#7133: Kronan

BIOGBAFEN KBONAN

Lokal: Lilla Edets Hotell.
Förstklassiga iörevisningar ai Iefvande bilder.

Hvarje vecka nytt program.

Föreställningar kl. 6 och 8 e. m.
OBSJ Förevisningar endast söndagar.

--o

PROGRAM

för Måndagen den 28 Mars (Annandag Påsk).

 

I. 3 Öananemas land.

Intressanta bilder från en lutnanplnlltzigc på Costa-Rica.

Hv-eim har väl evj smlaik-ait dei härliga banalnierniwi Siaininioilikit de flesta, einiälr dlennia
frukt .exporteras i mängd tiiilil alllay dveilia-ir aif viirlldiein. Därielm-olt toiridlei idieit vara få., xsloim blif-
vit i tillfälle skiåida die storartade piliaimtaigelrn-a, inéir frukten siköridiaisi. Vi vriljia dàirif-ör med
doninia. bild. gifva. en. litern .inibliiicik hiird:

1. Laisitniimg af piroviwnt för arbetarna i .pila-nitiaig-eln.. 2. Plantering wf balniainitrfàd-et.
3. Åkieirin rödjleis. 4. Banainitråidieit. ö. Doni mogna. frukten 1nieidlpilookiais. 6. Iinsipielkiti-omein.
7. Ett tåg lasta-dit med brainwnieir. 8. Arilaistning. 9. På. järnväg tilll kruisibeln. 10. En färd
med järnväg genom bafnainipilnntiageri. 11. Utsikiezppningieln tiil] Europa.. 12. Tiilll Iföidia och
njultniiinig åit miiiljiolnitailisi mäimmiskioir.

2- Jöåden af a!! mia sig själf
Kolossalt rolig.

Herr Pil :råkiar Isikäm. sig en 1skin-åth då; ihiain rakar sig. Hizm riingier på .bieitjiäintemd
skriker, bilir så småningom utoim sig, rusar in. i miaitisiailleln diäir .hainis husrtru oich Svärmom-
sitta. oich iairibleita och råkair vrid ning-.nav förebriåicl-sier i. viå-lidisafm viriedle, hvilken tillil slut i-ckis
ens iklaini taiga1 siiig uttryck i orid. Då. lirain slutligen håller på.1 mitt kviåiiviws 1an vreidiei, hair min
hatt, störtar utför tra-ppiafn, kast-au- på1 vägen. oimikiull en viatteinbiiirnire, ein fbiaigiairpojkie
samt .störtar vaillit mer iutolm sig ut på. gartiain. Dåiir kinuffia-r han. tilll en herre sioim helt lugnt
.gpåii-1 och tliltta-r i lem. tiidindinig. Gràil., käipipraipp olch utbyte 1an ord.

Hveirir Pil anländer tilll sitt k-orntoir., sit ällezr tilll uppträidie med alla; o-cih lollriir slå, ond
att han tilll oich med glömmer isiiri diuleilll. Sekunidrunrt-ernar kio-mimia iocih uppfriisklzu hams min-
ne. Rewolverin väljes som vialp-en.. Duellnint-e rnia, tili-o-1 piå, v-ailpiliaitisiefn. "Fàirdilgiaä mina herr-
rar". Därpå. 1bieifiallleir smmmia, stämmer: IlEld I"

Vid! deinina- siiginail fiallla båidlai kiàrrIp-f-Lrna til-l= 1inurloeni.ztf iriidsliai. De hia; ibåidla, skjutit.
Diet åiir slut. Hvilvkien lyckwl Vår-a.y hjältar iii-io genast 4liiikoi morskei iig-ein.. Ocih diuieilfllem bör-
jar på nytt, fdieininn.. .gång på. värja4 äindn til-Is ett .alnidirzi :skrruibibisår girumilair .giliàdijen hol!!
diem, oiliy-ckligo hieirir Pyiil iolch gör slut på striden. Herr Pill återförieis iinrulliaid iii ybalnkluaigier,
liksoim on egyptisk mruimile, hem. till sig. Tablå!

3- Åfenåuggarelz. omm-sk.
4- (Zizlder från årelagne.

Brieitagenie iàir ein af Friainikiriikeisi provinser., h-viwrs kuslt .Skölj-sis af Atlliainitiisilkan ocelwnelns
vågor. Dieit är ett -aif idic- få låtnidleir, i hvilkar i-nvåiniwrina. tiden-mia igenom 1bevarat iSiinia. sedlar!
och bruk och iiinnu hråilila, flaist vid sim. hemort. Så skänker denna loiild1 ein dijup .inblick
i lielfmaidisvmmolrnw, hos detta hàiridiaidiei rollk, lavar-si föriniäimisitai hu-fivudlnärii-ng iir fiske på. Welt
vidlw -hiEL-fviet.

1. G-aitubild i Brent. 2. En ikirieiaiturlsmarknad. 3. Fiskairleinais affärrd. 4. Viidi fång-
sten. 5. HiatfsitåÅ-nig uppsainliasi för toirkmiing. 6. Tviitt-eirskor i arfbleitie. 7. Spetisivririkieirskioir. B.
Kustbiild med strain-dtiin-s.kéir1niinigiar.

5. mjölnaren, bans son ocl) åsna.

Den gamla sagan i ny form.

6. En envis älskare. Komzsk.

Vår barndomssaga i ny form.

1. Prinsessan Åsnehud.

Fantastisk saga i 16 tablåer.

Det iir den gamla välbekanta siagarn, som vii ännu med nöje piä-Inininai oss, om diem
inåtrlkväfrdligfa åisinian, som lycin-gigj-oirfdieI isliinni ägare med outtö-Inliigt förråd aif guld, samt
hulr-u sieda-n fur sitieidio-ttie-rini, i hwrim öifvieir att inödgiasi förimåila, sig med en lluwtiald igraimimial nian-I,
rymmer isiiin eko-s medtiwgainide diein dlödnidve åisnans hud., tillisi hon1 blir upptäckt iaif en Biköfn
prins "Chiwrmant" ocih Äsilutliigein för allilitird1 förenad med honom.

1. Denx mälrkväirdiigia iålslniainl. 2. Ein. gammel .niairn 3. Diein unga, furisrtiiininlam. vä.ng
följa .aindiriais öfnisiksniifnigar. 4. Åsnehude ikiydidsfé upp-elnibiamar sig. 5. Ett farligt ultimatum,
6. Åismiamis död. 7. Prinsessan. Åisinieihuidis flykt. 8. Den lilla, bionidtlickiwn friårn fursrberboir-
gwen. 9,. Ålsrnehud möter prli-nis Ohiwrmiainit. 10. Prinsessa-n söker -srtolt-juingifr-un.. 11. En syn
geinorm ainidirasiniyckelhål. 12. På -slpurniinlgu 13. Åsneihuld börjar förvånia välrildiern med sin
byalkniiinigskionst. 14. En .lyok-obriinigamidier niin-g. 15. Dert afgöranfdei ögonblicket. 16. Ålsne"
hudisy oich priins Ch-avrmvainrts bröllop.

8. Tvärs genom Ceretal.

Härliga naturscenerier från dét vackra Ceràtal i Auvergne.

9. varlnliga Cbafföref. Kolossalt skrattretande.

 

 

Biljettpriser:
Äldre 75 öre.
Barn 25 ,,

 

A.-B. Bonus Fabriker. Kristianstad. mm.

Information

Title:
Kronan
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain