#7146: Stora Biografen

sronA Blomman

Arbetareföreningens Salong

=WENERSBOBG=

Program
för Fredagen den 8, Lördagen den 9 oclz Söndagen den 10 April.

l. Wzlzfdrmanöver z" ålfbrzdand. Mmm.
2. .Gundsfröm derdffar om jordsnaljåzef. Kama.
3. än Ädelensåzlsforza från Ärzysaorel 7809.

Spännande drama från Napoleons tid. Synnerligen vackra scenerier.

Genom de många blodiga slagen hade stora luckor uppstått i Napoleons armé och för
att kunna fylla dessa brister blef det nödvändigt, att göra nya uppbåd. Här gick man så
långt att till och med lö års ynglingar blefvo tvingade att draga ut i kriget.

En ung bondson, som på detta sätt måste dela så mångas öde, tager hjärtligt afsked
af sin fästmö. Vid bybrunnen lofva de hvarandra evig kärlek och hennes bild följer honom
sedan vid alla tillfällen. Han utmärker sig och blir slutligen utnämnd till officer. Såsom
kommendant för vakten vid kejserliga slottet lägger kejsaren märke till honom och då Na-
poleon får veta att officeren icke sett sin hemort på många år, beviljar han honom per-
mission.

Så återvänder han efter en lång frånvaro och föräldrarne sluta den länge saknade i sina
armar. Han frågar efter sin fästmö men får då den smärtsamma underrättelsen att hon icke
förblifvit honom trogen, och vid kyrkan blir han sedan vittne till huru hon vid en annans
arm går i bröllopståget.

Förtviflad går han bort och vid bybrunnen där fästmön lofvat honom sin tro begrafver
han sina förhoppningar. Sedan söker och finner han sin död på stridsfältet.

4. åaropas slalsàjberåafvuden,

Ådjsare, éonungar ocå (af-rankades presadent, fotograferade
I vid fesfliga fzillfällen.

l. Gustaf V, konung af Sverige. 2. Wilhelm ll, Tysklands käjsare. 3.
Falliönes, Frankrikes puleslident. 4. Edwand VII, konung af Engianld.. 5. Ryska
kläjsa-rfalmiiljlen. 6. Alfons XIII, konung .af Spanien. 7. Viktor Emanuel, ko-
nlung aif Italien. 8. Frans josef, kläjsare aif Österrike. 9. Leopold ll, den nu
aflidne konungen af Belgien. 10. Fnedrik VII, konung af Danmark. ll. Hä-
klon VII, konung af Norge.

5. Jfoéerséans giffermdl ska...
6. (Taojiwns lzfgarde.

Denna hlölgst intressanta bild vlisar oss piåfvlens bteröimda schlwleizergarde
i sin tjänstlewlerksa.mlilet. Dessutom för oss filmen till det kyrkliga Rom.

7. Jampen om en kvinna.

Storslaget drama. Ytterst spännande.

En ung ämbetsman ochl en offioer äro blåda förälskade i en engelsk Aöfver-
stes vackra dotter. Officenen erhlålller föneträde ochldlen andre blirafvlisad.

Knappt är blrölslopplet öfwer, förrän klrig utlb-ryter i lndlien och: siålvlätl öfvler-
sten som svlärsonen måste blegifva sig tilll krigsskådeplatsen. Dlen senare tager
sin unga fru. med sig.

Den unge loiflficleren erhlållller i ulplpdrag att utsplionera det fiendtlliga lägret,
hans fru vill ickle lämna honom ensam utan är honom flöljaktig på den farliga
färden.

Den andre, förut afvlisade friar-en, hlade äfven infunnit siig på. klrigssktåldle-
platsen, men trätt in i flionldlernas led..

Vid sitt flölrsökl att utforska fliendernas ställningm bllifver den unge offiioeren
med sin fru -oimri-ngvad af dessa ochl tagna till fånga. Slumpen-fogar det så, att
han falleri händerna plå sin föme meldtäfllane.

De infödda ställa hlonom inför krigsrätt, ochl efter landets sed dömes han
att som förräldiane blifva bländad ochl utställes därefter i sklogen..

Trefvanlde sig fram så godt han kan söker han uppnå närmaste människo-
bloning. Under vägen påträffas han af sin fru, som tager hand om hlonom
o-clr för hloniom till engelsmännlens läger. Under det han där väntar på den vakt-
hafvande offioenezn., uppenbarar sig hans förne rilvlal för att spionera det engelska
lägret. Af den unge officerens fru. blir han afslllöljaldy och Häktad, under det
offiocnen för sin taprplerhe-t erhlåll-er en hlög utmärkelse.

8. gym z. gåengalen.

Kinematografi i färger af Pathé Freres.

De pittoreska gatorna genom hwilkla ett tåg af apor, getter ochl bljörnalr fö-
nes, visas hlär omväxlande med andra blilder, hlvla-raf någna med noandle innehåll,
sfåsom t; ex. viatbenhandlanens. För ölfrigt flå vti se följanidle tablåer: Rajans gnåf,
Perlés moskéW lvlars rika utsmyckning för tanken plå rikledlolmarnaä Alhlambira -i
Granada. Det hlella enbijud-er ett sklådlespel., riktl pä färger och orientaliska ljus-
effekter.

9-     Kolassalt rolig.

A.-B.ABongs Fabriker, kristianstad, 1910

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain