#7135_1: Åhus Nya Biografteater

Hhus nya Biografteclter.
Lokal: Folkets hus.

Förstklassiga iörevisningar al leivande bilder.

Hvarje vecka nytt program
Föreställningar kl. 6 och 8 e. m.

D

PROGRAM

för Söndagen den 3 April.

 

Svenska bilder:
1. Hos säterjäntorna.

Några intressanta bilder frän lifvet i de jämtländska fäbodarna.

Fäbodvåsendet i norden är urgammalt. Det poetiska drag, som hvilar där-
öfver, lockar gärna sörmlänningen och stadsbor till ett besök på fäbodvallarna, som
stundom ligga flere mil från bygden. Bönderna från samma by hafva merendels sam-
ma fäbodvall. Dagen före boförningen är det lif och rörelse i byn. Kornas råmande,
fårens bräkande, hundars skållandef, koskällorna och barnens skrik, då stridslystna kor
drabba samman, allt detta fyller luften med en egendomlig musik vid affärden från
byn. Med en viss värdighet följer skällkon tskojäntant i hälarna och mot aftonen
är man framme vid kornas sommarboningar.

Lifvet i fäbodarna har förlorat mycket af sin ursprunglighet, men hufvuddra-
gen äro de samma som för århundraden sedan. l arla morgonstund måste vskojän-
tant vara på benen, ty dagens sysslor4 äro många. ibland har hon ett vallhjon och
då får hon stanna hemma och uträtta hushållsbestyren, som bestå i att kärna smör

bereda ost m. m. Den ena dagen är den andra lik, men säterjäntan år alltid nöjd
med sin lott.

2. När man får damm i ögonen. Kom-Sk.
3. Lilla Annas tacksamhet. v

Storslaget, spännande. Härliga natarscenerier.

1. En förbrytarfamilj. 2. Den hungriga flickan. 3. Äh så mycket pengar. 4.
En komplott. 5. Fångad.

4- än skollofséolonz" z" Spana.

Intressant., vacker ooh-ibilltatlnln.de bild; vfislamdey .fil-era. tue-ein smiåfttvinjgia-rs besök i
dern sto-ra vriiirldzsistadern vid Steninte.

5- 6Zlezvnogenvadd, öästa medel mot snajba.

oerhörd: rang. - i

En herre lider af svår snufva och ilir trotts alll försiktighet Wi-oike fri från den. .I
sin förtviflan går han till iaplortterklerti förr att, köpa. något; imicidiel mot: dein. Man rekommen-
derar thornrorm "teirmogrenvadd". GJFädjestiråliamtdie. .återvändetr .han Steidlgm. han. lagt; tillili
fackligt på, kalni han .genast märka. verkningarna, try siniatrf, är hain fri trfåln. .snu.fva.. Dock,
vaiddieln vveirkzam vidare. Öfveraliit vair han beiflitnlnierr sig uppstår en förskräcklig hetltia, så
att: då han t. ex. iinitriiidleir i :ein smör-handel sinräiltietr smöret och till ole-h mleid ur en kor-g
med ägg 4i?ramko-Inimta. kycklingar. Meini då. han. tiiiil slut.. komlmielr iln i .en kemikalliieiaffäm och
utiatni 1attt ia-na. inågot sätter sig på telnr diyntami-tslådla., uppstår plötsligt ein. fruktansvärt-id ox-
pl-oision, så att heila huset störbatr stammarn- Brrarnldkiåren inskriidler genast. Diem uppbär:-
1ker upphoftsmalnrnlein till katastrofen., tetrimogcn.v.a.didie;n,. och sätter diointnla geinaalsit uindietr vat-
telnr.

6- Waszilärarznnan.

Gripande skildring ar lzfvet.

En ung flicka ger musiklektioner. Sedan hon tagit afsked hemma af sin fa-
der och en ungdomsvän, beger hon sig på väg till en elev. När lektionen är slut"
visar sig den lilla elevens broder. l ett passande ögonblick försöker denne att be-
dåra den unga lärarinnan, hvilket också lyckas honom. Förvillad lämnar hon föräl-
drahemrnet och följer sin fästman. Dock snart måste hon erkänna att hon är bedra-
gen. Ofvergifven irrar hon omkring. l sin förtviflan vill hon utsätta sitt lilla barn.
Den gamla tjänarinnan kommer till. Medlidsamt tager hon den lilla varelsen till sig.
Många år förgå. Då knackar en dag en tiggare på dörren. Fadern igenkänner sin
dotter men vill inte mer veta af henne. Slutligen lyckas det dock genom gemensamma
böner från den trogna tjänarinnan och det lilla oskyldiga barnet att försona fader
och dotter.

7. Biet och rosen.

Extra elegant kolorerad i de mest brillianta färger.

Biens drottning möter rosornas drottning bland hennes blommor och trycker en kyss
på den lefvande blomman. l samma ögonblick återtager den sin rätta form och biet rusas
af dess doft och insomnar. En spindel, som bevakat det, begagnat sig af dess yrsel för att
snärja det i sitt garn, men det befrias af bisvärmen, som slår sönder spindelväfven med sina
vingar. i

Slutdans af bin och rosor.

Vänd!

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages