får aldrig veta, hvilken påkostande själfuppoffring hennes fader gjort för henne.

3. I Vid kvarnen.

Drama af Roudes.
Hufvudrollema utföras af:

M:lle Dzzc .I . . . . . . vid Theatre Sarah Bernhardt.
Mr Deneubourg . . . . . (t e (t (t

Mr Karl . . . . . . . (t Odéon.

Mr Boutens . . . . . . e Folies- Bergeres.

l. Landtlig idyll. 2. Uhlanerna komma. 3. lnkvarteringi kvarnen. 4. Under
kärlekens bann. 5. Vid kvarndammen. 6. Ett ödesdigert rendez-vous. 7. Inför upp-
täckten. 8. Epilog.

4.] den eviga vårens land.

Kinematografi i färger af Patlzé Fréres.

l den exotiskt yppiga grönskan af väldiga träd och prunkande blommor skymta
några förskrämda hindar fram och i den genomskinliga sjön simma de heliga sköldpaddorna
under det näckrosor med blad så stora att en man ledigt kan taga plats på dem, och hvita
lotusblommor sträcka sina kalkar upp öfver den spegelblanka ytan. Och som en värdig bak-
grund till det hela se vi vulkanen Smeros höja sin eldsprutande hjässa högt öfver molnen,

5. Den uppdragna klockan.

Dråplig humoresk.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910 .

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain