#7150: Kosmorama

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

:Förevisningar af lefvande bilder:

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

EÄQQEÅM

fr. o. m. den 14 t. o. m. den 17 April.

1 På alptopparna. 3000 meter högt.

Imponerande scenerier.

 

l. Genom istunneln. 4. På 3,000 meters höjd.
2. Mot topparne. 5. Med döden för ögonen.
3. Ett lifsfarligt språng. 6. På säker stig igen.

M" Amerikansk expressnyhetzm

Chicagofirman "Essanays" stora succesnummer:

42. mKreatursrötuarne (sz)
från Texas.

Kolosalt spännande äfventyrsskildring.

inspelad at äkta cowboys på deras eget område å nordamerist prörier,
orh behandlande lituet sådant det i verkligheten är.

Två unga amerikanare, cowboys från (1-0 Ranche, förälska sig i samma flicka, Kitty
Blair, dotter till en närboende ranchman. Kitty förärar Bronson, den ene af sina beundrare,
sitt senaste fotografi, men visar sin opartiskhet när hon gifver Howard, den andre friaren, ett
liknande. De båda männen, som sålunda hållas i ovisshet om hvem som eröfrat Kittys hjärta,
besluta då att bedja flickan göra sitt val. Hon tvekar ett ögonblick, men gifver därefter sin
hand åt Bronson. Howard drager sig tillbaka efter att hafva önskat de båda ett lyckligt lif.
Det dröjer emellertid ej länge förrän Bronson visar en annan sida af sin karaktär. Han för-
lorar mycket penningar på spel och gör upp en plan att tillägna sig en annan ranchmans
kreatursbesättning för att häl-igenom godtgöra sina förluster. Beslutet är fattadt och Bronson
tager en medhjälpare, sin förtrogne vän Will Parsons, som när natten faller på begifva sig i
väg och stäla ranchmannens kreaturshjord, hvilken Parsons därefter blir skickad att sälja medan
Bronson rider åstad för att besöka sin fästmö. Under tiden har stölden upptäckts och man
har, på det ställe där stölden begicks, funnit ett fotografi af Kitty bärande inskriften: ((Tiil
min vän Stevek.

Ett besök hos Steve Howards följer, men dennes okunnighet om saken tycktes utpeka
hans oskyldighet Då blir Bronson uppsökt och anklagad för stölden och skall just föras
bort, då Howard kommer till och tager skulden på sig. Bronson blir slagen med häpnad
men gör ingenting för att gripa in då Howard ledes bort. Han är icke i stånd att värdera
Howards uppoffrande ädelmod. Å andra sidan är Howard starkt öfvertygad om att Bronson
är oskyldig och det är för att göra den flicka, han älskar, lycklig som han tager Bronsons
plats." Efter det att sällskapet gått vänder Bronson sig till flickan och ber henne fara med
till Ostern. Detta ger hon sitt samtycke till och går in i huset för att packa sin koffert.
Medan hon är inne kommer Parsons tillbaka med penningarna efter att hafva såldt boskapen,
kallar Bronson afsides och säger honom att han är färdig att dela. De äro midt inne i för-
handlingarna då Kitty kommer ut och hör dem tala om stölden. Genast föreställer hon sig
Howards stora uppoffring för den fege skalken som hon tänkt gifta sig med och genast be-
slutar hon att föra dem öfver till rättvisan och rädda Howards lif.

Dublilten bcdes medtagen programmet och ei kasta det på gatan

Våra sceniska artister i ord och bild.

Nyaste nytt!

3. Skådespelaren Carl Barcklind

uppträder och sjunger Entresång ur qDOLLARPRINSESSAN

4. Venedig och dess monument.

Ny härlig naturbild.

Venedig, vattenstaden, höjer sig triumferande med sina trånga gator öfverallt
afbrutna af hvalfbågar och marmortrappor, sina klockstaplar, campaniler, kyrkor och
palats o. sina tusende laguner och gondolbeströdda kanaler.

5. Den äkta mannens list.
Ytterst komisk scen af LUCIEN BAYER och MAX LINDER.

Herrskapet Follichon har råkat i gräl och en stormig scen går af stapel. Utom
sig af raseri beslutar sig frun att taga hämnd genom att skrifva till en af sina beun-
drare att infinna sig hos henne; då hon nu ångrar sin föregående hårdhet och likgil-
tighet. Emellertid kommer Herr Follichon oförmodat öfver nämnda biljett och en dia-
bolisk plan vaknar i hans hjärna. Han tar pennan och skrifver omedelbart ett precis
likadant bref till en annan af sin frus uppvaktande kavaljerer. Och resultatet låter ej
vänta på sig. När de bägge kärlekskranke herrarne så mötas under omständigheter
som ej kunna misstydas, flyga de genast på hvarandra och den illistige maken be-
gagnar sig af situationen för att ätertaga sin rättmätiga egendom.

ÄLETSVJrfgäfFÄb-irikér, Kristianstad M115101

VSHO

.o

-eJdga on vuunamq mueaq .taswjd ap såna; mnjsxaqpoö apao; amqgsoq apuH

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain