#7131_1: Åmåls Biografteater

. ÅMÅLs BloGRAFTEATER.

Förstklassiga förevisningar af lefvande bilder.
Hvarje vecka nytt program.

-----u

 

PROGRAM

för Lördagen den 26 och Söndagen den 28 Mars
(Annandag Påsk).

Svenska bilder:

l. (fått ÖesöÅ; på Skansen.

Uppgången- till Skansen.. 2. Llappliigrelt. 3. Morlasmugan. 4. Maljslbånlgfeln. 5. Boll Y
Intelsytuglanl. 6. Breldalblick. 7. Svlalnldlammeln och Breldnlbllick. 8. Laxtoa-Iprslgrå-r-denl. 9. Ok.-
tlorpegålr-den.. 10. Frlemrnelsltlavdsl vrädlelrkvalrln.. 11. Häfllelsrbndls kliolcvkslbarpel. 12. Soflllidisldlnrn
men. 13. J öldldes sten.. 14. Gammal] gästgifv-aq-.eglårdl (NGC-timber). 15. Hlåsljösrnmpeln. 145.
Gamle, kanonen". 17. Gamle lgiralfvårrldzam. 18. Zoolllogzlskal Samlingar. 19. Knolnlhjlofrm. 21).
Vildsvin. 21. Får. 22. Åsna. 23. Gleltltlelr. 94. Kaniner. 25. Olika djur-gruppen". 26. lrV
björn. Ffålglwr. 27. Lalnldltbjör-n. 28. Sällan. 219. Srkranlslelns bemgbalnla..

2. War cZiant skulle [ära åka eyéel. Kama..
3. Oskyldigt dömd.

Ytterst spännande dramatisk bild i flera afdelnirzgar.

En 4Inonde h1alr råklalt i storm. Islk-ullldelr och vlelt på gtrmnd hära-f hvalrkeln "um erlllelr inf",
o-ch råkar flöljalkftllliglen i då-llign humör. En. Stackars man mleld hus-tru och barn, hvilken
bfeldelr o-m bak öfvoelr natten, visiar han: rått lållbalklzn. Sinihligeln kommer hlaln på dlefnl olyck-
slznlilga. :tnnlkleynj ant med egen Ph-alnldl ainltlävndla. sin högt. föll-ls-äkraId-e gård.. N är på1 hnuns rom
om hjä-lp för-utom byns i-nw-fålnlwre älfvlevnl den husville skyndar till, alnklalgmr han dleame hurl
de till-sltlädlelsvlaralnlde polivskolnsrtlapllnrmn.. för m-ordlbwrnlnd. Delnnael förens bovrlt oloh hiiktlals. Hlalns
hustru., som tillslamlmzalnls med siitm lillen bem-:n var närvarande vlid tdllfiillllen, flalllller, träffad
a-f sflizng, dlölcl trill Imarkacln. En ninrvalrlalnldle präst upptagen flickan. solm slim .ndloprnilvlbarn

6 år förrgså.. Präst-einy är tilll hellw Slim pension fiLsItzafd vid den klilllla osvkuflldisfulvlla flie
kam.. Under tlidleln hani frli-cfklaln-s fader afrtj-irnam slint strlasz. Haln går förbi den 1lorolnldesr hu s..
hvilken var orsak till, am hÅa-ln lol-ell Oskyldigt dömdl.

Ödlet folgzalr inu så, .ant lsnlmftlidliglt bion-den, som så. .småningom sjunkit tilll valglalo-o-nrl.
återvände-r. Hnln igelnkänmlmr d-cln husvillle. Drlivae-n .a.f slalmvleltrslkfvrall tilllstå-.r haln. för lem
tilllkallrlalde prästen sån skulld och elr-håller förlåtelse.

Prästen för därpå fader-n till Paint1 hem, där han, urbom sig alf glädje, återfinner .win
lilla, dlorbtear.

4. Serbien.

En serie belysande ailder från serbiska hufvadstadefz.

Krrigls-mi-nlisterriem. 2. Helrbilg Michael Obrenorwitechls. staty. 3. Tufrlkislkxa. mlolskéen
4. Kungl. slotten. 5. Inlflalnmlelrliöflnlinnlglalr i Tavpelslider. 6. En serbislk leamlorrkelster. 7. Det
krigsllylsIt-nnaA S-e-rlbdlcln. f8. Ungerska. soldater 1alfreslzn till Bosnien.

5. :djurskyddsvännen xml-Sk.

6. De små flöjtspelarne.

I em lamt-lig lryddn i Iltevl-ilen1 lefvler ein ls-tlalckla-rrs 1änka. Hon slelr ingen alnlnznnl utväg
inn :LM Slämld-al ut1 de snnå all-.lb i Wfra"lnnnlandlel länder 1Slöka. siltlt uppehålle med -flyöljvtvsp-evl. och
slålnlg. D-evn förs-ta Vde lsrmå. fllöjtlsplelllal-mla möte.4 på sin viandlrinrg ut li l-ilfvlelt är einl prlälslt, och
följd-ay af hare välsignelser vandra die tappert vidlrLre lnoft.1 okända. öden. En .ambulerande
musiker t-alr derm undlelr .sitt beslklyydd. ooh alla. tre lstlryölfva-från stad till stad wnldelr söderm-
hlimmrell, öfverfallllt Islkörldnlnlde ble-rö-mfmrnl-slc o-ch pengar. Sna-rlb kunna, våra små. fllöjtlspo-
lan-e med enn spalrlnd eltyfver återvälndla. hem, där .glädlj-elnr .Sztvår hö.ng 1i tak., .när mlodvefrlnl 111041
sinn små glo-nsnafr ålte-rrfålr hemmets forna) glädje och välllsltånldl.

7. Hvad strålkastaren berättade.
En storartad bild från Coney Island, näienas paradis,

Amerikas största näiesstad, utanför Newyork.

Bondens visit. Aanldlelrzs"Pe:rlsl-slon besöker Coney. Går upp i tornetJ i Dlrrömla-n-d.
Hyr ein. kikIa-rle. Bondens ånbölrodlelr uppväcklelr ålslkåldanelns åtlöljle. Ham blesler am. Un.
de rb ara, sle-elnelrdlelr.

Panorama nf Coney Island. Etlt; flågelplerrsprektliv all hela ön från moppen fnf1 Itornelt.
VBill-der iinråb llalnlderb såväl Isom å1t101cseaamseln.. Bad-alm. Lilfryädldlavrve.. Båtar. Tlriilnlglslelllnl på
Surf Arveln-uel.

Hvad Andel-S Pol-880!! Ser. Den andra .gurnganb Belsölklayn-dlel rida på klalmedlelr. In-
dialnfliclka. :som slkjuftlelr p-åJ gilwslbolllnr. Shlolbtliinpg the Ghut-eusl. Båmwrlna, hoppla. på valutan-er.
Dyiklandle: hål-Ert o-ch ryltrbatrimnla.. Sklilljlelvälgeln.. Lololprisnlg the Loop. Virgin:in dlalnls (skratt-vi
re-tlalnfdlo). Det offalnrbliga FIelr-rirsahljullledz. Anders ser ett ungt. par i flärd mleld1 lartrl; praktisera
en inf Idel mlodlerlnlal valsidlrlölmskysnalnnnr. Där okunnighet-en 1är en välsignelse, är dleft dum-t
att vznrlnl vlils.

Coney Island illuminerndt. Den. mörkinlar .så småningom. Sklymnfinlgernl "ivnlnrlàldle-r.
Ljusen tändas slå småningom. En Slhofnznrtynvd1 effelklb. Lyilkt ent riktigt Slazgolamldl En massa.
nf rörliga. :ljulsl Gnislhrlanlde som dilamalnlte-r.

"vad de vilda vikingarnn menn. Anders lsvelr fllerla plilklanitla. slcaernelr, som strålkas-
tarem Iafsllöjnr. Hans gllà-drje är nå. smolr., mtrl, hlznn närstlwn ramlar neld från tolrlnextl. Opera-
tör-len skämtar med hlolnloml.

I bränningnrnn- Två små pilltnlr komma. i svikte. Med1 krllädlelnnlav uppkacflllaldle.. H-amd
i hwnd. De valdla. ut i Oceanen. Allllt glår m untlert till.

Vänd!

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages