#7151_1: Mönsteråsbiografen

" mönsteråsälåiogrofen.
Lokal: Idrottslokalen.
Förstklassiga iörevisningar at lefvande bilder.

Hvarje vecka nytt program

 

 

PROGRAM

Lördagen den 16 och Söndagen den 17 April.

Vi påbörja i dag en ovanligt intressant bildserie.

r. Modernt järnvägsbyggeri.

Byggandet och drifvandet af en engelsk järnväg.

Fotografiska detaljer från vår nutida järnvägsindustri i hela dess omfattande utveck-
ling, ända från det ögonblick terrängen afredes lör järnvägsliniens framdragande, genom de
väldiga järnverken, som lutvalsa stålrälsen, maskinverkstäderna med deras oerhörda produk-
tionsförmåga, vaggonfabrikerna m. m., tills det vidt utgrenade järnvägsnätet ligger fullt färdigt
för allmän trafik.

Denna enastående, lärorika och särskildt för mekanici och skolungdom
rent af fostrande bildserie har, till följe sin stora längd (2,500 feet), måst upp- I
delas i trenne serier, hvaraf den 1:sta härmed föreligger.

Serien l.
I:sta afdelningen.
Terrängens afredning och banvallarnas byggnad.

I l. Ett med torf lastadt tåg afgår från ar- 4. Bergmassorna söndersprängas.
I betsplatsen. 5. Ett tillfälligt persontåg.
2. Uppfordring af grus medelst ång- 6. Skottlossningen.
kranar. - 7. Skenorna utläggas.
3. Grusvagnar lastas. 8. Rälslinien regleras.

2.-dra afdelningen.
l de stora valsverken: Rälsen gjutes och utvalsas.

9. Smältugn i fullt arbete. 16. Ståltackors vidare transport till smält-
10. De obrukbara metallresterna smältas. ugnen. I
ll. lnspektören besiktigar det smälta stålet. 17. Den hvitglödande metallens valsning.
12. Gjutning af den smälta metallen. 18. Afsågning af rälsändarna.
13. Tåg, lastadt med de smälta formarna. 19. Transport af den färdigvalsade rälsen.
14. Uppfordring af de gjutna rålsen medelst 20. Rälsens afprofning.
hydraulisk kraft. 21. Det glödande stålet pressas.
15. Små lokomotiv bortskaffa stålmassorna 22. Skenornas transport å Krullande golf"
till valsverken. - ett slags linbanor.

Nästa serie, som ingår i programmet nästkommande vecka, kommer att innefatta
Fabrikation af vagnshjul (ett särdeles kompliceradt arbete) samt Huru en boggievagn bygges
(en synnerligen detaljrik studie).

2.  Komisk.
3. Lifvet på landet.

Utomordefztligt vacker och tilltalande verkliglletsbild.

Den framställer detta rättframma enkla folk, i dess olika lägen, hvilka hafva
ett sträfsamt men dock lyckligt lif. Vi se deras kärlek och sorger. Dä dottern till
den rike men girige bonden fattar kärlek till den tattige men hederlige drängen och
trots allt icke vill öfvergitva honom, blir hon förskjuten af den förtittrade fadern.
Modigt beslutar det nu förenade paret att trotsa ödet och ärligt förtjäna sitt bröd ge-
nom sina händers arbete. Deras enda lycka är barnet, som himlen gifvit dem. Och
först då morfadern ligger pä dödsbädden fa de sörjande föräldrarna den gamle fa-
derns välsignelse, och törsonande lämnar han jorden. Vi tycka oss se den böljande
säden och höra det skärande ljudet från mejande liar, så lefvande är denna films fram-
ställd och vackra aro alla figurerna, den gamle bonden, det unga paret och den rnilde
världskloke pastorn, som är en trogen vän och bundsförvandt i deras sista nöd.

4. Dadelberedning.

Den exotiska naturens frikostighet.

Dadelpalmen är en af de ståtligaste palmväxterna. l Egypten, hvarifrän bilden
härleder sig, är dadeln det viktigaste af alla träd. Af densamma hämtar befolkningen
en viktig del af sin föda och staten en betydlig inkomst r form af skatt på hormrä-
den. Stammen lämnar virke till bostäder samt bränsle.

Våra bilder åskådliggöra den delikata dadeltruktens tillkomst. Vi medfölja ett
tåg till dadelplantagen, där få vi vara med om bevattning, spridning af trömjölet, hop-
knytning af klaserna under sommaren, höstskörden, fruktens beredning och pressning
samt densammas afsändning till marknaden, därvid kamelen är transportmedel.

lnfödingarnas skicklighet i att klättra i träd är beundransvärd.

5. WOÄO på maslåemdöal. amma-g.

Vänd!

Information

Title:
Mönsteråsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Mönsterås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages