#7154: Kosmorama

-uewö igd up nseq la qao nunumöoad eövmaiu sapaq uaimqnq

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

:Förevisningar af lefvande bilder:

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

EEQQEÅM

fr. o. m. den 18 t. o. m. den 20 April.

 

Intressant svensk nyhet:

1Å Från Åre=Veckan.

Vinterdagar i de jämtländska fiällen.

Årebanans invigning.
I samband med de nationella skidtäflingarne anordnades den 7 mars en utfärd till
Åre vintersportplats med invigning af Åre-banan, Sveriges första bergbana. Vår vackra film visar

l. En färd med Åre-banan med de vackra scenerierna öfver Årebygden, Hummeln
och Åresjön. i

2. Landshöfding Widén inviger den nya banan i närvaro af öfverste Balck, kapten
Frestadius jämte en mängd bekanta idrottsmän.

3. Bobsleigh-täflan utför den 1,7 km. långa banan.

4. En utfärd till Tännforsen i dess storartade vinterprakt.

Amerikansk nyhet.

2. E Kärleksdrycken. E
Z Stor komedi i 3 akter. I

Medryckande och briljant spelad.

H UFV UDPE RS ONER .-

thättan, husets förtjusande dotter och snart förälskad i
lngeniören, också träffad af Amors pil.

wFamiljeslafvirzrzalz-D, insjuknad i influensa och ömt älskad af
Snickaren, som är grymt svartsjuk.

Alltihop är egentligen familjeslafvinnans fel, ty hon insjuknar. Husets rara dotter
ikläder sig hennes skepnad, och nu börja förvecklingarne. lngeniören ämnar inspektera sitt
nybygge och iför sig arbetsdräkt. De två råkas, då han först vill köpa sig en tår mjölk.
Det blir kärlek och förvecklingar och svartsjuka i långa banor, tills vederbörandes mammor
råkas och afslöja anonymiteten, hvarefter allt är klappadt och klart för giftermål.

Särdeles roligt alltihop!

3. iBrefven af Luxemburg.,

Senaste serie ur den berömda operetten.

tEr geht links, Sie geht rerhtsi.

Duett af mizzi Wirth och Fritz Werner vid Deues Operetten-Theater i Berlin.

4. Delhi och dess ruiner.

Kinematogrofi i färger of Pathe Freres.

Det nuvarande Delhi sträcker ej sina anor längre tillbaka än år 1631 då det upp-
byggdes norr om ruinerna af den gamla staden, af hvilken ännu talrika minnesmärken, såsom
kejserliga palatset från fjortonde århundradet och Koutab från trettonde århundradet kvarstå.

För öfrigt täckes ruinerna till största delen af betesmarker, där otaliga hjordar beta.

5. Öfverenskommelsen.

Kemisk scen of Emile Bourher.- Spelar) of max Linder.

 

Hrade besökare torde godbetsfullt intaga de platser bvartill biljetterna äro köpta.

cissi

Unge herr Max, som utmärker sig för sitt varma hjärta och sina tomma fickor, är
gränslöst kär i sin kusin, som dock på goda grunder vägrar gunstig herrn sin hand. Bragt
till förtviflans djupa brant, beslutar då vår hjälte att genom döden blifva befriad från sina
sorger. Men han saknar tyvärr mod att själf taga det stora steget. Lyckligtvis skickar dock
slumpen i hans väg en sannskyldig apach, som egentligen kommit för att stjäla, men som nu
i stället mot en hederlig ersättning af 500 kronor åtager sig att innan midnatt förpassa vår
kärlekskranke hjälte till de sålla jaktmarkerna. Max får emellertid rätt som det är underrättelse
om, att han blifvit den lycklige arftagaren till en amerika-onkels ofantliga förmögenhet. Utom
sig af glädje skyndar han genast till sin kusin, där allt strax är klappat och klart. Men ingen
jordisk glädje är ogrumlad, och plötsligt infinner sig apachen för att fullgöra sin mission.
Högligen förskräckt söker unge hr Max sin räddning genom flykten. Men, o ve, den för-
skräcklige apachen förföljer honom, och upphunnen bereder sig vår stackars hjälte att lämna
det jordiska. O, under! Apachen närmar sig lugnt sitt offer och förklarar trankilt: ((Se här
är herrns 500 kronor. Det ska, tusan riskera sitt hufvud för Edra nyckere.

....--.-
A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad 1910-

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain