#7147: Åhus Nya Biografteater

ähus nya Kiografteater.

, Lokal: Folkets hus.
förstklassiga förevisningar ai lelvande bilder.

Hvarje vecka nytt program.
Föreställningar kl. 6 och 8 e. m.

 

PROGRAM

för Söndagen den 10 April.
1. En uppstigning meb flygskeppet Wilbur Wrigtl).

Flygskeppet har flygit i två timmar och uppnått 120 meters höjd. Till uppstig-
ningsplatsen. Förberedelser. I luften. jämte marken. Den 13 november-1908 pas-
serade Wilbur Wright öfver en rad ballonger, placerade på 50 m. höjd och eröfrade
Aero-klubbens pris. Michelin-pokalen. 100 m. i luften på 2 timmar. Den 18 dec.
1908 steg Wright 120 m. höjd öfver en ballong placerad 100 rn. öfver marken.

2. journalisttyper i ett amerikanskt vörlösblab.

Vår bild visar oss på ett humoristiskt sätt de olika medarbetarna i en stor tidning.

Sensationellt. Spännande.

3. I HaSadepelafen.

En guldgräfvares äfventyr i Klondyke.

l. Guldgräfvarens hem. 2. På jakt efter guldet. 3. Fåfängt sökande. 4. För-
tviflad, vandrande i bergen påträffar han en sårad kamrat. 5. Hjälpsamhet. 6. För att visa
sin tacksamhet beskrifver den sårade hvar guldminan är belägen. 7. Guld! Guld! 8. Han
säljer sin guldgrufva. 9. Förmögen. 10. Spelhålan. Han sätter ut de erhållna pengarna
på spel. 11. Otur. 12. Sista öret bortspeladt. 13. Bragd till förtviflan ämnar han begå
själfmord. 14. Räddaren.

Svenska bilder.-

.. k en I I O oo
4. jon oping och Visingsö.

Jönköping är en af de vackrast belägna städer i Sverige, omgifven af vatten på två håll och
på de två andra af pittoreska höjder med blandad barr- och ekskog. Turistströmmen hit ökas också
för hvarje år, och hvad som särskildt tilldrager sig främlingens uppmärksamhet i själfva staden, är
den både som utsiktspunkt, förlusfelseställe, promenadplats och äfven som friluftsmuseum ä la Skansen
tilldragande Stadsparken.

5- 012116110; Kvmisk.
6. Ett tvunget mebgifvonöe. Gamma-g.

7- capanorama öjner zlalzlen ska geivzeran.

Man kallar Rivieran ständigt för Europas pärla. Den härliga naturen gör pä
måniskans lynne ett djupt intryck, ty med slösande prakt har hon här skapat ett af
sina skönaste verk. Vi se det från Frankrike kommande expresståget, som öfverskri-
der gränsen, en sådan där dammig, men likväl treflig italiensk landsväg. När vi stå
vid gränsen kunna vi se det rörliga lifvet vid tunneln. En omnibus förmedlar sam-
fårdseln. Vår bild slutar med ett härligt vågspel vid Medelhafvet.

8. Vägen till lyckan.

Storslagen dramatisk bild. Konstnärligt kolorerad.

Målarens armod. k Bättre dagar. - Otrogen. - Brytningen. - Bedragen i sin tur. h För-
tviflan. - Förlätelsen. - Sex månader senare, gifta.

l en fattig atelier håller en ung kvinna på att ordna buketter af konstgjorda blommor under
det att målaren, modlös vid anblicken af sina tomma färgtuber, kastar sina pänslar och lägger sig på
soffan. Hon klär sig, tar ur skåpet sin vackraste klädning - sin söndagsklädning - och gar med den
till pantlånaren. För pångama köper hon bröd och några färgtuber samt återvänder med detta till den
unge mannen. Denne blir förtjust och börjar ifrigt arbeta. Försäljningen af några taflor kommer uöden
att försvinna. Artisten, hvars porträtt ha erhållit utmärkelse å salongen, börjar komma på modet.
En elegant och förtjusande ung dam anhåller om gunsten att å sitt porträtt måladt af honom. För-
troligheten mellan målaren och modellen tilltar med hvarje sittning och en dag finner hans förra älska-
rinna dem i hvarandras armar. Hon lämnar då sin älskare och återvänder till sitt arbete. Målaren,
som blifvit fullständigt gripen af sin nya passion, glömmer snart sin förra vånninna. Men det dröjer
ej länge förr än han i sin tur blir bedragen och den unga kvinnan får en dag i sin tidnin läsa följande
notis: wEn olycka hotar att träffa den franska konsten, i det att den unge målaren åeorge Dupin,
som erhållit första pris i salongen, blifvit sårad af ett revolverskott. Hans tillstånd inger stora farhågor.
Hon skyndar till hans sjukbädd, ty hon har aldrig upphört att älska honom och hon ägnar honom
alla sina omsorger och hela sin ömhet. Dä den unge målaren tillfrisknat, har han ändrat sina tankar
och gifter sig med sin följeslagerska från de onda tiderna.

9- BiOrth   Vackra naturscenerier.

10. Den motspånstigo poroplyn. Kalmar: rolig.

 

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre. Barn: 1:a plats 35 öre.
2:a plats 35 öre. ,, 2:a plats 20 öre.

 

A.-B. Borws Fabriker. Kristianstad. 1010.

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain