#7178: Kosmorama

KOSMORAMA"

vid Ö Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

z Förevisningar af lefvande bilder I

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10, 4,10 och 6,10 e. m.

       

 

 

v -å L

fr. o. m. den 18 t. .o.

 

 

m. den=21 Augusti.
NYTT! NYTT!!

L Kapplöpningarna i Kristianstad.

Söndagen den 14 Augusti.

En serie Vällyckade bilder.

2. "Framtidens snurra."
f "Gyroskopet"

Från det faktum, att en snurra eller gyroskop, som dess vetenskapliga namn är,
i rörelse håller sig upprätt på grund af sin rotering och vid tryck gör motstånd och
försöker resa sig upp igen, har man kommit på den idén att söka med den roterande
snurrans tillhjälp gifva andra kroppar denna fasthet, om den blott sättes i förbindelse
med dem. En engelsk ingeniör Louis Breman har således anställt särdeles lyckade
försök med en järnvägsvagn på blott en skena, hvarvid den 12 meter långa och 3
meter breda vagnen hölls i jämnvikt af tvänne i ett lufttomt rum anbragda gyroskop.
hvilka at en 18 hästkrafters dynamo drefvos i hvarandra motsatt riktning med en rota-
tionshastighet af 3000 gånger i minuten. Gyroskopet bestod af ett svänghjul anbragt
på en vågrät axel, så att det själf stod lodrätt.P
. Vår bild visande ett gyroskop i rotering, har därför sitt intresse såsom visande
upphofvet till framtidens järnväg.

3. Med lyxtåg till Revieran.
.Två småttingar utföra hufvudrollen på ett sätt, som kommer att väcka förvåning.

Uppe i en liten vindskammare finna vi två små barn jämrande sig af hunger och
köld. Deras moder vill icke höra deras klagorop utan stöter dem från sig. Då kommer
fadern hem, och rädda gömma de sig båda i ett hörn af rummet Utan orsak går han
bort och slår dem, och när de inte svara på hans frågor, stöter han dem ut på gatan.
Fritz hostar oupphörligt och systern gär därför med honom till en läkare. Denne sä-
ger att han borde resa till Revieran emedan han var mycket blodfattig. Läkaren gif-
ver honom en flaska medicin och 1 mark. Men utkomna på gatan tappar Fritz flaskan,
hvars innehåll rinnerp ut. Ledsna stå de nu båda två. Men Greta fattar mod och går
med Fritz till järnvägsstationen och begär en biljett till Nizza samt räcker fram sin
mark. ljär får hon emellertid det svaret att hon inte kunde komma till Nizza för en
mark. Ater stor förtviflan. Men Greta är uppfinningsrik. Hon får syn på lyxtåget,
hvilket skall gå till Nizza och begifver sig med Fritz t-ill bagagevagnen i hvilken. de
gå upp. Här gömma de sig bland bagaget och dörren stänges om dem. Fritz hostar
fortfarande, men tack vare systems omsorg insomnar han snart. Så fara de mot sö-
dern. Greta ser genom nyckelhålet landskapen ila förbi, och slutligen komma de till
Nizza. Men då de skola gå af tåget blifva dn ertappade af en polis, hvilken dock
genast frigifver dem. Nu irra de hungrande omkring på gatorna och veta icke hvad
de skola taga sigx till. Då komma de till en stor blomsterpark, hvarifrån en herre
kommer med blommor i handen. Dessa vill han gifva en dam som går framför honom,
men denna kastar dem för hans fötter. Greta tager emellertid upp dem och snart
se vi henne handla med blommor. Hon är mycket sparsam och Fritz hämtar sig
märkbart. Efter ett halfår finna vi henne som innehafvare af en god blomsterhandel.

Oåanlig- biografbild. Alla måste se den. Säsongens mest intressanta bild.

4. I  Briljanta scenerier från alphöjder och dalar.

5. När vännen Petter fick vattuskråck.

Mycket rolig.

Åter en rolig historia om den oförbrännelige vännen Petter.- Petter har blifvit
biten af en hund, känner sig ledsen och reser bort. Vännerna besluta skämta med
honom och underrätta pr brefkort, att han säkerligen fått vattuskräck genom hund-
bettet. Naturligtvis blir brefvet läst af hotellpersonalen, och först nu råkar Petter
riktigt illa ut, tills doktorn förklarat honom kärntrisk.

Nytt program Måndagen den 22 Augusti.

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn, 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

i;

 

 

A -B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain