#7132_1: Mönsteråsbiografen

mönsterösdåiografen.
Lokal: Idrottslokalen.
Förstklassiga iörevisningar ai leivande bilder.

Hvarje vecka nytt program

 

PROGRAMx

för Lördagen den 26 och HHånöagen den 28 tnars (Hnnanöag Påsk)

l. Karne Valen i Nizza.

Tulsleinrtals främlingar från: alla. dfel-a-r at världen besöka årriligeni denna, emlalsvtiåionde
och sztiolrsllagniai f-elslt, som i praklb och utlsibyrsell ölfveirrbäffwr alllfo.

2. Kärleken och de fem sinnena.

En; lol-alwn. och hains: allsikiliinig åskådliggöra på som, trillilldlrargialndka slätt, .i hvilket, m.-
timt samband kätrrllerkleln slbår meld samtliga våra, felm rsdvnfnlern. - I I

Symloirgiarnren ä-rloxder, solm först, tjusais mf åsyinieini af dlen skön-a. Luktlo-rgamieni lived"-
ktais gein-o-Ini doft-andre blommor, 1slolm horn här i en. 1kovrig.. Hörsioln germon clowznieinjs sierrernar ,
kåiinrsllzm glemiom en uppvakrnlanidie kärlek, och s- maken gle-nlom bir-åiin-nlain-d-e Äklyslsiair.

Trier iirånadrea; senare i

Ack? Hur ha. icke sinmelma- förvaniclllmtrs.. Ham, lärsleir sin. tidrnliinig. Hon klo-muren"
tilrlisltàidlcs, Intern han låt-elr iclk-ei Smöra sig. Hon 1räcker fram srlnal blommor, Inlean halm stö-
ter Ikon-gem ifrån. sig hon väillil1 lsljulnlga, för liwnoimj men h-arn. hiåil-ller förr öirioineini. H-Oin. hör-
jar till] slu-t förefbirå hltmiorn och ryck-er sönder lmnisftidlniinig. Hann rusm- upp, ömfiham upp
hrelnlne, under diet 1ho-n klös-or holnlorm i ialnlsikt-eti. Slut på 1klämlkailosrruslelt.

En förträfflig bild, rik på psykologiska. moment.

3. Försvunnen lycka.

Enastående vacker bild som ingen bör försumma att se.

Denna. säillsynlt vackrav sholrlsillugna och gir-ripram (le- veirklllgherbslsrkiildir-ing är åitlearlgiiifvicrn
på den; mins-t naturliga satt. Billdeini väsan- i iom-jaaa1 ett toiritiiigt hem påy harnidielt, (lör ve-n
Vlitleln flicka1 upptraigleis isiom foisitielrdoitrter. liliir finnes förut eindlalsrb ett bam, diem-lars emdlei som.
Dess-a. bar-n fästa sig innerligt vid liviaa andra och tillbringa, lyckligt Sin hair-nldloim -i det
groda och h-ozdcirlliga hemmet. l

Tiirllein4 srvdinnior undan och remi drag kommlcu- fadern tilll fovsrteirflicklami oich hanmtauI
hieimne hem. Hioin blir här oangiifvlein aif all praktJ och rikedom och än- fövr hreinino niu öpp-
nad -eirr ny våilrild. i

L-ekkfamriaitiein-foistlelr-loirrndleumls vlànlslkap hur öfwer-grått tiiill-l en varm oich u p prrilkltiiigkår-
lcik och följde med frosltrrirsyisrt-erm gådl hemort-rs afro-sa, hanls llofnaldis lycka. Efter1 .altlt halni -c-tn
drag uppfåvngait. ein skymb .af h-ernrno, ältande i eltt :för-intimt ekipage., kan hiam icike läng-rie
simninra.. i diet gmnlra. hieirriruoit, ustarn vmiåsrto till lrvwr-.jio pix-"Ls ärnrnfu en gång1 åitverlsie: hieinine.. H"me
uppsökleir henne i det förlnijana hlcimlmioat. mic 11 ser här ml; hm] .img hair något allt, hloppals,
utarn ainibriticlleir åtloirfijmdiern och uppsiöikmr ein pliaztls för sina.:Lillvanliga1 hamn(Lofmisminlnnom. Häiy
sju-nloefr hlzm med och slutibiIl-dien visa-r lmer sisltia. dröm.

4. Limtillverkning i stor skala."

Anlkfornstlein :Lif nååilmlnen. Några. lwrlpiwof. Bensin sioirbolrras. Öppinlalndleit; .art ein.1 autloH
klart. Limrgrytolrd kokning. Rfe-ndnig af Mmm-ett. Kvarlol-vorznrfr1 atI low-:intern kialslbaisi i uigIn-en.
Reinveln utitingias och föras tiil-ll ikvalrniom. Séickiarr mot] brormiijövl. Dm .föirlmrallldaW ilfhmimelt; fö-
riels till torkrirnfr. Limfblo-ckiom skälla-url i tyckt-.nW och uitibriedialsv på gallery, Efterr mirakmin-
igfein isoifrasl liimmrclb förr simhallen-ing. Liilmmfvt Iraikleitei-alsi,

5. Antikvitetshandlaren. Skämt.

 

Aktuell nyhet. :-

6. Öfversvämningarna i Paris.

Tidningarna innehålla dagliga uppförande skildringar från öfver-svämningarna i Frank-
rike, orsakade af att Seine stigit högt öfver sina bräddar. Vissa stadsdelar i Paris ha flera
fots vatten å gatorna, hvilka trafikeras med båtar. Längs husraderna ligga landgångar, å hvil-
ka man praktiserar sig från hus till hus. Butiker plunclras, apacherna föröfva våldsamheter
och stölder, liken spolas ur grafvarna, ett flertal människor ha drunknat o. s. v.

Vi äro redan i tillfälle att visa en serie bilder från platserna för hemsökelsen. De
tala sitt eget tydliga språk, hvadan en beskrifning af dem är öfverflödig.

Alla måste se dessa enastående scerzerier från de öfversvämmade stadsdelarnas
ovanliga "gatulzf".

 

7. -När herrskapet är borta. Mycket komisk.
Vänd!

Information

Title:
Mönsteråsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Mönsterås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages