#7188: Stora Biografen

HA BIOGHAFEN

l w M Arbetareföreningens Salong!!

wrNEnsBoG:

Förstklassiga förevisningar at leivarrde bilder.
Hvarje vecka nytt program.

 

4Programmen).
för fredagen den 2, lördagen den 3 och söndagen den 4 September.

1. Kappsegling i Karlshamn sommaren l909

EgenA fotografering.

2-   Komisk.

3. Den gyllne liljan.

Efter en gammal legend. Briljant iscensättning.

En fattig men gudfruktig spelman drog genom landet för att förtjena sitt lifs-
uppehålle, men hans för-tjenst var blott ringa. En dag lät han sina visor ljuda utanför
en kyrka, men kyrkobesökarne låtsade icke se den gamle mannen och hörde icke hans
böner om allmosor. Då går han in i kyrkan och framför altaret ber han om hjälp.
Sedan tager han fiolen och spelar, hans händer bli åter unga och han kan spela så-
som förr. Allt större blir förhoppningen i hans hjärta och hatet mot de obarmhärtiga
människorna försvinner. Han blickar då upp mot altaret och får se jungfru Maria.
Förvånad och förskräckt faller han på knä framför altaret och Jungfrun kastar då en
gyllene lilja till honom och försvinner plötsligt. Den gamle lämnar kyrkan och glad
begifver han sig till en guldsmed för att sälja sin egendom. Denne tror dock att han
stulit liljan och skickar därför sinv hustru för att anklaga honom för biskopen, Den
gamle spelmannen blir förd inför inkvisitorernas domstol, trots han bedyrar sin oskuld.
Han blir där dömd till att brännas, men dä han ber om nåd beviljas honom detta på
det vilkoret att han än en gång skall spela framför altaret, ty om han då är oskyldig
skall jungfrun åter visa sig. Förhoppningsfull går han in därpå och de begifva sig
till kyrkan. Här blir han betald att spela och om en stund visar sig den heliga jung-
frun och kastar åter en gyllene lilja framför honom. De församlade falla på knä och
inkvisitorn välsignar den gamle mannen, som bäres i triumf ut ur kyrkan.

.4. Bilder från Balkanhalförr. (Triest)

Härliga naturscenerier.

5. APariser tidning i bilder. originell-

: Nya äfVentyr från Vilda Västern:

6. I dianbruden.

Bilder, föreställande lifVet och Vanorna hos Amerikas urinVånare
hafva alltid Varit tilldragande och Vi tVifla på att det någonsin Visats
en mera intressant bild och sä rik pä spännande äfVentyr som denna.

Dakotas eller Siox-indianerna voro först hemsökta af jean Duluth år 1680, hvilken lade deras
land under Frankrike. De bebodde sedan Norra Minnesota men blefvo drifna därifrån under det på-
följande indiankriget söderut till det nuvarande Sioux-City och blefvo Sedan under kriget 1812 förenade
med Britanien. Händelserna i vår berättelse äro förlagda till Iowa just före krigsutbrottet år 1854, då
löjtnant Grattan och hans trupper blefvo tillintetgjorda. Trots allmänt förtryck voro de mycketrkänslo-
fulla och poetiska; de underliga kärleksscener som skildras häri äro i högsta grad enastående. Den
vackra Rising Moon, dotter till höfdingen Elk Horn är förtjust i Bear och vi se dem först vid foten af
ett vattenfall där de lofva hvarandra sin tro. Men Bears ägodelar äro ingenting för Elk Horn, han
fäster sig mera vid Rocks rika gåfvor och så blir Rising Moon tvingad att följa med till dennes indian-
hydda, där hon blir lämnad ensam medan hennes husbonde går ut på jakt. Under hans bortvaro passar
hon emellnrtid på att smyga sig därifrån till Bear innan det blir för sent. När Rock återkommer finner
han henne inte där, han samlar sitt kompani och skyndar att söka upp henne. Bear och Rising Moon,
hvilka höra hur de närma sig, sök-a nu att fly. De taga vägen mot flodstranden alltjämt förföljda af
Rock "och hans män. Komna dit ned begifva de sig i en båt ut på floden, hvilken är det farligaste
strömdraget på platsen. Bragden misslyckas och de älskande tagas till fånga. Straffet lyder att båda
skola dö7 men innan dess fordrar Rocks vrede mer straff åt sin rival och börjar därför smäda och tor-
tera denne. Detta mottages af Bear med sådant lugn att Rock förvånar sig öfver hans sinnesstyrka
och skär inte endast af repen som binda honom utan gifver honom också örnfjädrarna, den största

r :lecärsbetydelse som kan gifvas en tapper man. Sedan bjudes Bear och Rising Moon att gå och blifva
yc 1ga.

 

 

7 Ett besök i

u 4 Antwerpens zoologiska trädgård.X

Kinematografi i färger af Pathé Freres.

Ingen bör försumma se dessa utomordentligt intressanta djurstudier hvartill mot-
stycke aldrig förut visats.

 

 

8. En ogynnsam kur. Skäm..

----a

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain