#7179: Kosmorama

KOSMORAMA

vid Ö Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

= Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10, 4,10 och 6,10 e. m.

 

a

fr. o. m, den 22 t. o. m. den 24 Augusti.

Ny serie svenska bilder:

1. Resa på Strömsholms kanal.

Härliga naturscenerier.

 owmos
griftefard. I

 Det mest imposanta sorgetåg världen skådat.

Femtiotre kungar o. prinsar fr. trettiofem länder deltaga.

i Den ZO sistlidne moi fördes konung Edward Ullzs staff till den sista 
I hvilan. Uåra ypperliga bilder visa dels sorgetägets frammarsch i
i London från Westminster Hall, dels efter ankomsten till Windsor.

-. I. Förprocessionen passerar: afdelningar af armén och flottan samt deputationer I
I för utländska arméer och flottor.
2. Den på en kanonlavett hvilande kistan, betåckt med kungastandaret, hvarpå
ligga kronan, riksäpplet och spiran. Närmast efter kistan konungens lifhåst Q
och hans älsklingshund Caesar, en liten terrier. Härefter kom det med sorg- g
, flor omvirade kungastandaret och omedelbart efter detta
3. Den fursiliga kortégefz: kung Georg i midten, kejsar Wilhelm till .höger och
i hertigen af Connaught till vänster. Efter dem tre och tre i bredd kungarna
af Norge, Grekland och Spanien, af Bulgarien, Danmark, Portugal och Bel-
gien, därefter turkiska kronprinsen, österrikiske tronföljaren, prins Fushimi af
japan, hertigen af Aosta, storfurstA Michael, prins Rupprecht af Bajern, hertigen
af Sparta, kronprinsen af Rumänien, prins Henrik af Holland, hertig Albrecht
af Wiirtemberg, serbiske tronföljaren, prins Heinrich af Preussen, storfursten .
af Hessen, storfursten af Mecklenburg-Strelitz, prins Carl af Sverige, 
hertigen af Sachsen-Koburg, prins Georg af Sachsen, prins Mohammed Ali .
af Egypten, m. fl. 1
De prakifalla Izofvagrzama innehållande de kungliga damerna samt Roosevelt, m. fl. j
Processiorzerz afslutas af kavallerieskort samt afdelningar af Londons, Edinburgs ,
och Dublins polis och Londons brandkår.

  
  
   
  
   
      
 
     
   
  
   
   

.mflÄ

 
   
 

3. XI. Stort historiskt drama.

Den grymme Ludwig XI af Frankrike låter år 1483 häkta hertigen af Nemours för
att kunna tillskansa sig hans gods. Trots den inflytelserike läkaren Coitiers råd låter kungen
på sih gunstling Tristans inrådan afrätta hertigen. Dennes son kommer några år därefter
under namn af grefve von Rethel som sändebud från hertigen af Bourgogne, utmanar kungen,
men blir tillfångatagen. Hans moder ber om nåd hos den nu döende kungen, hvars lille
son, Carl VIII, beviljar nådeansökan. För sent - Tristan kommer med dödsbudet, hvarpå
hertiginnan faller döende ned vid tyrannens fötter.

1. Konung Ludwig befaller. 2. Hertigen af Nemours häktas. 3. En vän och
en fiende. 4. Hertigens afsked. 5. Sändebud från hertigen af Bourgogne. 6. Kungen
utmanas. 7. l bakhåll. 8. Igenkänd af Tristan, fängslas sändebudet, hertigens af Nemours
son. 9. Ludwigs bikt. 10. Tyrannens syner. 11. Kungen räddas genom sin feghet. 12.
Den flyktade hertigen förföljes. 13. Åter fången. 14. Tyrannens sista stunder. 15. Her-
tiginnan ber för sin son. 16. Ludwigs son, Carl VIII, tager kronan. 17. Benådad. 18.
Tyrannens sista arf. 19. För sent. 20. Det sista offret.

4-  kust. På sardinfiske.

Särdeles Vacker och intressant naturbild.

1. Fiskeflottan styr ut. 2. Soluppgång på hafvet. 3. Ihamn med fångsten. 4.
Nåten tvättas. 5. Sardinernas beredning.

5. HäXmäStafen. Kemisk trickfnm.

 

 

Nytt program Torsdagen den 25 Augusti.

A B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain