#7136: Kosmorama

ärade besökare torde godbetsfullt intaga de platser bvartill biljetterna äro köpta.OSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

:Förevisningar af lefvande bilder:å

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämvål kl. 3,10 och 4,10 e. m.

.---.-

eeaeaa

fr. o. m. den 31 Mars t. o. m. den 3 April.

          

å.

1- ån färd I på den vacéra sjön
.601126272 z. (506510622.

äfänjömnde nalurmålnmg.

Konstfilm.

2. Sabinskornas
bortröfuanöe.

Storslagen nyhet i färger. (21
Hufvudrollerna utförda af fölianöe bemörkta italienska skådespelare:

Film de Art.

 

 

 

 

 

 

Romulus, Roms grundläggare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ciro Galvani.

Acron, sabinerfolkets konung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Carlo Dux.

Tatius, Acrons efterföljare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gastone Monaldi.

Ersilia, Acrons gemål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Clotilde de Maria.

Tarpeia, citadellvaktens dotter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Anna Pasquinelli.

Romulus har grundlagt Rom och söker förmå sabinerfolkets kvinnor att gifta sig med
hans män. Mött med hån, låter han vid en fest röfva bort dem. I envig fäller så Romulus
sahinerkonungen Acron, hvars maka han röfvat. Dennes efterträdare, Tatius, lyckas genom
Tarpeias förräderi intränga i Rom, då sabinskorna, som fått sina nya herrar kära, kasta sig
mellan de stridande och åvägabringa fred.

Roms grundläggning. 0. Förräderskan.
Budet till sabinerna. lO. Sabinerna vid Roms port.
Romulus gästabud. ll. Tarpeias dryck.

Offret till gudarne. 12. På nattlig stråt.

Sabinskornas bortrötvande. 13. Förräderskans lön.
Sabinerkungen utmanar Romulus. 14. Romarnes strid.

Romulus seger. 15. Sabinskorna som fredsmäklare.

QONQFPWNT

Kvinnornas veklagan.

BIOFON. NYTT!

3. Spiskroks Valsen

dansad af Skådespelare Herr VICTOR SONNANDER och
Fru STASSA WAHLGREN Vid Södra Teatern i Stockholm.

Dråplig bild.

Inspelad å egen atelier.

-uewb ed up mseq ia qao nunuuöoad ebemalu sapaq uazlthnq

 

 

 

 

4. Cyklister i Belgiska armén.

Tjänstgöring på fältet. I kasernen. Exercis.
En högst intressant film som kommer att väcka beundran hos alla.

5.    Muntrande humoresk.

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad 1910.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain