#7143: Kosmorama

n

035.1 Firade besökare torde godbetsfullt intaga de platser bvartill biljetterna aro köpta.

n

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

:Förevisningar af lefvande bilder===

alla dagar kl. 6,10, 7,10,I 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämvål kl. 3,10 och 4,10 e. m.

.--

eeoeeaee

fr. o. m. den 4 t. o. m. den 6 April.

 

Svensk nyhet:

En resa
pci Dalslands kanal.

mycket intressant reseskildring från en af Sveriges vackraste turist-
leder. Bl. a. passeras den ryktbara avedukten vid Håfverud, utförd
af Dils Ericson och i sitt slag enastående i Sverige.

Ännu för 45 år sedan var Dalsland för svenskarna själfva ett så godt som obekant
landskap. De rika naturtillgångarna lågo obegag ade af brist på samfärdsmedel och närings-
fliten var förlamad till följd af landskapets afsönåing från den öfriga världen. Då samman-
slöto sig några af ortens mest framstående personer och lyckades intressera den store järn-
vägsbyggaren Nils Ericson för byggandet af en kanal från Vänern genom de långsträckla
sjöarne i Ofre Dal, till vattendragen vid Riksgränsen. Den intressantaste delen af kanalen
erbjudes vid Håfverud. Här hade kanalbyggaren de svåraste hindren att besegra. Förbi den
branta rytande forsen måste farleden gå upp. Alla föregående undersökare hade föreslagit
att man här skulle göra ett afbrott i kanalen och i stället lägga en järnväg förbi fallet med
omlastning till ångare å ömse sidor. Men Nils Ericson förstod att öfvervinna svårigheterna
genom att helt enkelt leda kanalen öfver vattenfallet genom en på granitfästen hvilande far-
tygsbro, cl. v. s. en väldig med vatten fylld järnränna, under hvilken den vreda, oroliga forsen
framvältrar sina skummande vågor. Denna ränna utgör den ryktbara avedukten vid Håfverud,
och är i sitt slag den enda i Sverige.

M- Från egen attelier. .M

 

 

 

 

 

-Å
I

 

 

2. I l hafvets djup I

eller

Det sjunkande slottet.
Storslagen, kolorerad bildserie.

Det är sagan om den fagra, af friare omsvärmande prinsessan, som kastar en
gyllene bägare i hafvets djup - den som kan ätergifva henne den, blir hennes och
landets herre. Med hjälp af hafsdrottningen, som förklädt sig till tiggerska. när en
fattig fiskare målet -e- dock mot löfte att vid första hornsignal återvända till hafsdrott-
ningens rike. Han trotsar löftet, och hafsdrottningen hämnas genom att låta slottet
försvinna i djupet. 1. Prinsessan har tråkigt. 2. Mot hafsstranden. 3. Den gyllene
bägaren i djupet. 4. Härolder kungöra,prinsessans löfte. 5. Hafsdrottningen hjälper
fiskaren. 6. På hafvets botten. 7. Fiskarens löfte. 8. Fiskaren vinner prinsessan.
9. På bröllopsaftonen. 10. Den första hornstöten. 11. Hafvet stiger. 12. l djupet.

3. :WMDans i" harem.

Vacker biofonbild.----=

4.   hafvet. [hamnstaden Massaua.

Intressanta resebilder.

W
WW
MW

 

 

5. DlSClplln. en mycket rolig miiiiäfhismria.

 

 

o
Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 Öre.

Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.
OBS! Nytt program Torsdagen den 7 April.-

A.-B. [songs Fabriker, Kristianstad foto;

aren-6 ed Jap uses; lo qoo umunuöoad simmat sapoq uaxmqnq

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain