#7168_1: Tranåsbiografen

V Tranås-Biografen.
Goodtemplarsalen.

, Förstklassiga iörevisningar ai Ieivande bilder.

Hvarje vecka nytt program

.--

Program
Lördagen den 7 och Söndagen den 8 Maj.

i. Bestigning af die jungfrau.

Ett kinematogrgfierzs underverk.

Nyligen omtalades i pressen att en svensk, red. Pallin från Stockholm, bestigit die
jungfrau, en af glacierer omgifven och med bländande hvit firn betäckt bergkoloss af 4,167
meters höjd i Berner Oberland, Schweiz. Bergstoppen bestegs första gången 1811,P men har
sedan icke många gånger uppnåtts. Hvar och en som inser en alpbestignings faror, förstår
huru svårt det är att med en kinematografisk upptagningsapparat på en sådan färd uppfånga
så härliga naturbilder på filmen. Sedan förare engagerats, färdas man med bantåg till Scheidegg;
från banan ser man ett storslaget panorama af Jungfrau. Det besvärliga uppstigandet till
Cucci-Hiitte belönas med en praktfull solnedgång. Så fortsättes öfver Cuccigletchern, hvarefter
tältläger slås för natten. Dagen därpå öfverskrides gletcherns is- och snöfält, laviner och
vattendrag g en farlig vandring. Man når ((Silfverväggena, men nu återstår det svåraste.
Uppför den nästan lodräta isväggenV måste man taga sig genom att hugga in steg i isen, och
faran för ett fall till döds är öfverhängande. Slutligen stå de djärfva klättrarna på jungfraus
topp, hvarifrån utsikten är af öfverväldigande skönhet.

Enastående sevärdhet!

2. Tjufven som gjorde sig osynlig.

Koloremd. Kemisk.

3- M O d    e k. Storslagen, gripande bild nr lifvet.

En förmögen änka, ännu ung och vacker, är omgifven af ett stort antal beundrare
och en af dem friar till henne. Men hennes ende son gillar icke att modern skall gifta om
sig, ty han har en dunkel aning om, att det då skall komma tråkiga dagar för honom. Fria-
ren upprepar sitt frieri i barnets närvaro, men detta kastar sig1 om moderns hals och gråter
jämmerligt. Modershjärtat utkämpar nu en svår strid, men kärleken till mannen och tanken
på framtiden är större än kärleken till barnet. Friaren, hvilken kände sig kränkt genom bar-
nets afvärjande rörelse, har gått, men gossen skyndar nu efter honom och för honom tillbaka
till modern och lägger hans hand i hennes. Hon är nu åter gift och barnet har fått en styf-
far, för hvilken den lille är i vägen. Hans enda tanke är att skicka barnet i en pension. Slut-
ligen gillar modern detta och han blir sänd åstad. Det stackars barnet ligger ih sin säng och
känner en gränslös hemlängtan. Han lyssnar om alla sofva. Då han förvissat sig om detta,
kläder han på sig och klättrar ut genom fönstret. Han skyndar sedan till föräldrahemmet,
där han begär att få komma in, men ingen vill öppna för honom. Slutligen faller han all-
deles uttröttad på gatan, där han blir liggande och ingen människa bekymrar sig om honom.
Då stannar en vagn utanför huset och ur densamma stiger fadern och modern, men de gå
in och stänga porten efter sig. En patrullerande polis finner barnet och underrättar genast
föräldrarna, men då polisen visar fadern barnet, stöter han det utom dörren. I samma ögon-
blick kommer modern och ser huru hennes barn blir utkastadt på gatan. Hon skriker till
och rycker barnet till sig. Någon tid därefter säger mannen till henne att hon får välja mellan
honom och gossen. Men moderskärleken är större än förståndet, i och tryckande barnet intill
sig svarar hon honom, att hon vill behålla detta.

4. Baronen som cowboys o. lassokastare.

lOriginalbilder från lifvet på en farm i Vilda Västern.

5-    Kemisk.

3.-dje ocå szlsfa serien af dell framstående åzildveréef:

6. Modernt järnvägsbyggeri.

Byggandet och drifvandet af en engelsk järnväg.

Fotografiska detaljer. från vår nutida järnvägsindustri i hela dess omfattande utveck-
ling, ända från det ögonblick terrängen afredes för järnvägsliniens framdragande, genom de
väldiga järnverken, som utvalsa stålrälsen, maskinverkstäderna med deras oerhörda produk-
tionsförmåga, vaggonfabrikerna m. m., tills det vidt utgrenade järnvägsnätet ligger fullt färdigt
för allmän trafik.

Denna enastående, lärorika och särskildt för mekanici och skolungdom
rent af fostra-nde bildserie har, till följe sin stora längd (2,500 feet), måst upp-
delas i trenne serier, hvaraf den 3:dje härmed föreligger.

Vänd!

Information

Title:
Tranåsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Tranås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages