#7175: Kosmorama

Dubliken bedes medtagen programmet och ej kasta det på gatan.

, ett lefverne, som sent glömmes i denna Grönköping.

KosMoRAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

:Förevisningar af lefvande bilder:

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10, 4,10 och 6,10 e. m.

 

:gi

fr. o. m. den 19 t. o. m. den 22 Maj.

Svenska bilder:

i En resa på Kinda kanal, Östergötland.

Egen fotografering. i

 

 

 

 

Lerande och sjungande bild på svenska.

2. O, min Augusta.

Sjunges af skådespelaren Victor Sonnander och Stassa Wahlgren vid södra Teatern Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

sag

Storslaget historiskt drama.
Hufvudpersoner:
Karl lX, konung af Frankrike.

Katarina af Medici, hans moder.
Henrik, hennes yngste son.

Grefven af Bussi, konungens förtrogne.
Maria, hofdam hos Katarina.
Konungens vänninna.

Den grymma Katarina söker förmå konungen att gifva kungariket Nar-vara. åt hennes
älsklingsson Henrik. Förtörnad utfärdar han budskap, att hennes vilja icke i något afseende
får åtlydas. Genom svek frånröfvar hon budbäraren grefven af Bussy budskapet och låter på
en spåmans tillskyndelse tillställa konungen en ödesdiger bok. Under konungens sjukdom
griper hon regeringstyglarne med grym hand. Konungen dör snart, in i det sista plågad af
skräcksynerna från det på Katarinas befallning tillställda blodbad, som i historien fått namn af
Bartholomeinatten.

 

1. (Jag är konungen) 6. Katarinas triumf.

2. l-lofdamernas krig. 7. Hos spåmannen.

3. Konungen gifver upprättelse. 8. Den dystra mässan.
4. Katarinas svek. 9. En ödesdiger present.
5. Falluckan. 10. Mot slutet.

 

IK n
Cl ITQ D .

Pontinska kärren äga stor ryktbarhet, De äro belägna uti italienska provinsen Roma
och sträcka sig i-en längd af 45 km. och en bredd af 15 km. För att hålla träsken torra
äro kanaler anlagda. På området beta hjordar af nötkreatur, hästar och buffeloxar. Befolknin-

gen är fåtalig och trakten osund. Vackra senerier bjudas clock främlingen och herdelifvet på
kärrområdet är af stort intresse.

5. Grönköpings nya

Ett litet tyskt Grönköpings-samhälle har fått elektrisk spårväg och bereder sig att aftäc-
ka sin första staty. Men det har kommit elektrisk ström i spärvägsskenorna, och helt plöts-
ligt står under dess verkan ett helt sällskap orörligt fastnaglat där. Vederböranden som ej än-
nu sett den nya statyn, tro, att den blifvit flyttad af någon nyck, och invigningshögtidlighe-
ten går af stapeln. Dock - plötsligt atkopplas strömmen. ((Statym får lif, och nu uppstår

 

 

Nytt program. Måndagen den 23 Maj.

Entré; 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre. i

 

A .-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910.

-mdga oag vuunahtq lmwaq Jassvjd ap sömn! mnjsjaqpoö apao: amqgsaq apmH r-SQQ

.-

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain