#7130: Stora Biografen

STORA BIOGBAFEN

-.-..-.--.

. " Program
för Torsd. den 24, Lörd. den 26 o. Månd. den 28 Mars (Annandag Påsk)

I. På isbjörnsjakt i Norra lshafvet.

Verklighetsbild af största intresse.

 

1. I Poilarhlaifvet. 4. Ögya. mot ögia..
2. Isbj-öirniazr i siktiel 5. Ett lycikadt sikoltt.
3. J ägarna. dragna åstad. 6. Byten föries ombord.

7. Björinuinigiarnn. tung-vas till fånga.

2. Den nye Jonas. Gmomrolig.

En pmsisiiomxeirlaid fisk-amor håller på med sin, älisikllin-gslsyisisielsiittlling. Diet, 1nlaippnir plöts-
ligt och våldsamt. En. häftig strid utslpiinmieir sig mellan innininicin, som (lira-r tillit; hvadl han
förmår, och hianis fåingr-it, -sioim gör -siaimmalundn Till slut föirllorolr manner] ooh dir-:w med:
i .fisknirnalsW kimigizm-ik-o. - Ein lfru med1 sin (110 tttei-, som gå fölr-bi, blifvai villtiniein.Ä till don
sista akten, två bon som för-siviminia i vattnet. Do skynda, crfltor polis. Och den lilla hjälp-
truppon b-ogisr sig till plalt-seln för oilyckshii-ndinlsein. - Main, .gi-ÖT ofticirfobokningar och får
bag i -ein isltloir krokodil. Vid Wåsynrn ul dleninzfi fliyr hjiilptruppian förskràlcikt isiin väg. Till
slut våigiavr dock don dj iii-fvyaisto of diem beigifva. sig till duon1 föriolyokndevsi iu-ndlsiiixtitming och
lyckas voi-ikligioin med sin rolvolvcr rutt oskadliggöro bes-tell, som snart 1(li-.mr sina sisltni 1ain-
dodrag. Man. plockar friain ur- hinnsi kropp f örist diet olyckliga offrets hatt., dörrielfueir hmm-1
piamaplly och till 4sist honom själf, som lik -eni ny J oain kommer ut ur sitt fiirnigielsiei firislr
och sund. och Inefd djiup rörelse tackor sind räddare.

3- En    Vacker natarbild.
4. ]eanne be montresor.

Stor dramatisk nyhet! Briljant iscensättning. Framstående italienska skådespelare medverka.

Jcalnn-o, dotter till grefve de Moritrosoir, uindeirgår i Ursalinierrrklosureit i Prairis cin
mycket istiriéinlgi uppfoist-rnn. En dialg äro föröldrnrno .på besök hos dottieirin ooh presente-
rar för hielninle lgiricifvo von Beaiurieigialr-d, som :de utsnitt rutt bli honimesi marker. Bieiauir-eigiard
tillhör kardinal Richlolius gaird-ei. Dm ungah flickwn. vågar eij moltasittxtia, sig föräldrarna..
Hou-nos hjärta. till-hör lifkiväli ein 1griofvri Essartn, konung-ens muisketör. Dieminiei ö-fveirtialar
Jienininie att fly uu- 1klostret. Han anförtiror hoininei åt ein diain, som Äskall blehållo hlelnunei llois
sig., till-s do kumm, gifta. sig.

Då föräldrar-.ma fått vie-tisk-aip orm (lotitonns flykt, b-egle die sig tillsammans med
grofvc vom Bclauricgiwrd och åitf.ö-ljdia. iaif kardinal Rich-elin till klomiuvnigeln för :att ialnsItiilln.
ikluigloinrål mot grielfvey Den Eisisiarltis. Domino :venture 5an niiirvairaindo vid vaudiiieinislen oich Vbieisiklyl-
los för att hd boiritiföirt flickan. Konungen bofull-nir Dos Essturts art-t afstiå från Jenin-nio (cb
tvingar de4 bådiw ndelslmiinn-ein att försonn sig. Skelnb-alrft åltlydtcs befolkningen, mseini .i hIe-ni-
lighet utmanat d-o: hviairaudra. på duell.

Din blyg-io sig till Pré-Aux-Cliein. för :tt förverkliga tivieikainptoni, Ämenn. talglzns tliilillfåingzi
al knyl-dirmall Riclrelicus soldater, -canåirr don se rim-o för yatt1 hämma rluiellrnis-eirileit i landet,
förbjudit tvekainp mod dödsstraff. l)o låda rivwlcirnia. föriws inför krarcliinlaleln. Riichlelieiu
iir i biesgriepp att frilla -domrc-in, då.1 Jeiiiinincf kormnnmidlo itillslt-ädiels åtföljd af nio fair, faller
inför kurdinzwlems fötltor och utviorikm" att d-e bli bionådaidig., Då hon ([äyoflbeir slklalll .1.1.1
liiigisinn sig mod sin fair för att åter iinop-iirrunt;1 i Iglosrtmeit, blir grefvie1 von Blowm-.eigand då
rörd af h-Olnlnleis smäll-tia att han aifistålr från yalla anspråk till förmån för giriefvelhos Ess-arts.

5. En outomobilfur genom det natursköna Lynmoulh.

En of Englonös vackraste platser.

Mod bergbanzui- N aturisköinihlcltcni denna die] of England iir väirlidsbierörnd och
några .af dess. vackraste parti-er iiro visiadio på dlelnnia, bild.

Nlcdfiirdrrn utför b-eirgibnminin iir om Mackor iinllcdin-inig. Main4 knin kinapplarslt häinilow sig
att rÖ-riolsimn tur så jämn och isftiadi g; irnieini (lie préiiktiigai broarnaJ under hvilka vi pos-.sera vitt--
nu om oitlt rmslkfti :fmaimiåitskiridlandie. Ei sträckor mod sjöar åir utbredd fraåmföir oislsi.

Genom byn på automobil. Lyfnmouth är .en mycket,-Qigioindornlig .gaimmlali by och det
som most tilltalar d-efn renlamdlei ärr dieisis smala. gator.

Flöden Lynn. Vi fia-.rar ut på lainidlet d-åir vi .erbjudas ett härligt ombyte i naturen.
Utsikt-ein trotsar all llocslöri(findingv diein iiir bth -einksclt iförtjusrundiei; eit barckligiai llalnd-ei
rundt oimikrilnig ilot-täckt med löfs-kovg, det år -c--nl härlig natur.

6. De goöo och dåliga noterna. Koioremd.

7- Vaggvisan- En af säsongens vackraste bilder.

I ett .fiiinst-osloitt råder istor glä-dij-c vid .eini sons födelso. Fursrtinnimn liårtieir :ställa ut
don lillirs vagga. i trädgårdlcin och sjulnigieir vaggvisolr förl honom, hvarvid hoin ackompan-
jerlair sig på imalndolian.. Miodler-sllyoilnaJ star-ålar från heinrnies ansikte o-ch furst-en omflarnnialr
sin gomål. Förräldirmrnu draiga sig tillbaka och örfrvelrliäimna barnet åt ein homlnie. Dernniei, ,
som är plilktförgiiton, lämnar brairnierg. och går för att promicnieir-aAV med sin kärra-site. Ern-el-
l-ertid. itu-innigia röfvlarei in i -silorttet och bolrhröf vavbaTnoti. Stor siorg rådieir vid upphäcktem
atth borinot är borta, fuirn-uinlnnn är nästan vansinnig :if smärta. Em-ellleirbid hialr bwrncrt
kommit. ut i världen.. 15 år senare ligger i 1ensikoig on .döende zigenare och -brledvid homo-rn
sitter ein yngling. Donnie kastar sig klo-gazndio öifvieir dlen döende, hvilken rlerser sig upp
och boröttiair lför ynglimgein, att hon. 1hade bo-rtiröifrvnt hon-om friårn, -efbti fiurisitieslorot för 15 år
sedan, och att hiain iclktei var hanisi Isiorn, utan hade föirnäniariei ursprung. Röfvwrleln dörr, den
sitaickiairisi yinglingiein stålr nu ensam i väirldlcn endast med isin miain-dfolih i hiaindlein, med hvil-
loen him för-söker förtjäna sitt bröd. Hari droger genom landet i hopp om ont filnamn1 sinia.1
verkliga. föräldrar. Hon kommer också till sloltitleft och vill spelat maindiolin där, frniern main
visar honom tillbaka.. Det lycikiais honom dock att komma in i slottsträfdgårdiein, ooh han
spelar däir voggvinian.. Furistininun, som med :sin gemiål promenerar i piarkle-n., hör plöts-
liigt vaggvislain, .ein rysninig kommer övaieir h-eniniel, helnnieis bankar ila 15 år tilllboko. Det
.sivåiro -sårelt bryter åter upp och .srniyfnalndlei utropair hoin: "Mitt fsrtrackairis b-arn, lefver du
äinlnu l" Emellertid hiwr gioisisein kommit nära. don. plats, där furisitiininiam. och h-elninieis gem-å.)
stå. Diem lille spelmamineni låtor sin visa. skulla, och moder-n .kräinneir igieln sit-t biolrln. Ja.,
dolt är honrneis ögon, hieninie-s muin, och hlon -o-m-farminiair den förvånade go-srsefn, som :nu kom-
mer till öfvertyigielse om, att hain- åter-funnit sin. moder.

8. Med järnväg från Kristiania till Bergen.-

Vackrlai notor-scenarier från "Världens märkligaste ooh dyirbaraiste järriiväig", som
nyligen öprpiniats för tira-fivki.

9. På jakt efter guldet. Enfat-glad.

Ein rolig historia. olm hur det gick Herr Max., mir han glo-nom äktelnskprslbyriåin fick
ein rik .airfltaigonsikla och dlei öifvieintyr han råkade ut för i brådskarn att komme, till henne,
samt is-vàl-rfladielrmls irålowde situation nlàir han vil-ler ha sin svlärson i pirelsieiniualoiellt okick.

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain