#7155: Kosmorama

OSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

I Förevisnmgar af lefvande bllder z
alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10, 4,10 och 6,10 e. m.

O

fil 

fr. o. m. den 21 t o. m. den" 24 April.

 

En bild för dagen.

1. Boy-scouts.

-uele-S ed 1ap msn; ta que 1atutueaöoad väv-:paul sapaq uazmqnq

Stockholms Boy-scouts klubbens öfningar i Stockholmstrakten.

En intressant bild för alla. Bör ses af alla Kristianstadspojkar.

((Boy-scoutsa är dagens lösen öfver nästan hela den civiliserade världen; dessa
två ord hafva gått ut som ett fältrop för en ny ungdomsrörelse, hvilken synes äga
den största samlings- och lifskraft. Dess syfte är att göra gossar ur alla samhälls-
klasser till praktiskt dugliga, i arbetet pålitliga, samhället trogna, ädelt tänkande och
kännande individer. Man vill bygga på den hos pojkar inneboende känslan för det
rätta, goda och sanna.

Vår bild visar Stockholmspojkar ute i fält sysselsatta med spanings- och
patruleringstjänst, signalering, rapportföring ln. m. och man märker tydligt med hvilken
entusiasm de omfatta de ganska kräfvande uppgifterna.

2- Barrikcld-Hiältinnan.

Dramatisk bildserie från revolutionens dagar i Ungern.
Spännande handling.

1. Revolutionens första offer. 2. Marinzas ed. 3. Gatustrider.
kaden. 5. Barrikadhjeltinnan. 6. Revolutionsdomstolen.
tas i daggryningen och afföres till fängelset.
Marinza undan döden. 9. E11 lyckad list.
fängelset och byter der kläder med henne.
dotter frän fängelset. 12. Marinza skall omedelbart utföras och skjutas innan solens
uppgång. 13. Guvernör-ens dotter bedyrar förgäfves, att hon ej är Marinza, utan en-
dast bytt kläder med henne. Man endast tar det för ett påhitt för att undslippa dö-
den, i hopp om räddning af de upproriske. 14. l dagbräckningen utföres guvernö-
rens dotter för att skjutas såsom Marinza. 15. Guvernörens dotter har till en tjena-
rinna lemnat ett bref med befallning att ej lemna fram det förr än dagen derpå. Clu-
vernören mottager brefvet och ser till sin förfäran att han gifvit befallning om sitt
barns skjutande, för såvidt icke soldaterna tror hennes ord, att hon ej är Marinza.
16. Guvernören skyndar till platsen der hans dotter för en förtviflad strid för sitt lif.
-f Skall han -komma i tid eller skall hans dotter falla offer för sitt medlidande. De
sista scenerna i var väl inspelade och spännande bild visar oss det.

4. På barri-
7. Marinza dömes att skju-
8. Guvernörens dotter lofvar att rädda
10. Guvernörens dotter besöker Marinza i
11. Marinza gär klädd såsom guvernör-ens

Biofon :

3. Toreaöormclrsrhen

ur op. "Carmen".
m Solo och kör. M
Charmant sångbild.

4. Boulognerskogen vid Paris.

Ny, mycket intressant bild.

5. Lehmann på bal.

Storartad humoresk.

Lehmann, den galenpannan, har hittat ett bjudningskort till stor bal hos minister
Pontevedro. Naturligtvis skall han dit! Civil högtidsdräkt påbjuden. Strunt samma
Lehmann låter måla om sin dräkt. Sedan H ja, sedan!

055.!

 

Från och med i dag indrages förevisnin-
gen kl. 6,10 å hvardagar.
Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.

Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 435 öre.

OBS! Nytt program Måndagen den 25 April.

A.-B. Brmxrs Fabriker, Kristianstad, 1910

ärade besökare torde godbetsfullt intaga de platser hvartill biljetterna äro köpta.

085.!

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain