#7149: Kosmorama

firade besökare torde gpdbctsfullt intaga de platser bvartill biljetterna äro köpta.

035.!

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Eäåäéålåä

fr. o. m. den ll t. o. m. den 13 April.

1. Ett bröllop i. Algier.

Synnerligen intressant. verklighetsskildring.

 

l. En beduinstad i södra Algier. 7. Bröllopet firas.

2. Två älskande. 8. Svärddans och bruddansen.
3. Frieriet. 9. Den stora festdansen.

4. Fadern antager en rik medtäflare. 10. Bruden flyr med sin älskade.
5. Bruden smyckas. ll. Förföljda och upptäckta.

6. Giftermålskontraktet underskrifves. 12. Beduinerna straffa.

2. Fràn djurens lbarndomstidl.

Intressanta studier från Londons zoologiska trädgård.

Nytt! Dansk konstfilm!

:Dagens samtalsämne i Köpenhamn.

TJUFVEN

Kinematagraiiskt drama efter Henri Bernsteins berömda skådespel.
Hufvudrollen utföres af Köpenhamnarnes gunstling

Fru Oda Nielsen.

Följande bemörkia danska skådespelare medverka:

Herr de Bretard, rik godsägare .......... ..
Marianne,. hans hustru ...................... ..
Richard, hans son ......................... ..
Herr Legrand, ministeriell ämbetsman 
Fanny, hans hustru ......................... ..

INNEHÅLu

Fru Fanny Legrand är några år äldre än sin man, i hvilken hon är vansinnigt kär.
Legrand är ministerialämbetsman och hans inkomster stå icke i det rätta förhållandet till det
lif de föra och det umgänge de söka. Detta pinar Fanny mer än hon vågar visa, ty hon är
fast öfvertygad om, att hon utan hjälp af vackra toiletter icke förmår kvarhålla sin mans kärlek.

De äro nu på besök hos några vänner, godsägaren de Bretard, som nyligen gift sig
för andra gången med en jämnårig väninna till fru Fanny. Den unge Richard de Bretard,
sonen i första äktenskapet, är betagen i fru Fanny, som villigt mottager hans kur i hopp om
att därvid väcka sin mans svartsjuka. Fanny är med förundran vittne till det slöseri som ut-
vecklas i detta hus och en dag då hennes man i tanklöshet visar sitt misshag öfver hennes
icke helt nya toilett försjunker hon i ångest öfver att mannens kärlek har svalnat och faller
härför i en frestelse att tillägna sig innehållet i en på bordet lättsinnigt kastad plånbok. Fru
de Bretard upptäcker den tömda plånboken och får genast det intrycket att styfsonen är den
skyldige. Förfärad talar hon med mannen, som, utom sig af sorg, tillkallar vännerna Legrands
för att rådslå med dem. Då fru Fanny märker att misstanken hvilar på unge de Bretard är
hon den ifrigaste till att trösta och råder enträget att låta den unge mannen resa och påtager
sig beredvilligt att tala med honom därom. För honom omtalar hon öppenhjärtligt alltsam-
mans och han lofvar ädelmodigt, att taga på sig skulden och går också in på att resa. Legrand
finner emellertid penningarna på deras rum och då Fanny förklarar för honom att endast
hennes stora kärlek till honom och ängslan för att mista honom drifvit henne till denna för-
tviflade gärning, tiger han först, men säger sedan att de Bretards måste strax upplysas om
sanningen. Då dessa nu erfara sonens oskuld, öfverstrålar lyckan fullständigt allt annat, hvad
betyda penningar för dem? De öfvertala nu Legrands att företaga den resa som var tilltänkt
för sonen och när de komma hem igen är allt glömt, ty den stora sanna kärleken tåler allt,
öfvervinner allt och förlåter allt.

3.

 

 

 

 

Herr Blom

Fru Zangenberg. ,
Herr Einar Zangenberg.
Herr Otto jacobsen.
Fru Oda Nielsen.

-ueJe-S gd up uqu to que nmtuuöoad denna: sopoq uazmqnd

Från scenens värld i sång och bild.
Ny serie.

4- Liebe, ach, Du 6Sonnenscheint.

Marsch-terzett ur

6Grefven af Luxemburg..

Framställd af Lisa Weise, Carl Bachmann och Julius Sachs vid Neues Operetten-Theater i Berlin.

5- Storm. 6(iolfe de Gascognet.

Vredgadt kastar hafvet sina vågor mot stranden, rytande af raseri öfver att det icke
kan krossa den af människohand uppförda vågbrytaren, drager sig tillbaka för att med aldrig
uttömd kraft på nytt kasta sina kaskacler af salta skummande och fräsande vågor mot stranden,
medan det glittrande hafsfragget stänker högt mot skyn.

Öfverväldigande Vackra stormbilder.

Ny serie.

6. Georg går till skolan.

Skojfriska minnen från ungdomsåren.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad 1910.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain